Skip to main content

Folli Follie: Σε εκκαθάριση η θυγατρική στην Ασία – 30/6 ο ισολογισμός 2018

Στις 30 Ιουνίου και 15 Ιουλίου αντίστοιχα θα δημοσιεύει αποτελέσματα για τις οικονομικές χρήσεις 2018/2019 η Folli Follie, η οποία γνωστοποίησε ότι δεσμεύθηκε ποσό 2 εκατ. ευρώ από λογαριαμό θυγατρικής της στη Βουλγαρία σε συνέχεια της αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης της περιουσίας της οικογένειας Κουτσολιούτσου, συμπεριλαμβανομένης της θαλαμηγού της.

Στο μεταξύ, σε εκούσια εκκαθάριση περνά η θυγατρική της Folli Follie στην Ασία, FF Group Sourcing Limited, ενώ οι κ. Lai Kar Yan (Derek) και Yip Wa Ming (Ben) της Deloitte Touche Tohmatsu (Hong Kong) διορίζονται εκκαθαριστές.

Πρόκειται για την εταιρεία που αποτέλεσε την «πέτρα του σκανδάλου» στον όμιλο, καθώς αποκαλύφθηκε ότι τα στοιχεία που δημοσίευσε στους ισολογισμούς της ήταν παραποιημένα και αναληθή. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας κατά την γενική συνέλευση των μετόχων της FF Group Sourcing Limited, στο Χόνγκ Κόνγκ, την Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020, αποφασίστηκε με πλειοψηφία 99,99%, η θέση της εν λόγω εταιρείας σε εκούσια εκκαθάριση. Πρόκειται για την μητρική εταιρεία του υπο-ομίλου APAC της FF, τα οικονομικά στοιχεία του οποίου αποδείχθηκαν ψευδή και παραποιημένα κατόπιν της δημοσίευσης της από 23.9.2018 έκθεσης της Alvarez & Marsal. Μετά την συνεπακόλουθη αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων της FF Group Sourcing Limited, καθώς και βάσει μελέτης που εκπονήθηκε από την Deloitte Touche Tohmatsu (Hong Kong) προέκυψε ότι η εν λόγω θυγατρική έχει αρνητική καθαρή θέση (-121,5 εκατ. δολ.), χωρίς εύλογες πιθανότητες εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τις δραστηριότητές της με φερέγγυο τρόπο. Τα καταστήματα του Χονγκ Κονγκ λειτουργούσαν με ζημίες και η εκεί δραστηριότητα επλήγη περαιτέρω από το υποχρεωτικό κλείσιμο λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Για τους λόγους αυτούς, κρίθηκε απολύτως αναγκαία η θέση της FF Group Sourcing Limited σε εκούσια εκκαθάριση, προκειμένου να διαφυλαχθεί η αξία των εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων του υπο-ομίλου APAC προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων.

Η διοίκηση της Folli Follie επεξεργάζεται την κατάσταση της αγοράς της Ασίας και σκοπεύει να εκμεταλλευθεί το χαρτοφυλάκιο των σημάτων της στην περιοχή APAC.

Οι ισολογισμοί

Αναφορικά με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση που έληξε στις 31.12.2018 (με την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2020. Η εταιρεία εκτιμά ότι θα προβεί σε δημοσίευση των μη ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση που έληξε στις 31.12.2019 μέχρι τις 15 Ιουλίου 2020. Ο τακτικός έλεγχος των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων θα λάβει χώρα μετά την εκλογή των ορκωτών ελεγκτών από την εξ αναβολής τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αναφορικά με την χρήση 2018, η ημερομηνία πραγματοποίησης της οποίας θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Νομικές ενέργειες

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης για την δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας ενώπιον της κ. Ανακρίτριας του 35ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά πρώην στελεχών του ομίλου FF για τις αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες έχει ασκηθεί δίωξη, η εταιρεία προχωρεί με την άσκηση όλων των αξιώσεών της κατά των προσώπων που της έχουν προκαλέσει ζημία.

Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν κατάθεσης αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας (μεταξύ άλλων) των κ.κ. Δημητρίου, Αικατερίνης και Γεωργίου Κουτσολιούτσου, εξεδόθη η από 1.6.2020 προσωρινή διαταγή της Προέδρου του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δια της οποίας απαγορεύθηκε ο απόπλους της θαλαμηγού με το όνομα “PHALAROPE”, ανήκουσας εν τοις πράγμασι στον Δημήτριο Κουτσολιούτσο.

Δέσμευση 2 εκατ. ευρώ

Δυνάμει διάταξης της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμα στην εταιρεία, δεσμεύθηκε το ποσό των 2 εκατ. ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Το εν λόγω ποσό μεταφέρθηκε στην εταιρεία από την εδρεύουσα στην Βουλγαρία 100% θυγατρική “FF Group Bulgaria EOOD” και αποτελεί μέρος του διανεμηθέντος (από την εν λόγω θυγατρική) μερίσματος για τις χρήσεις 2017 και 2018. Δεδομένου ότι το δεσμευθέν ποσό προέρχεται από τεκμηριωμένα νόμιμη πηγή, η εταιρεία θα προσφύγει κατά της εν λόγω διάταξης ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.

naftemporiki.gr