Skip to main content

Ο ρόλος του CTO σε έναν εταιρικό μετασχηματισμό

Ο CTO είναι αυτός που κατευθύνει και διευκολύνει τον οργανωτικό μετασχηματισμό, εξασφαλίζοντας τον συγχρονισμό όλων των τμημάτων

Του Γιώργου Πουλόπουλου, Εταίρος της EY Ελλάδος, Υπηρεσίες Εταιρικής Στρατηγικής και Αρχιτεκτονικής Μετασχηματισμού

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις λόγω των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων, της επιταχυνόμενης ψηφιοποίησης και της αυξανόμενης απαίτησης των καταναλωτών για εξατομικευμένες εμπειρίες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο μετασχηματισμός είναι αναγκαίος για τις επιχειρήσεις, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

O διευθύνων σύμβουλος (CEO) διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στον μετασχηματισμό μιας επιχείρησης, μαζί με τον διευθυντή Μετασχηματισμού (Chief Transformation Officer – CTO). Αυτοί οι δύο ρόλοι είναι σημαντικοί για την επιτυχία επιχειρηματικών μετασχηματισμών, καθώς εξασφαλίζουν ότι όλες οι αλλαγές είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική της εταιρείας και δημιουργούν προστιθέμενη αξία, με βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο.

Ο CTO είναι αυτός που κατευθύνει και διευκολύνει τον οργανωτικό μετασχηματισμό, εξασφαλίζοντας τον συγχρονισμό όλων των τμημάτων του οργανισμού, για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων μετασχηματισμού. Αυτός ο ρόλος απαιτεί μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση της υπάρχουσας απόδοσης της επιχείρησης και την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, τεχνολογιών και πόρων, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης, τη μείωση του κόστους και τη δημιουργία νέων ευκαιριών.

ΩΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ της στοχευμένης προσπάθειας μετασχηματισμού, ο CTO έχει το καθήκον να προσδιορίζει μαζί με τον CEO τη στρατηγική μετασχηματισμού, να εποπτεύει την εκτέλεσή της, να συντονίζει τις προσπάθειες κατά μήκος του οργανισμού, να διαχειρίζεται τις αλλαγές και να διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Επιπλέον, ο CTO παρακολουθεί και παρουσιάζει εκθέσεις, διαχειρίζεται τους κινδύνους, προωθεί την καινοτομία και επιμελείται την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Ο ΡΟΛΟΣ του CTO είναι απαραίτητος για πολλούς λόγους: παρέχει καθοδήγηση μέσα από ένα σαφώς διατυπωμένο όραμα, διασφαλίζει και προάγει την ενότητα και τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων τμημάτων, διευκολύνει τη διαχείριση των αλλαγών, προσφέρει εξειδίκευση σε νέες τάσεις και καινοτομίες, επιβλέπει την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και εφαρμόζει άμεσα τις απαραίτητες αλλαγές.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ενός CTO στην ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή αλλαγών στις επιχειρήσεις είναι αδιαμφισβήτητη. Όμως, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι ο ρόλος του παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν εκείνος λειτουργεί συνδυαστικά με ισχυρά διοικητικά σχήματα και αποδοτική εταιρική διακυβέρνηση. Καταλυτικός παράγοντας αποτελεί η αποδοχή του CTO από την επιχείρηση, καθώς και η εξαίρετη αλληλεπίδρασή του με τα άλλα μέλη της διοικητικής ομάδας, όπως ο CFO, ο COO και ο CHRO. Δεδομένης της κατάλληλης υποστήριξης, ο CTO μπορεί να τονώσει την ανάπτυξη, να ενισχύσει την καινοτομία και να βελτιώσει την αποδοτικότητα σε μια επιχείρηση.

ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ οργανισμούς, ένας ενεργός CTO μπορεί να αποτελέσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους στο μέλλον. Τα στρατηγικά βήματα, η λεπτομερής ανάλυση και η ικανότητα εκτέλεσης, είναι βασικά στοιχεία για τον ρόλο του CTO. Πρέπει να είναι πάντα ενήμερος για τη «μεγάλη εικόνα» της επιχείρησης και να επιδιώκει συνεχώς την καινοτομία, προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογικές τάσεις και να γεφυρώνει τις διαφορές λειτουργικών τομέων και δεξιοτήτων.

Η EY ΔΙΑΘΕΤΕΙ ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που υποστηρίζουν καθολικά έναν CTO στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Οι υπηρεσίες αυτές, καλύπτουν στοιχεία, όπως τη διαμόρφωση της επιθυμητής στρατηγικής αλλαγής για μια επιχείρηση, την αποτελεσματική διάθεση πόρων, την αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων αλλαγών και την παροχή υποστήριξης κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων μετασχηματισμού. Επίσης, είναι απαραίτητο, η προσέγγιση του μετασχηματισμού μιας επιχείρησης να περιλαμβάνει τον συνδυασμό τριών συντελεστών: των ανθρώπων, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Δηλαδή, να έχει ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην οργάνωση και τη λειτουργία της, να προσαρμόζεται με ταχύτητα στις τεχνολογικές εξελίξεις και να καινοτομεί σε μεγάλη κλίμακα. Όλα αυτά συμβάλλουν καταλυτικά σε έναν επιτυχημένο και βιώσιμο μετασχηματισμό, που θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη