Skip to main content

Οι 5 πυλώνες λειτουργίας της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Θα πρέπει να υφίστανται όσο το δυνατόν λιγότερες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων - πραγματοποιηθέντων ωραρίων.

Τoυ Νίκου Φραγκιαδάκη, λογιστή – φοροτεχνικού Α’ τάξης, CEO της NAF Accounting Tax Consulting

Ο ΝΟΜΟΣ 4808/2021 στο άρθρο 74 ορίζει ότι «επιχειρήσεις εργοδότες υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ να συνοψίσουμε/απλοποιήσουμε την όλη υποχρέωση θα μπορούσαμε να τη χωρίσουμε σε πέντε βασικούς πυλώνες:

Α. Ο εργοδότης υποβάλλει τα ωράρια των εργαζομένων στο «Εργάνη ΙΙ» και ο εργαζόμενος επιβεβαιώνει την τήρησή τους ή μη με την καρτοσήμανση.

Β. Τα «μη χτυπήματα» της κάρτας που οφείλονται σε δικαιολογημένη (οποιουδήποτε είδους) απουσία, πρέπει μέχρι τη 10η μέρα του επόμενου μήνα να χαρακτηριστούν (κανονική άδεια, ασθένεια κ.λπ.).

Γ. Καρτοσήμανση οφείλουν οι εργαζόμενοι που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Δ. Θα πρέπει να υφίστανται όσο το δυνατόν λιγότερες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων – πραγματοποιηθέντων ωραρίων.

Ε. Όλες οι κινήσεις αφήνουν ψηφιακό αποτύπωμα.

ΜΕ ΒΑΣΗ τους πυλώνες αυτούς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τα εξής μέτρα που θα ελάφρυναν κατά πολύ τον φόρτο εργασίας και το κόστος των λογιστηρίων:

1) Κατάργηση προ-δήλωσης υπερωριών

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε8, μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, επιφέρει μόνο εργασιακό φόρτο στα λογιστήρια των επιχειρήσεων, διοικητικό κόστος και πιθανά πρόστιμα από τη μη υποβολή (λόγω αμέλειας) του εντύπου.

ΕΦΟΣΟΝ ο εργαζόμενος δηλώνει αποχώρηση σε ώρα στην οποία συμπεριλαμβάνεται υπερωριακή απασχόληση, δεν προσφέρει ουσιαστικά κάτι η υποβολή του εντύπου.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ελέγχου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια διαδικασία με την υπερεργασία και να αναζητούνται αποδεικτικά πληρωμής της υπερωρίας (πυλώνας 1 και 5).

2) Κατάργηση δήλωσης ετησίων αδειών με το έντυπο Ε11.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που όλες οι απουσίες των εργαζομένων δηλώνονται έως τη 10η μέρα του επομένου μήνα, παρέλκει η υποχρέωση για την υποβολή του Ε11 διότι δεν προσφέρει κάποια ουσιαστική πληροφορία.

Η ΣΩΣΤΗ τήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων ως προς την άδεια δύναται να εξακριβώνεται μέσω του βιβλίου αδειών που τηρούν οι επιχειρήσεις.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, οι δικαιούμενες ημέρες αδείας κάθε έτος των εργαζομένων δύναται να αποτυπώνονται, για λόγους διασταύρωσης, στον ετήσιο πίνακα προσωπικού (πυλώνας 2).

3) Εφαρμογή της ευέλικτης προσέλευσης και πριν την έναρξη του ωραρίου.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ προσέλευση είναι το δικαίωμα του εργαζομένου έπειτα από συνεννόηση με τον εργοδότη για το χρονικό διάστημα, να προσέρχεται έως 120 λεπτά αργότερα μετά την έναρξη του ωραρίου και να αποχωρεί με την αντίστοιχη καθυστέρηση κατά τη λήξη του ωραρίου του. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με ωράριο 09:00 με 17:00 και συμφωνημένη ευέλικτη προσέλευση 60 λεπτά μπορεί να προσέρχεται για εργασία μεταξύ 09:00-10:00 και να αποχωρεί μεταξύ 17:00-18:00 (π.χ. προσέλευση 09:40, αποχώρηση 17:40). Πρέπει να εφαρμοστεί κατά τη γνώμη μου και για πριν την έναρξη του ωραρίου, δηλ. ο προηγούμενος εργαζόμενος να μπορεί να προσέρχεται από τις 08:00-10:00 και να αποχωρεί από τις 16:00 18:00 διότι αρκετές φορές κάποιοι εργαζόμενοι για οποιονδήποτε λόγο φτάνουν νωρίτερα στην εργασία τους. Εφόσον η έναρξη και η λήξη πιστοποιείται με την καρτοσήμανση, τότε δεν υφίσταται θέμα αλλοίωσης του ωραρίου (πυλώνας 4 και 5).

ΤΈΛΟΣ, στα πλαίσια της όλης αναβάθμισης και ψηφιοποίησης του συστήματος, θα μπορούσαν επίσης να υλοποιηθούν τα εξής:

Α) Καρτοσήμανση μέσω εφαρμογής για τους μη παρέχοντες εργασία με φυσική παρουσία (πυλώνας 3) για ίση μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων (πυλώνας 3).

Β) Εφαρμογή στα έντυπα του «Εργάνη» που απαιτούν υπογραφή από εργοδότη και εργαζόμενο, της ίδιας φιλοσοφίας με τα μισθωτήρια του taxis. Συμπλήρωση – υποβολή του εντύπου από τον εργοδότη και αποδοχή ή απόρριψη του εντύπου από τον εργαζόμενο μέσω του myergani στον υπολογιστή ή μέσω του myergani app.