Skip to main content

Όροι και προϋποθέσεις για δωρεά φαρμάκων στις πληγείσες περιοχές

Ο ΕΟΦ, επανέφερε σχετική απόφαση του 2013.

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δωρεάν διάθεση φαρμάκων από τις φαρμακευτικές εταιρείες (ή τους νομίμους εκπροσώπους τους) για ανθρωπιστικούς λόγους, γνωστοποίησε ο ΕΟΦ, ο οποίος επανέφερε σχετική απόφαση του 2013.

Σύμφωνα με αυτήν, τα φάρμακα τα οποία παρέχονται ως δωρεά προς ανθρωπιστική βοήθεια διαθέτουν άδεια Κυκλοφορίας για την Ελληνική αγορά (κεντρική, εθνική ή αμοιβαίας αναγνώρισης). Ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμάκου που προτίθεται να πραγματοποιήσει τη δωρεά ποσότητας του εν λόγω προϊόντος, υποβάλλει ΔΗΛΩΣΗ στον Ε.Ο.Φ. ΠΡΙΝ από την υλοποίηση της δωρεάς η οποία περιλαμβάνει :

Τα ακριβή στοιχεία για την ταυτοποίηση του φαρμάκου:

· ΠΡΟΪΟΝ (εμπορική ονομασία, περιεκτικότητα, μορφή)

· ΠΑΡΤΙΔΑ

· ΠΟΣΟΤΗΤΑ

· ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Τα στοιχεία του λήπτη της δωρεάς

Ο λήπτης της δωρεάς μπορεί να είναι Μ.Κ.Ο., κοινωφελές ίδρυμα, δημόσια υγειονομική αρχή (Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Δημοτικό Ιατρείο) ή άλλης μορφής συνεργασία για δωρεάν παροχή φαρμάκων. Ο Κ.Α.Κ. υποχρεούται να ελέγχει τη νόμιμη σύσταση του λήπτη της δωρεάς και τη δυνατότητά του να διασφαλίσει την τήρηση των κανόνων καλής φύλαξης και διάθεσης των προϊόντων με την παρουσία ειδικευμένου προσωπικού (φαρμακοποιός ή άλλος επαγγελματίας της υγείας).

Βεβαίωση της ύπαρξης αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο φορέα (λήπτης της δωρεάς)

Στο αίτημα αναγράφονται οι ανάγκες του φορέα και τα αιτούμενα προς δωρεά φάρμακα. Το αίτημα παραμένει στον Κ.Α.Κ. και πρέπει να είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή προς έλεγχο από τον Ε.Ο.Φ. Το ίδιο ισχύει για την περίπτωση που υπάρχει σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Κ.Α.Κ. και του λήπτη.

Καταχώρηση των σειριακών αριθμήσεων των ταινιών γνησιότητας

Ο Κ.Α.Κ. καταχωρεί τις σειριακές αριθμήσεις των ταινιών γνησιότητας που φέρουν τα φάρμακα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Απογραφικών Ταινίας Γνησιότητας του Ε.Ο.Φ., στο μενού “Ακυρώσεις” – “Δωρεάν”, πριν την πραγματοποίηση της ΔΩΡΕΑΝ διάθεσης. Οι ταινίες δεν επιστρέφονται στον ΕΟΦ.

Καταστροφή των ακαταλλήλων/ληγμένων φαρμάκων

Τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιούνται από τον λήπτη (ακατάλληλα/ληγμένα) υπόκεινται σε ορθολογική διαχείριση από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο φορέα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.

Με δεδομένη την τήρηση των παραπάνω, ο Κ.Α.Κ. μπορεί να πραγματοποιήσει τη δωρεά εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της ΔΗΛΩΣΗΣ και εφόσον δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις από τον Ε.Ο.Φ. στο διάστημα αυτό. Όπου αναφέρεται ο Κ.Α.Κ., εννοείται και ο νόμιμος εκπρόσωπος του για την Ελλάδα.

Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα διακίνησης των φαρμάκων (Κ.Α.Κ., διανομείς, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, λήπτες δωρεών) έχουν την υποχρέωση της τήρησης των κανόνων ορθής φύλαξης και διάθεσης, όπως ορίζονται και ισχύουν στην νομοθεσία, διασφαλίζοντας για:

  •  Τους Χώρους Αποθήκευσης ,τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας στα σημεία συγκέντρωσης και αποθήκευσης, αποφυγή πιθανής επιμόλυνσης από άλλα προϊόντα που έχουν τοποθετηθεί στον ίδιο χώρο, με την τήρηση συνθηκών καθαρότητας του χώρου αποθήκευσης και τη λήψη άλλων απαραίτητων μέτρων.
  •  Τη Συσκευασία
  •  Χρόνο Λήξης των φαρμάκων ότι βρίσκονται στον δευτερογενή εξωτερικό περιέκτη τους σε καλή κατάσταση και ο εναπομένων χρόνος διατήρησης είναι αποδεκτός και πάντως μέσα στο χρόνο πριν την λήξη.
  •  Τις Ειδικές Κατηγορίες προϊόντων που απαιτούνται ειδικές συνθήκες αποθήκευσης (πχ προϊόντα ψυγείου, φωτοευαίσθητα, κ.λπ.) και για τα προϊόντα που χορηγούνται δια μέσου σωματικής κοιλότητας (ρινική, στοματική, κ.λπ.), εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα.
  •  Την Ορθή Διάθεση των φαρμάκων στο κοινό. Η παρουσία φαρμακοποιού ή άλλου ειδικού επιστήμονα για την αποφυγή ανεπιθύμητων περιστατικών. Δεδομένου ότι η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων σχετίζεται με τις συνθήκες φύλαξης και τον τρόπο της τελικής διάθεσης στον χρήστη /ασθενή.