Skip to main content

Στην «Επιτροπή Σοφών» το σχέδιο νόμου για την απολιγνιτοποίηση

«Επιτροπή Σοφών» από διακεκριμένους νομικούς εμπειρογνώμονες για τη σύνταξη του οραματικού σχεδίου νόμου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή συστάθηκε με απόφαση (47/2020) του Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ, https://www.sdam.gr). 

Πρόεδρός της ανέλαβε ο Δρ. Ιωάννης Ν. Τζώρτζης, Δ.Ν. – δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και νομικός σύμβουλος της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ.

Σύμφωνα με την (υπ’ αριθμ. 4/2019) απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» (ΦΕΚ Β’ 4893/31.12.2019), έχει αναληφθεί από την Ελλάδα η υποχρέωση για την απόσυρση μέχρι το 2028 του συνόλου των λιγνιτικών μονάδων της χώρας εντός των χρονικών περιορισμών που τίθενται από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, και συγκεκριμένα τον «Ενεργειακό οδικό χάρτη για το 2050» (COM2011 885 τελικό), την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (COM2019 640 τελικό), καθώς και την «Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» (COM2020 22 τελικό), καθώς υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης και αξιοποίησης των λιγνιτικών περιοχών. Για τον σκοπό αυτόν, το σχετικό Master Plan έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020, στην οποία καλείται να συμμετάσχει κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας προτάσεις για τη βελτίωσή του.

Παράλληλα, η «Επιτροπή Σοφών Τζώρτζη», στο πλαίσιο του καίριου συμβουλευτικού και υποστηρικτικού της ρόλου προς τη Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ, έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της σύνταξης του σχεδίου νόμου προκειμένου να εξασφαλιστεί νομοθετικά η ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση του ΣΔΑΜ. Συγκεκριμένα, με απόφαση του προέδρου της, Δρ Ιωάννη Ν. Τζώρτζη, έχουν δημιουργηθεί πέντε ειδικότερες υποεπιτροπές επί τη βάσει των αξόνων της δομής του υπό εκπόνηση σχεδίου νόμου, ως εξής:

α) Υποεπιτροπή για τη σύσταση των αρμοδίων διοικητικών οργάνων και τη θέσπιση ειδικών κανόνων για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των σχετικών με το ΣΔΑΜ, διαδικασιών.

β) Υποεπιτροπή για τη δημιουργία των πρόσφορων για τους σκοπούς του Σχεδίου Νόμου νομικών οντοτήτων.

γ) Υποεπιτροπή για τη ρύθμιση ζητημάτων όσον αφορά τις προς αποκατάσταση και αξιοποίηση εκτάσεις.

δ) Υποεπιτροπή για τη νομική αποτύπωση των πόρων χρηματοδοτήσεων και των κινήτρων για την ανάπτυξη επενδύσεων, λαμβανομένου υπόψη του ολοκληρωμένου πλαισίου εφαρμογής Κρατικών Ενισχύσεων στις λιγνιτικές περιοχές.

ε) Υποεπιτροπή για την πρόβλεψη ειδικών ρητρών για την εξασφάλιση του καθεστώτος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Η «Επιτροπή Σοφών Τζώρτζη» απαρτίζεται από έγκριτους νομικούς εμπειρογνώμονες, με υψηλή επιστημονική γνώση, πολυεπίπεδη επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου. Συγκεκριμένα, στην επιτροπή, πέραν του προέδρου της, συμμετέχουν ως τακτικά μέλη, οι:

α) Παναγιώτης Σταματόπουλος, Νομικός, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β) Γιώργος Δανόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, MSC, Διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας ΕΕΤΑΑ Α.Ε., με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο.

γ) Αικατερίνη Ηλιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δ.Ν. – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εξειδικευμένη στο Δημόσιο Δίκαιο.

δ) Αργύρης Οικονόμου, Δικηγόρος, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ Α.Ε.

ε) Χάρης Συνοδινός, Δ.Ν. – Δικηγόρος, Διευθυντής Νομικής Υποστήριξης Εταιρικής Λειτουργίας της ΔΕΗ Α.Ε.

στ) Ανδρέας Τσουρουφλής, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δ.Ν. – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με ειδίκευση στο Φορολογικό Δίκαιο.

ζ) Γεώργιος Πολίτης, Δικηγόρος, ΜΔΕ σε Πολεοδομία Χωροταξία.

η) Κωνσταντίνος Γώγος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δ.Ν. – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εξειδικευμένος στο Διοικητικό Δίκαιο.

θ) Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής Σχολής, Δ.Ν. – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με ειδίκευση στο Δίκαιο Ανταγωνισμού.

ι) Παναγιώτης Πετρούλιας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εξειδικευμένος στο Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο.

ια) Έλσα Αδαμαντίδου, Δ.Ν. – Δικηγόρος, Συντονίστρια Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ), με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο.

ιβ) Ευτυχία Μουαμελετζή, Δ.Ν. – Δικηγόρος, Διευθύντρια Ερευνών Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), εξειδικευμένη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

ιγ) Αικατερίνη Σγουρίδου, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Επιστημονική Συνεργάτις Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο.

Καθήκοντα γραμματέως της επιτροπής ασκεί στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με αναπληρωτή τον Τάσο Χατζέλλη, μηχανολόγο μηχανικό, στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε., μέλος Ο.Υ. της Τεχνικής Γραμματείας ΣΔΑΜ.

Εφόσον κατά την κρίση του προέδρου της απαιτηθεί, η επιτροπή δύναται να επικουρείται στο έργο της για ειδικότερα τεχνικά ζητήματα, από τους:

α) Σταύα Αγγελίδη, Χημικός MSc, στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε., μέλος Ο.Υ. της Τεχνικής Γραμματείας ΣΔΑΜ.

β) Θεοδώρα Ζαχαριά, Μηχανικός Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε., μέλος Ο.Υ. της Τεχνικής Γραμματείας ΣΔΑΜ.

γ) Όλγα Καρβελά, Χημικός Μηχανικός, στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε., μέλος Ο.Υ. της Τεχνικής Γραμματείας ΣΔΑΜ.

δ) Δρ. Παναγιώτη Πρόντζα, Οικονομολόγο, στέλεχος Ομάδας Συμβούλων της ΣΔΑΜ.

Επίσης κατά την κρίση του προέδρου της, η επιτροπή, προκειμένου να διευκολύνεται στο έργο της, μπορεί να καλεί και να αιτείται τη συνδρομή άλλων φορέων και ειδικών. Ιδίως, μπορεί να αναζητά τη συνδρομή υπηρεσιακών παραγόντων ή στελεχών υπουργείων, ανεξαρτήτων Αρχών, πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, δικηγορικών συλλόγων, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού ή των Ενώσεών τους, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Επιμελητηρίων, Διεθνών Αντιπροσωπειών, Οργανισμών, ή άλλων δημόσιων, ή ιδιωτικών φορέων με δραστηριότητα σε συναφή με το αντικείμενο της επιτροπής θέματα.