Skip to main content

Κερδίζουν έδαφος τα ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα

Mια σημαντική ευκαιρία, που δίνει διέξοδο στον εκρηκτικό συνδυασμό χαμηλών εισοδημάτων, υψηλής φορολόγησης και έλλειψης φορολογικών κινήτρων για ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα “βλέπουν” τα στελέχη (CEO, CFO, HR Director) στα ομαδικά προγράμματα  σύνταξης – ένα κομμάτι της αγοράς στο οποίο η Εurolife ERB Ασφαλιστική χτίζει μερίδια αξιοποιώντας την εμπειρία της και τις υψηλές αποδόσεις που έχει επιτύχει τα τελευταία χρόνια στα υπό διαχείριση επενδυόμενα κεφάλαια.

Τα πλεονεκτήματα για την εταιρεία

Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα προσαρμόζονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε πελάτη (εταιρεία) κι έχουν πλεονεκτήματα όπως ότι: αποτελούν σύγχρονο “εργαλείο” δημιουργίας θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων ενισχύουν την προσήλωση των εργαζομένων στην επιχείρηση παρέχοντας παράλληλα κίνητρο για την προσέλκυση νέων και  ικανών στελεχών αλλά και βελτιώνουν το κύρος και τη φήμη της επιχείρησης στην αγορά.

Τα πλεονεκτήματα για τον εργαζόμενο

Ειδικότερα για τον εργαζόμενο,  τα οφέλη συνοψίζονται ως εξής: συμπληρώνουν τις παροχές της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, μειώνουν το άγχος που προκαλεί η οικονομική αβεβαιότητα καθώς λειτουργούν θετικά στον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό, ενώ σε αντίθεση με τα ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, η εθελοντική ατομική εισφορά σε ένα ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μειώνει το φορολογητέο εισόδημα του εργαζόμενου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4172 / 2013 άρθρο 14ο ), ενώ όταν έρθει η στιγμή καταβολής της παροχής,  αυτή δεν συνυπολογίζεται ως εισόδημα για την καταβολή φόρου αλλά έχει αυτοτελή φορολόγηση . (Ν. 4172/2013  άρθρο 15ο).

Επιλογή του κατάλληλου προγράμματος

Οι διαθέσιμες επιλογές, για το πλήθος συμμετεχόντων, είναι πολλές, σύμφωνα με στελέχη της Eurolife ERB  Ασφαλιστικής .Μπορεί να είναι από μια μικρή επιλεγμένη ομάδα εργαζομένων, μέχρι το σύνολο του προσωπικού μιας εταιρείας. Το ύψος των ασφαλίστρων, καλύπτεται από το ύψος της εισφοράς του εργοδότη, ή/και την υποχρεωτική ή εθελοντική εισφορά του εργαζομένου. Ο εργοδότης, μπορεί να επιλέξει μία επενδυτική στρατηγική, όπως αυτή της εγγύησης επιτοκίου, σε ειδικά μεταβλητά κεφάλαια Fund of Funds Life Cycle ή Αμοιβαία Κεφάλαια. Επίσης, υπάρχουν  και οι επιλογές θεμελίωσης δικαιώματος για την παροχή των εργοδοτικών εισφορών, από μερικά έτη, μέχρι και την περίοδο συνταξιοδότησης του εργαζομένου.

Μιλώντας με παραδείγματα: Έστω ότι οι μικτές μηνιαίες αποδοχές ενός εργαζομένου (έγγαμος με ένα παιδί) ανέρχονται σε 2.000 ευρώ και οι καθαρές του μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 1.415 ευρώ και  η εταιρεία του έχει επιλέξει ένα πρόγραμμα στο οποίο συνεισφέρει τόσο η ίδια όσο και ο εργαζόμενος της, με ένα ποσό που ισούται με το 3% το μικτών του αποδοχών. Επιπρόσθετα,  αν υποθέσουμε ότι το 100% των εργοδοτικών εισφορών θα καταβληθεί στο τέλος της πρώτης δεκαετίας και η ετήσια απόδοση του ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος είναι κατά μέσο όρο στο 4%, τότε στο τέλος της δεκαετίας, ο εργαζόμενος θα έχει συγκεντρώσει στον ατομικό λογαριασμό του 20.789 ευρώ, έχοντας απωλέσει από τις καθαρές αποδοχές του μόνο 5.124 ευρώ.

Οι επιδόσεις

Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη επενδύσεων, που υποστηρίζονται από την εμπειρία και φιλοσοφία του διεθνούς επενδυτικού ομίλου Fairfax (64 δις. ευρώ κεφάλαια υπό διαχείριση) στον οποίο ανήκει. Αυτή η ομάδα έχει πετύχει αποδόσεις τα τελευταία χρόνια με μέσο όρο  7,01%, την περίοδο 2011 – 2018. μέσα από τη διαχείριση κεφαλαίων, ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική παρουσιάζει τον τελευταίο χρόνο αύξηση νέων πωλήσεων ομαδικών συμβολαίων σύνταξης και υγείας κατά 470,37% ενώ επενδύει ουσιαστικά στον τομέα της τεχνολογίας (πάνω από 2,5 εκατ. € το 2018) με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας και διαχείρισης των αιτημάτων των πελατών της.