«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ»: Πρωταγωνιστής των εξελίξεων

Στη φάση της υλοποίησης το μεσοπρόθεσμο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ομίλου με επενδύσεις της τάξης του 1 δισ. ευρώ την πενταετία 2018 - 2022
Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018 10:30
UPD:16:47
A- A A+

Του Γιάννη Κανουπάκη
jkan@naftemporiki.gr

Σε έξι κύριες κατευθύνσεις και προτεραιότητες έχουν οργανώσει τη στρατηγική τους για την περίοδο 2018-2022 τα Ελληνικά Πετρέλαια. Ο μεγαλύτερος ενεργειακός όμιλος στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη κατέγραψε ιστορικά οικονομικά αποτελέσματα το 2017, γεγονός που του επιτρέπει να διευρύνει συνεχώς τα επενδυτικά του πλάνα και σε άλλα πεδία του ενεργειακού τομέα, δίνοντας έμφαση στην περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη. 

Ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός, η Ανταγωνιστικότητα και η Εξωστρέφεια, η Ανάπτυξη και Ενίσχυση νέων δραστηριοτήτων, η Ασφάλεια, το Περιβάλλον και η Κοινωνική Ευθύνη, το Ανθρώπινο κεφάλαιο σε συνδυασμό με Τεχνογνωσία, καθώς και το τρίπτυχο Τεχνολογία-Καινοτομία-Οργάνωση, συνθέτουν τον «γερό» κορμό ενός πενταετούς προγράμματος με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περαιτέρω διασφάλιση της ηγετικής παρουσίας του ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη.

Χαμηλό «αποτύπωμα»

Ο ενεργειακός μετασχηματισμός συνδυάζεται, σύμφωνα με τη διοίκηση των ΕΛΠΕ, με αύξηση της αξίας των συμμετοχών του ομίλου στους τομείς του Φυσικού Αερίου και του Ηλεκτρισμού, ολοκλήρωση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ και διερεύνηση στρατηγικών επιλογών αναφορικά με την αξιοποίηση της ΔΕΠΑ, έμφαση στην ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διερεύνηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών και συνεχή βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλες τις δραστηριότητες. Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του ενεργειακού μετασχηματισμού και της μετάβασης στην οικονομία χαμηλού άνθρακα, ο όμιλος ΕΛΠΕ ενσωμάτωσε εγκαίρως στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό τους 17 στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals / SGD’s), στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών του, που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία του Περιβάλλοντος. 

Είναι ενδεικτικό ότι την πενταετία 2013-2017 το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ομίλου περιορίστηκε ακόμη περισσότερο, καταγράφοντας -μεταξύ άλλων- μείωση των αερίων εκπομπών στις εγκαταστάσεις του (διυλιστήρια) έως και 54%, ενώ ιδιαίτερα φιλόδοξοι στόχοι έχουν τεθεί από το 2018 και έπειτα που περιλαμβάνουν σειρά δράσεων όπως, συνολική μείωση του δείκτη Ενεργειακής Έντασης, αυστηροποίηση ορίων για όλους τους ρύπους, αλλά και δραστική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του ομίλου κατά 250.000 τόνους CO2, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ - κατ’ ελάχιστον 100MW ηλεκτροπαραγωγής. Συναφώς, εξαιρετική σημασία αποδίδει η Διοίκηση στην υλοποίηση του προγράμματος Ολιστικής Ασφάλειας, με διασφάλιση υψηλών επιδόσεων και συνεχή βελτίωση στους τομείς Υγιεινής-Ασφάλειας-Περιβάλλοντος, καθώς και με σειρά δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με έμφαση σε Νέα Γενιά, Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, Βιώσιμες Πόλεις & Περιβάλλον και Πολιτισμό-Αθλητισμό & Υγεία.

Στιγμιότυπο από την πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, στον Ασπρόπυργο, όπου η διοίκηση παρουσίασε διεξοδικά το χθες, το σήμερα και το αύριο ενός πρωτοπόρου ενεργειακού Ομίλου, πρωταγωνιστή των οικονομικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. 

Απρόσκοπτη τροφοδοσία

Ακολούθως, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια, ο στόχος είναι η διασφάλιση καλύτερων επιδόσεων από τον εγχώριο και περιφερειακό ανταγωνισμό, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω στοχευμένων προγραμμάτων, η διατήρηση παραγωγικής βάσης σε υψηλά επίπεδα απόδοσης και η αριστοποίηση εφοδιασμού για απρόσκοπτη τροφοδοσία και μεγιστοποίηση των ταμειακών ροών, ο έλεγχος και ο περιορισμός του κόστους, η αύξηση του μεριδίου αγοράς και η καθετοποίηση, η ανάπτυξη σε νέες αγορές, καθώς και η συνέχεια της πορείας απομόχλευσης και η περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους. Στις λοιπές προτεραιότητες του ομίλου περιλαμβάνεται, εξ άλλου, η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η ενίσχυση της τεχνογνωσίας και η εργασιακή Αριστεία, όπως και η ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι βέλτιστες οργανωτικές δομές και η διαχείριση κινδύνων. Έμφαση δίνεται στον εντοπισμό εκμεταλλεύσιμων εγχώριων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει εντός εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, με ασφάλεια, μηδενικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Ευστάθιος Τσοτσορός: «Δεν υπάρχει ούτε ελάχιστο περιθώριο εφησυχασμού»

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ μπορεί να συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, παραμένοντας ένας πρωτοπόρος ενεργειακός Όμιλος, που θα καταγράφει σημαντικές επιδόσεις και θα αντεπεξέρχεται με επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισμό. Τονίζει, ωστόσο, ότι η τρέχουσα συγκυρία και οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις που καταγράφονται διεθνώς αναδεικνύουν την ανάγκη εγρήγορσης και ανάληψης συντονισμένων δράσεων, στην κατεύθυνση της υλοποίησης ενός βιώσιμου, αναπτυξιακού σχεδιασμού που θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση όλων των παραμέτρων της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του Ομίλου και, παράλληλα, θα αξιολογεί τις παγκόσμιες εξελίξεις και θα δίνει έμφαση στα κρίσιμα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και του ενεργειακού μετασχηματισμού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και CEO της ΕΛΠΕ, με το μεσόχρονο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (οι επενδύσεις φθάνουν το 1 δισ. ευρώ), διασφαλίζεται η διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, με μέσο EBITDA που θα κυμανθεί μεταξύ 700 και 750 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις διακυμάνσεις των εξωγενών παραγόντων και τη σταδιακή βελτίωση των επιδόσεων σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό, ενώ εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος για τη διαμόρφωση των επιλογών των μετόχων και τη λήψη των αποφάσεων για τη δομή του Ομίλου στο νέο ενεργειακό τοπίο μετάβασης στην οικονομία χαμηλού άνθρακα. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ διαθέτει υψηλή λειτουργική και μηχανολογική διαθεσιμότητα μονάδων, αριστοποίηση λειτουργίας, αξιοποίηση συνεργειών ανάμεσα στα 3 διυλιστήρια, συγκριτικό πλεονέκτημα εν όψει της αλλαγής προδιαγραφών στα καύσιμα ναυτιλίας και αυξημένο επίπεδο κατάρτισης του τεχνικού του προσωπικού.

Ανδρέας Σιάμισιης: «Είναι σημαντικό να κατανοούμε το πού κατευθύνεται η αγορά»

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επισημαίνει ότι το 2017 υπήρξε μια ιδιαίτερα θετική και σημαντική χρονιά για την ΕΛΠΕ, αλλά πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι συγκυρίες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα του 2017 είχαν, το ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης, με την εξέλιξη της τιμής πετρελαίου Brent να κυμαίνεται μεσοσταθμικά στα 55 δολ./βαρέλι, το ενδεικτικό περιθώριο Σύνθετων Διυλιστηρίων Μεσογείου να καταγράφει άνοδο κατά 11% και τον Μ.Ο. της ισοτιμίας δολαρίου - ευρώ να περιορίζεται στο 1,13. 

Την ίδια ώρα, η αγορά καυσίμων στην Ελλάδα παρουσίασε μικρή υποχώρηση κατά 2% -στους 6,903 ΜΤ- λόγω μείωσης των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης, ενώ σταθεροποιήθηκε η κατανάλωση καυσίμων κίνησης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η εκμετάλλευση των εναλλακτικών πηγών προμήθειας αργού και η ευέλικτη λειτουργία των διυλιστηρίων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των αποτελεσμάτων. 

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ κατέγραψε το 2017 ισχυροποίηση ισολογισμού, απομόχλευση, καθώς και σημαντική μείωση του συνολικού δανεισμού, ο οποίος την τελευταία διετία υποχώρησε κατά 600 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος προχώρησε σε έκδοση επιπλέον ομολογιών υφιστάμενου ευρωομολόγου λήξης Οκτωβρίου 2021, ύψους 79 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,33% και σε αναχρηματοδότηση τραπεζικών δανείων με ευνοϊκούς όρους, ενώ εμφάνισε βελτίωση κεφαλαίου κίνησης. Αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι και η αύξηση στη διανομή μερισμάτων.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ενέργεια