Skip to main content

Τράπεζα Πειραιώς: Στρατηγική δέσμευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει στρατηγικά δεσμευτεί να συμβάλλει ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Επισημαίνεται ότι είναι η μόνη τράπεζα από την Ελλάδα που μαζί με άλλες 29 διεθνείς τράπεζες συνδιαμόρφωσετις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking) που καθορίζουν το πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί η αειφόρος τραπεζική (sustainable banking) στις επόμενες δεκαετίες. Οι Αρχές έχουν ως πρωταρχικό στόχο να εναρμονίσουν τη λειτουργία των τραπεζών με τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. 

Βιώσιμη επιχειρηματικότητα

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής της τράπεζας στο πλαίσιο των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής είναι η υποστήριξη επενδύσεων και δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, η Πειραιώς είναι απόλυτα προετοιμασμένη να συμβάλει στην απορρόφηση και διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης, να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, και να κινητοποιήσει ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια παράλληλα με την συνεχή αύξηση των χρηματοδοτήσεών της, τις νέες υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχει ανάγκη ο νέος προσανατολισμός της ελληνικής οικονομίας και αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα δίνει στην περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων που είναι προσανατολισμένες στην αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης, σε τομείς που προάγονται πανευρωπαϊκά ως κρίσιμοι για ένα βιώσιμο αύριο, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι καινοτόμες αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία του αγροδιατροφικού τομέα, τα έργα υποδομής, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας, η καινοτομία, και η προστασία της βιοποικιλότητας. 

Ηγετική θέση στις πράσινες χρηματοδοτήσεις

Σε ό,τι αφορά τις πράσινες επενδύσεις, η Πειραιώς συνολικά έχει χρηματοδοτήσει πράσινες επενδύσεις με κεφάλαια ύψους περίπου 2,4 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν σε εγκατεστημένη ισχύ άνω των 2GW, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση 4 εκατ. τόνων λιγότερου διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Έτσι, υποστηρίζει ενεργά και την επίτευξη του εθνικού στόχου για την απολιγνιτοποίηση της χώρας μέχρι το 2028.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Τράπεζα πραγματοποίησε τις περισσότερες χρηματοδοτήσεις στον τομέα των ΑΠΕ με αποτέλεσμα να έχει αποφευχθεί η έκλυση CO2 που αντιστοιχεί στην αποχώρηση-απομάκρυνση 6.000 αυτοκινήτων από τους δρόμους της Αθήνας κάθε χρόνο.

Παράλληλα η Τράπεζα προωθεί έμπρακτα την ιδέα της βιώσιμης επιχειρηματικότητας εισάγοντας, το 2020, για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά τα Sustainability-Linked Loans. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η σύνδεση της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με τα πρότυπα της βιώσιμης ανάπτυξης που εξάλλου θα αποτελούν και προϋπόθεση για την απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων. Πρόκειται συγκεκριμένα για την ένταξη στις χρηματοδοτήσεις κριτηρίων ESG, που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης.

Ταυτόχρονα με την προώθηση πράσινων δραστηριοτήτων η Τράπεζα ενσωματώνει με ταχύ ρυθμό κριτήρια ESG στην πολιτική διαχείρισης κινδύνων.

Επίσης, από τον Μάρτιο του 2017 η εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ήταν η πρώτη που προσέφερε αμοιβαία κεφάλαια με κριτήρια ESG. 

Δράσεις για την κλιματική αλλαγή

Η Τράπεζα εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης κλιματικού κινδύνου που αξιολογεί και μετρά τις οικονομικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό προωθεί την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση του κλιματικού κινδύνου στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, στη διακυβέρνηση και τις επιχειρηματικές της αποφάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πειραιώς συμπεριελήφθη στις 300 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της σε θέματα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιοποίησαν οι Financial Times. Είναι η μόνη ελληνική τράπεζα και μια από τις δύο ελληνικές εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των Financial Times «Europe’s Climate Leaders».  

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Στο πλαίσιο των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, η Πειραιώς αναπτύσσει στρατηγικές για τη βελτίωση των επιδόσεων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη λειτουργία της. Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια η τράπεζα έχει επιτύχει:

  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 23,4% την περίοδο 2016-2020.
  • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 23,7% την περίοδο 2016-2020.
  • Ετήσια εξοικονόμηση δαπανών από τα περιβαλλοντικά προγράμματα 5,5 δισ. ευρώ.