Skip to main content

Ναυτιλία: Στο στόχαστρο της Ε.Ε. ο «σκιώδης στόλος»

Αυστηρότεροι κανόνες για τις πωλήσεις tankers, με στόχο τον περιορισμό πλοίων μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου

Νέα «θαλασσινά» μέτρα, στο πλαίσιο των κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, έβαλε σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα δεδομένα, που αφορούσαν τον ορισμό ανώτατης τιμής πετρελαίου για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου από ευρωπαϊκές εταιρείες, σχετίζεται με τις πωλήσεις δεξαμενόπλοιων. Η Ε.Ε. προσπαθεί να εμποδίσει τις πωλήσεις πλοίων σε ρωσικά συμφέροντα, προκειμένου να περιορίσει τη δράση του λεγόμενου «dark fleet».

Τα δεξαμενόπλοια άλλωστε του στόλου που κινείται κάτω από τα ραντάρ των αρχών και της αγοράς, πλέον διακινούν τις μεγαλύτερες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου, ανεξάρτητα από το ύψος της ανώτατης τιμής.

Πωλήσεις tankers

Η Ε.Ε. έχει εγκαινιάσει μια νέα εποχή για την αγορά δεξαμενόπλοιων, εισάγοντας μέτρα που αποσκοπούν στην αυστηροποίηση των ελέγχων στην πώληση tankers, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να καταλήξουν σε «σκιώδεις στόλους» και έτσι να παρακάμψουν τους περιορισμούς των ανώτατων τιμών που έχει επιβάλει η Ε.Ε.

Γι’ αυτό τον λόγο, απαγορεύεται πλέον η πώληση δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που εμπίπτουν στον κωδικό ΕΣ 8901 20 (τα οποία χαρακτηρίζονται ως δεξαμενόπλοια σύμφωνα με τον κανονισμό) στη Ρωσία ή για χρήση στη Ρωσία, αν και οι αρμόδιες αρχές επιτρέπεται να παρεκκλίνουν από τα παραπάνω, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Ο κανονισμός εισάγει επίσης υποχρεώσεις κοινοποίησης για την πώληση τέτοιων δεξαμενόπλοιων. Αυτές απαιτούν ότι κάθε πώληση ή άλλη ρύθμιση που συνεπάγεται μεταβίβαση της κυριότητας δεξαμενόπλοιων σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα από υπήκοο κράτους-μέλους της Ε.Ε., φυσικό πρόσωπο που κατοικεί σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει πλέον να κοινοποιείται αμέσως στις αρμόδιες αρχές.

Οι απαιτήσεις κοινοποίησης είναι άμεσες, καθώς κάθε πώληση ή μεταβίβαση κυριότητας δεξαμενόπλοιων που πραγματοποιήθηκε μετά τις 5 Δεκεμβρίου 2022 και πριν από τις 19 Δεκεμβρίου 2023 θα έπρεπε να είχε γνωστοποιηθεί στην αρμόδια αρχή πριν από τις 20 Φεβρουαρίου 2024.

Ανώτατο όριο τιμών

Στόχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η αυστηρότερη τήρηση του ανώτατου ορίου τιμών για το ρωσικό φορτίο πετρέλαιο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε ενδεχόμενο καταστρατήγησης. Απαιτεί, μεταξύ άλλων, από τους παρόχους υπηρεσιών της Ε.Ε. να επαληθεύουν, μέσω μιας διαδικασίας πιστοποίησης εντός της αλυσίδας εφοδιασμού, ότι τα ρωσικά πετρελαιοειδή αγοράστηκαν από οντότητες εκτός Ε.Ε. σε τιμή εντός των επιτρεπόμενων ορίων του ανώτατου ορίου τιμών.

Το ανώτατο όριο τιμών ορίζεται επί του παρόντος σε 60 δολάρια ανά βαρέλι αργού πετρελαίου. Για προϊόντα πετρελαίου η ανώτατη τιμή ορίζεται σε 45 δολάρια ανά βαρέλι και σε 100 δολάρια ανά βαρέλι για προϊόντα πετρελαίου που εμπορεύονται με πριμοδότηση (π.χ. καύσιμα αεροσκαφών).

Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ότι τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να ανταλλάσσουν περιοδικά πληροφορίες μεταξύ τους για τον περαιτέρω εντοπισμό των πλοίων και των οντοτήτων που προκαλούν ανησυχία και εφαρμόζουν παραπλανητικές πρακτικές κατά τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών, με προφανή στόχο τη στόχευση του «σκιώδους στόλου».

Στις 20 Δεκεμβρίου 2023 η OFSI επικαιροποίησε τις οδηγίες της σχετικά με το ανώτατο όριο τιμών πετρελαίου. Η καθοδήγηση παρέχει σαφήνεια σχετικά με τις επερχόμενες αλλαγές στο μοντέλο πιστοποίησης. Οι αλλαγές αυτές τέθηκαν σε ισχύ από τις 19 Φεβρουαρίου 2024 (Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) και για φορτία που φορτώθηκαν από τις 20 Φεβρουαρίου 2024 και μετά.

Ορισμένες βασικές αλλαγές είναι ότι οι φορείς της βαθμίδας 3 θα χωριστούν σε φορείς της βαθμίδας 3Α και της βαθμίδας 3Β. Στη βαθμίδα 3A περιλαμβάνονται P&I clubs, Hull and machinery insurers, Cargo insurers, Insurance brokers, ship owners και ship management companies.

Πρόσθετες βεβαιώσεις

Βεβαιώσεις πρέπει να παρέχονται σε κάθε άλλον αντισυμβαλλόμενο της κατηγορίας 1, της κατηγορίας 2 ή της κατηγορίας 3Α πριν από τη φόρτωση ή την ημερομηνία της σύμβασης (όποιο από τα δύο είναι προγενέστερο). Εάν πραγματοποιούνται περισσότερα από ένα ταξίδια στο πλαίσιο μιας σύμβασης, πρέπει να παρέχουν πρόσθετες βεβαιώσεις για κάθε σχετικό ταξίδι πριν από τη φόρτωση.

Εάν το φορτίο μεταφερθεί μέσω STS, τότε αυτό θα θεωρηθεί ως νέο ταξίδι και έτσι θα απαιτηθούν περαιτέρω βεβαιώσεις. Οι οντότητες της βαθμίδας 1 πρέπει να διατηρούν και να καταγράφουν τις πληροφορίες για τα παρεπόμενα έξοδα που σχετίζονται με κάθε ταξίδι που πραγματοποιείται στο πλαίσιο σχετικής συναλλαγής ή σύμβασης και να τις κοινοποιούν στους φορείς των βαθμίδων 1, 2 και 3Α κατόπιν αιτήματος.