Skip to main content

Νέος κύκλος αλλαγών στην ακτοπλοΐα

Σε νέα ρότα η ακτοπλοϊκή αγορά, με τον όμιλο Attica να αποκτά τον πλήρη έλεγχο της Hellenic Seaways, αλλά και με το μετοχικό μέλλον ανοικτό, καθώς όλα τα σενάρια φέρουν την Τράπεζα Πειραιώς ως δανειστή και τη MIG ως μητρική εταιρεία να σχεδιάζουν την πώλησή της με σκοπό τη μείωση του δανεισμού του Ομίλου.

Στο μεταξύ, οι εισηγμένες στο Χ.Α. ακτοπλοϊκές εταιρείες, όπως και οι μη εισηγμένες είδαν τα αποτελέσματά τους του 2017 να επηρεάζονται και πάλι από την άνοδο της τιμής των καυσίμων.

Τελευταία πράξη στο νέο σίριαλ αλλαγών της ακτοπλοΐας το πέρασμα της Hellenic Seaways στον έλεγχο του ομίλου Attica. Όπως ανακοινώθηκε στα τέλη Μαΐου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας Hellenic Seaways (HSW) από την Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 11.08.2017 συμφωνίας με την τράπεζα, για την εξαγορά συνολικά 37.789.833 μετοχών της HSW έναντι συνολικού τιμήματος 69,07 εκατ. ευρώ. Μέρος του τιμήματος ανερχόμενο σε 25,61 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ίδια διαθέσιμα της Attica Group, ενώ το υπολειπόμενο οφειλόμενο ποσό προς τους πωλητές ύψους 43,46 εκατ. ευρώ συμφωνήθηκε ότι θα εξοφληθεί με την παράδοση σε αυτούς συνολικά 24.145.523 νέων μετοχών της Attica Group, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 1,80 ευρώ ανά μετοχή, που θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Group με κεφαλαιοποίηση των σχετικών απαιτήσεων των ανωτέρω πωλητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. Υπενθυμίζεται ότι η Attica Group κατείχε ήδη, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας «Blue Star Ferries», ποσοστό 1,61% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχει πλέον ο Όμιλος Attica να ανέρχεται σε 39.039.833 μετοχές, ήτοι ποσοστό 50,30% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Attica Group θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων συμβατικών ενεργειών για την απόκτηση επιπρόσθετου ποσοστού 48,53% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW από τη «Μινωικές Γραμμές», διαμορφώνοντας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της HSW σε 98,83%.

Επίσης συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ηellenic Seaways που εξελέγη από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Πέμπτης 24ης Μαΐου. Το νέο Δ.Σ. της εταιρείας, το οποίο είναι 7μελές, έχει ως εξής: Κυριάκος Μάγειρας πρόεδρος,  Σπυρίδων Πασχάλης Α’ αντιπρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος, Νικόλαος Ταπίρης Β’ αντιπρόεδρος, και Παναγιώτης Δικαίος, Διονύσιος Θεοδωράτος, Ηρακλής Σιμιτσιδέλλης και Θωμάς Οικονόμου, μέλη.

Η παραπάνω εξέλιξη είναι ένα μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας που περιλαμβάνει όπως προαναφέρθηκε και την εξαγορά του επιπρόσθετου ποσοστού 48,53% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW από τη «Μινωικές Γραμμές». Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας που επετεύχθη στις 26 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και εγκρίθηκε υπό όρους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προβλέπεται:

  • η πώληση από τις Μινωικές Γραμμές στην Attica Ανώνυµος Εταιρεία Συμμετοχών των 37.667.504 μετοχών της εταιρείας Hellenic Seaways, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σήμερα ποσοστό 48,53% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου της, έναντι τιμήματος 78.500.000 ευρώ,
  • η αγορά του πλοίου «Superfast XII» από εταιρεία του Οµίλου Grimaldi, κύριο μέτοχο των Μινωικών Γραμμών, το οποίο ανήκει στην Attica έναντι συνολικού τιμήματος 74.500.000 ευρώ,
  • η αγορά από τις Μινωικές Γραµµές του ταχύπλοου πλοίου «Highspeed 7» από την εταιρεία Hellenic Seaways έναντι συνολικού τιμήματος 25.000.000 ευρώ.

Τα αποτελέσματα
ANEK: Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, το 2017 o όμιλος ΑΝΕΚ διατήρησε για τρίτη συνεχή χρονιά την κερδοφορία του. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΑΝΕΚ ανήλθε το 2017 σε 164,7 εκατ. ευρώ έναντι 157,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 149,3 εκατ. ευρώ έναντι 138,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Ο όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 12,8 εκατ. ευρώ έναντι 25,6 εκατ. ευρώ, ενώ για τη μητρική το EBITDA ανήλθε σε 13,2 εκατ. το 2017, έναντι 23,1 εκατ. ευρώ το 2016.

Με την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της μητρικής επιτεύχθηκε μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, ενώ διαγράφηκε μέρος των κεφαλαιοποιημένων τόκων.

Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2017 ανήλθαν σε 9,8 εκατ. ευρώ, έναντι 0,6 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 12,6 εκατ. ευρώ, έναντι 0,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Attica Group: Η αύξηση της τιμής των καυσίμων «ψαλίδισε» όπως αναμενόταν τα κέρδη της Attica Group, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση χθες των ετήσιων αποτελεσμάτων του ομίλου για τη χρήση του 2017.

Ειδικότερα τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν σε 1,25 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 20,25 εκατ. ευρώ στη χρήση 2016. Η ανωτέρω απόκλιση στη κερδοφορία σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση της τιμής των καυσίμων που επιβάρυνε τον όμιλο με ποσό 22 εκατ. ευρώ, επισημαίνει ο όμιλος.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν ωστόσο στα 271,54 εκατ. ευρώ έναντι 268,61 εκατ. ευρώ στη χρήση 2016, ενώ τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν στα 50,36 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 70,03 εκατ. ευρώ στη χρήση 2016. Στις 31.12.2017, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν σε 44,10 εκατ. ευρώ, έναντι 51,22 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016. Τα ενσώματα Πάγια Στοιχεία του ομίλου ανήλθαν σε 527,07 εκατ. ευρώ (547,91 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016). Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου στις 31.12.2017 ανέρχεται σε 238,73 εκατ. ευρώ (255,45 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016), από τα οποία 214,43 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (229,81 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016) και 24,30 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (25,64 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016). Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2017 σε 402,92 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 2,10 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας.

Minoan Lines: Θετικές οικονομικές επιδόσεις παρουσίασε η Εταιρεία το έτος 2017. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 79,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 20,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε  4,1 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, κατά την 31/12/2017, τα συνολικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε 284,3 εκατ. ευρώ (2,66 ευρώ ανά μετοχή). Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 139,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 33,8 εκατ. ευρώ. Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2017 επιβαρύνθηκαν από τη σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων και συνετέλεσαν στην αύξηση του κόστους πωληθέντων. Στη γραμμή της Κρήτης (Ηράκλειο-Πειραιάς), οι Μινωικές Γραμμές διατήρησαν την πρώτη θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή. Το 2017, η εταιρεία διακίνησε 684 χιλ. επιβάτες, 101 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 57 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στη συγκεκριμένη γραμμή ανήλθαν περίπου σε 65% για τους επιβάτες, 62% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 46% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.