Skip to main content

«Καμπάνα» έως 100 χιλ. ευρώ για «πειραγμένους» ΦΗΜ

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
[email protected]

Πρόστιμα-φωτιά, τα οποία ανέρχονται σε 10.000 ευρώ τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και σε 30.000 ευρώ τουλάχιστον για όσες επιχειρήσεις τηρούν διπλογραφικά βιβλία, προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται επεμβάσεις στους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς με σκοπό την απομείωση των εσόδων από λιανικές πωλήσεις και την απόκρυψη των πραγματικών φορολογητέων εισπράξεων.

Στο 15% των εσόδων

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο ανέρχεται στο 15% των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενη χρήση, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Συνεπώς, τα ποσά των 10.000 ευρώ και των 30.000 ευρώ είναι τα ελάχιστα όρια που έχουν τεθεί, ανάλογα με τις κατηγορίες των τηρουμένων βιβλίων, οπότε -σε κάθε περίπτωση- το πρόστιμο μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το ισχύον κατά περίπτωση ελάχιστο όριο.

Ήδη οι αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες επιβάλλουν τα τεράστια αυτά πρόστιμα σε πλήθος επιχειρήσεων στις οποίες διαπιστώνουν αλλοίωση των δεδομένων για τις φορολογητέες εισπράξεις λιανικών πωλήσεων κατόπιν επεμβάσεων στη λειτουργία των ΦΗΜ με τους οποίους εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία. Τα συγκεκριμένα πρόστιμα νομοθετήθηκαν με το άρθρο 54ΣΤ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ισχύουν για παραβάσεις παραποίησης των δεδομένων των ΦΗΜ που διαπιστώνονται από τις 30 Ιουλίου 2020 και μετά, έστω κι αν έχουν διαπραχθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις.

Ενδεικτική είναι και η ακόλουθη περίπτωση η οποία αποκαλύφθηκε πρόσφατα:

Πριν από έναν περίπου χρόνο η Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) Αττικής διενήργησε έλεγχο σε επιχείρηση εστίασης, με δηλωθείσα δραστηριότητα «Υπηρεσίες γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση». Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατά το διάστημα Ιουλίου – Οκτωβρίου 2020 στα φορολογικά έτη 2014 και 2015. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση, με τη χρήση ειδικών εφαρμογών της εταιρείας μηχανοργάνωσης, με την οποία συνεργαζόταν, απομείωνε συστηματικά για φορολογικούς σκοπούς τα δεδομένα των παραστατικών λιανικών πωλήσεων (σε αξία και σε ποσότητα) των ηλεκτρονικών φορολογικών αρχείων (txt) και του φορολογικού της μηχανισμού. Για τις παραβάσεις αυτές επεβλήθησαν στην επιχείρηση πρόστιμα 30.000 ευρώ για τη χρήση του 2014 και άλλα 30.000 ευρώ για τη χρήση του 2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, αν ο έλεγχος είχε διενεργηθεί πολύ πριν από τον Ιούλιο του 2020 και οι παραβάσεις διαπιστώνονταν πριν από τις 30 Ιουλίου 2020 η ελεγχθείσα επιχείρηση θα έπεφτε στα μαλακά, καθώς για παραβάσεις παραποίησης και αλλοίωσης των δεδομένων των λιανικών πωλήσεων που διαπιστώνονταν πριν από την ημερομηνία αυτή προβλεπόταν ένα αυτοτελές πρόστιμο 5.000 ευρώ!

Πώς εντοπίστηκε

Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι και το ότι η επιχείρηση εστίασης στην οποία καταλογίστηκαν τα υπέρογκα πρόστιμα συνολικού ύψους 60.000 ευρώ για τις παραπάνω παραβάσεις εντοπίστηκε από τα ηλεκτρονικά αρχεία που κατασχέθηκαν στην έδρα της εταιρείας μηχανοργάνωσης.

Η εταιρεία αυτή -όπως διαπιστώθηκε από εκτεταμένες έρευνες της ΥΕΔΔΕ στα ηλεκτρονικά αρχεία της- παρείχε… υπηρεσίες αλλοίωσης των δεδομένων των φορολογικών μηχανισμών σε πλήθος επιχειρήσεων (μεταξύ των οποίων και στην ελεγχθείσα επιχείρηση εστίασης) εξυπηρετώντας τες στην απόκρυψη των πραγματικών τους εισπράξεων. Βάσει δε του άρθρου 54ΣΤ του ΚΦΔ κάθε εταιρεία μηχανοργάνωσης η οποία συμπράττει σε παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των ΦΗΜ, κατά οποιονδήποτε τρόπο, θεωρείται συνεργός και οι ελεγκτές οφείλουν να επιβάλουν σ’ αυτήν πρόστιμο 100.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος.

Τι θα πληρώσουν οι «συνεργοί»

Σε κάθε τέτοια περίπτωση και εφόσον στοιχειοθετείται η συνέργεια του τρίτου προσώπου που παρέχει την τεχνική υποστήριξη στην απομείωση των εσόδων επιχείρησης, με συνέπεια τη μείωση της φορολογικής της υποχρέωσης, έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρου 60 ΚΦΔ που προβλέπουν πρόστιμα για φοροδιαφυγή ίσα με αυτά που ισχύουν για τον επιχειρηματία χρήστη των φορολογικών μηχανισμών. Συγκεκριμένα ισχύουν και για την επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης τα πρόστιμα των άρθρων 58 και 58Α του ΚΦΔ που επιβάλλονται για παραβάσεις οι οποίες αφορούν την υποβολή ανακριβούς δήλωσης και την αποφυγή του ΦΠΑ. Τα πρόστιμα αυτά ανέρχονται σε:

α) 10% του ποσού της διαφοράς φόρου που προκύπτει λόγω ανακρίβειας της φορολογικής δήλωσης, εάν το εν λόγω ποσό διαφοράς ανέρχεται σε ποσοστό από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

β) 25% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το 20% και φθάνει έως το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

γ) 50% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

δ) 50% της διαπιστωθείσας διαφοράς ΦΠΑ σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ με ελάχιστο όριο τα 250 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο εάν τηρούνται απλογραφικά βιβλία ή τα 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο εάν τηρούνται διπλογραφικά βιβλία.

Προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 ΚΦΔ είναι η έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε βάρος των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.