Skip to main content

Αρχές σύγχρονης διακυβέρνησης: Τρεις νέες φόρμες

Του Νίκου Ταμπακίδη
– Πρώην δήμαρχου Αγίων Αναργύρων
– Πρώην γ.γ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Στο προηγούμενο κείμενο, είχαμε παρουσιάσει τις 3 πρώτες από τις 12 φόρμες εφαρμογής Αρχών της Σύγχρονης Διακυβέρνησης. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τις 3 επόμενες φόρμες.

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, το Συμβούλιο της Ευρώπης, για να προωθήσει τις 12 βασικές αρχές καλής Διακυβέρνησης, δημιούργησε Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την απονομή της ετικέτας «Εξαίρετης διακυβέρνησης, ELoGE» (European Label of Governance Excellence) σε δήμους που πληρούν μια σειρά από αυστηρά κριτήρια οργάνωσης και λειτουργίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης της ωριμότητας των Ευρωπαϊκών δήμων στην εναρμόνιση με την εφαρμογή των 12 Αρχών, προκύπτει από την αυτοαξιολόγηση που κάνουν οι ίδιοι οι δήμοι, αφού συμπληρώσουν τις φόρμες που περιέχουν μια ακριβή περιγραφή κάθε μιας από τις 12 Αρχές καλής Διακυβέρνησης.

Στις φόρμες αυτοαξιολόγησης, οι δήμοι μπορούν να επιλέξουν ότι ανήκουν, από άποψη ωριμότητας, σεβασμού και εφαρμογής κάθε μιας από τις 12 Αρχές, σε μια από τις ακόλουθες πέντε κατηγορίες:

Μηδενική ωριμότητα 0

Ελάχιστη ωριμότητα 1

Αρχικό στάδιο προσπάθειας 2

Ικανοποιητικό στάδιο δράσεων 3

Πολύ καλή εικόνα σύγχρονης διακυβέρνησης 4

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αρχή 4:

Έλλειψη στεγανών και διαφάνεια

Στάδιο

Άξονας

Δείκτες

0

1

2

3

4

1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται και εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες και τις ισχύουσες διατάξεις.

1. Ο δήμος διαθέτει ένα σαφές και κατανοητό

νομικό πλαίσιο το οποίο είναι ευρέως γνωστό.

2. Το νομικό πλαίσιο του δήμου περιλαμβάνει ένα σαφές σύστημα εξουσιοδοτήσεων,

καθορίζοντας ποιος έχει την ευθύνη να λαμβάνει κάθε απόφαση και πώς θα

λαμβάνονται, θα εφαρμόζονται και θα δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις.

3. Ο δήμος λαμβάνει και επιβάλλει αποφάσεις κατά τρόπο ανοιχτό, διαφανή, υπεύθυνο και έγκαιρο, σύμφωνα με τους κανόνες και τις

ισχύουσες διατάξεις και ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα βέλτιστης πρακτικής.

4. Υπάρχει διαδικασία προσφυγής κατά

αποφάσεων που είναι ευρέως διαθέσιμη και κατανοητή.

5. Η αντιπολίτευση έχει το δικαίωμα να εισαγάγει προτάσεις, τροπολογίες και ερωτήσεις. Η αντιπολίτευση έχει επίσης το δικαίωμα να ζητά συνεδριάσεις των εξεταστικών επιτροπών για ορισμένα θέματα και έχει το δικαίωμα εκπροσώπησης σε ορισμένα όργανα του δήμου.

2. Υπάρχει δημόσια πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που δεν

ταξινομούνται για σαφώς καθορισμένους λόγους όπως προβλέπονται από το νόμο (όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής ή η διασφάλιση της δίκαιης διαδικασίας ανάθεσης

συμβάσεων).

6. Ο δήμος εξασφαλίζει τακτική και εύκολη επαφή μεταξύ των πολιτών με εκλεγμένους

αντιπροσώπους.

7. Ο δήμος ενημερώνει ενεργά τον

πληθυσμό.

8. Οι συνεδριάσεις του δήμου είναι ανοιχτές στο κοινό και τα Μέσα Ενημέρωσης και τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στο κοινό.

3. Οι πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις, την

εφαρμογή των πολιτικών και των αποτελεσμάτων διατίθενται στο κοινό κατά τρόπο που να του επιτρέπει να παρακολουθεί αποτελεσματικά και να

συμβάλλει στο έργο της τοπικής αρχής.

9. Ο δήμος διαθέτει ένα πρόγραμμα εργασίας 12 μηνών, το οποίο έχει επιλεγεί από πολίτες και εκλεγμένους αντιπροσώπους, και

δημοσιοποιείται ευρέως.

10. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι είναι πρόθυμοι να παράσχουν τις επιτρεπόμενες από το νόμο πληροφορίες και να ενημερώνουν τα ΜΜΕ.

Αυτός ο δήμος δουλεύει σωστά σε θέματα ενημέρωσης των πολιτών για

ζητήματα που αφορούν την τοπική πολιτική ατζέντα.

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αρχή 5:

Σεβασμός και εφαρμογή των νόμων

Στάδιο

Άξονας

Δείκτες

0

1

2

3

4

1. Οι τοπικές αρχές συμμορφώνονται με τις νομικές και δικαστικές αποφάσεις

1. Ο δήμος συμμορφώνεται με όλους τους

ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

2. Ο δήμος γνωστοποιεί δημόσια τυχόν δικαστικές αποφάσεις ή κυρώσεις που έχουν ληφθεί βάσει του νόμου για όλα τα αδικήματα

που διέπραξε.

2. Οι κανόνες και οι κανονισμοί εγκρίνονται σύμφωνα με διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο και εφαρμόζονται με

αμερόληπτο τρόπο.

3. Οι κανόνες και οι κανονισμοί εγκρίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που

προβλέπονται από το νόμο.

4. Οι κανόνες και οι κανονισμοί εφαρμόζονται με αμερόληπτο τρόπο.

Σε αυτό το δήμο, επικρατούν κοινά συμφέροντα όλων των κατοίκων, όχι

τα ειδικά συμφέροντα.

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αρχή 6:

Ηθική Συμπεριφορά

Στάδιο

Άξονας

Δείκτες

0

1

2

3

4

1. Το δημόσιο αγαθό τίθεται πριν από ατομικά

συμφέροντα.

1. Οι δημόσιες πολιτικές αποφασίζονται

λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο δήμου στη γενική ευημερία.

2.Το τοπικό δημόσιο συμφέρον προσδιορίζει

την κατανομή των δημοσιονομικών πόρων του δήμου.

2. Υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών διαφθοράς.

3. Οι κώδικες συμπεριφοράς καθορίζουν τα πρότυπα δεοντολογίας για αιρετούς και υπαλλήλους. Αυτά περιλαμβάνουν την απαίτηση να καταγράφονται τα συμφέροντα, τα δώρα και η φιλοξενία σε διαθέσιμα στο κοινό μητρώα.

4. Έχουν υιοθετηθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για αποφάσεις σε τομείς που είναι ευάλωτοι στη διαφθορά,

συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας,

πώλησης δημοτικών περιουσιακών στοιχείων και χορήγησης δικαιωμάτων και αδειών.

5. Διεξάγεται ετήσια επισκόπηση των ρυθμίσεων κατά της διαφθοράς, για

παράδειγμα μέσω εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου.

6. Οι πολιτικές προσωπικού απαιτούν το διορισμό, την προώθηση και την ανταμοιβή προσωπικού με βάση την αξία τους ή να τιμωρηθούνται μόνο σύμφωνα με εγκεκριμένες διαδικασίες.

3. Οι συγκρούσεις συμφερόντων δηλώνονται έγκαιρα και τα

εμπλεκόμενα άτομα

πρέπει να μη μετέχουν σε σχετικές αποφάσεις.

7. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι και το

προσωπικό πρέπει να δηλώνουν κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων που θα μπορούσε να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων και να απέχει από τη συμμετοχή στις σχετικές

αποφάσεις.

8. Οι δήμοι εξασφαλίζουν μια αποτελεσματική και αποδοτική διαδικασία προμηθειών επί τη

βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων επιλογής.

9. Οι δήμοι εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στα έγγραφα των δημοσίων

συμβάσεων και στις αποφάσεις σχετικά με την

ανάθεση της σύμβασης.

Σε αυτόν τον δήμο, όλα τα πρόσωπα απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης ανεξάρτητα από τις σχέσεις τους με εκλεγμένους αντιπροσώπους ή

αξιωματούχους.