Skip to main content

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Δύο επενδυτικά εργαλεία

Τα δάνεια του ΤΑΑ συγχρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών κάθε μεγέθους

Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την οικονομική ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας. Μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων που παρέχουν αυτοί οι μηχανισμοί, η χώρα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα πιο ανθεκτικό και δυναμικό οικονομικό περιβάλλον, που θα ευνοεί την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την αειφορία. Είναι καθοριστικής σημασίας η από κοινού συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και η επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και ανάκαμψης που έχει θέσει η χώρα μας.

Βασίλης Βρούτσης, Senior Manager DBC DIADIKASIA

Με αφορμή τη χρονική παράταση που δόθηκε πρόσφατα στις δύο προκηρύξεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021- 2027 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» & «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», δίνεται η ευκαιρία στους υποψήφιους επενδυτές να προετοιμάσουν ορθότερα και με μεγαλύτερη ωριμότητα τα επιχειρηματικά τους σχέδια, αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στα συγκεκριμένα προγράμματα

Αναλυτικότερα, η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στην πλατφόρμα ΟΠΣΚΕ ορίστηκε η Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 (22/3/2024) και ώρα 15.00.

Σημαντική βαρύτητα πρέπει να δοθεί στα εξής βαθμολογικά κριτήρια, τα οποία πρακτικά λαμβάνουν χαρακτήρα προαπαιτούμενου, με δεδομένη την τεράστια ζήτηση που έχει δείξει η αγορά γι’ αυτά τα δύο προγράμματα (υπενθυμίζεται ότι είναι συγκριτική η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων):

  • Τεκμηρίωση διαθεσιμότητας της απαιτούμενης Ιδίας Συμμετοχής,
  • Επενδυτική Ωριμότητα (Απαραίτητες Αδειοδοτήσεις),
  • Προϋπηρεσία των μετόχων στον κλάδο δραστηριοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ένα εξίσου σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο απευθύνεται σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια και για το οποίο το επενδυτικό κοινό έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον είναι το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας-ΤΑΑ.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων, χρηματοδοτούμενων κατά τουλάχιστον με 50% από τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών και δάνεια προερχόμενα από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή/και Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς (ΕΤΕπ-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΕΤΑΑ-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης).

Τα δάνεια του ΤΑΑ καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου, η ιδιωτική συμμετοχή, όπως την αποδέχεται το τραπεζικό ίδρυμα, τουλάχιστον το 20%, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Επιπλέον, το ΤΑΑ θεωρείται ένα αρκετά ελκυστικό επενδυτικό εργαλείο στο σημερινό περιβάλλον υψηλών επιτοκίων που επιβαρύνει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, καθώς η υλοποίησή του (αξιολόγηση σχεδίων, έγκριση και εκταμίευση των πόρων) γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, ενισχύει πρακτικά το σύνολο των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, σε όλη την ελληνική επικράτεια, με σημαντική ελευθερία ως προς το είδος των επιλέξιμων δαπανών που δεν συναντάται συχνά σε επιδοτούμενα προγράμματα (λ.χ. αγορά οικοπέδου, κτιρίου κ.α.).

Τα δάνεια του ΤΑΑ συγχρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών κάθε μεγέθους, μαζί με δανειακά κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με το ΤΑΑ. Το επιτόκιο μέσω της χρηματοδότησης ΤΑΑ αγγίζει το 0,35% για τις «Μικρές Επιχειρήσεις», ενώ για τις «Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις» αγγίζει το 1%.

Σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη διαδρομή τελεί η συμμετοχή έμπειρων συμβούλων και εχέμυθων επαγγελματιών, που θα αποτελούν την πυξίδα κερδοφορίας του επενδυτή και της εταιρείας. Οι έμπειροι σύμβουλοι μπορούν να μεταδώσουν στην επιχείρηση την απαραίτητη τεχνογνωσία που απαιτείται για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και την αντιμετώπιση προκλήσεων.