Skip to main content

Χρήστος Μεγάλου: Νέες χρηματοδοτήσεις 7,7 δισ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς

Οι οικονομικές επιδόσεις και τα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου Πειραιώς παρουσίασαν απτή βελτίωση το 2022 σε όλους τους τομείς.

Στο πλαίσιο των αναβαθμισμένων βασικών χρηματοοικονομικών στόχων  της Τράπεζας Πειραιώς για το 2023, στόχος πλέον είναι  σε επίπεδο απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων το 12% σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση για 10%, με το δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να υποχωρεί κάτω του 40% και τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται σε περίπου 5%. Αυτό τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της τράπεζας.

Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο άνω του 17,3%, και καθαρή πιστωτική επέκταση κατά €1,6 δισ.

Στις πρόσφατες επιχειρηματικές εξελίξεις του Ομίλου εντάσσεται η ανάληψη από την Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδότησης ύψους €1 δισ. μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Μετά την επιτυχή απορρόφηση των δόσεων που της έχουν κατανεμηθεί μέχρι στιγμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα που έλαβε την 4η δόση των πόρων ύψους €300 εκατ.  Με την κίνηση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε χρηματοδότηση συνολικού ύψους €1 δισ. γεγονός που επιβεβαιώνει την ενεργό, δυναμική και πρωτοποριακή συμμετοχή της στο δανειακό πρόγραμμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Προτεραιότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στα ακίνητα – κτίρια

Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος Πειραιώς εγκαινίασε το νέο έργο Ενεργειακής Μετάβασης, ένα εμπορικό πρόγραμμα/σχέδιο δράσης, το οποίο θα επιτρέψει στην Τράπεζα να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιμέρους προσπάθειες των πελατών της για οικοδόμηση μιας καλύτερης και πιο βιώσιμης ελληνικής οικονομίας. Με δομημένη προσέγγιση και με βάση τη βαθιά κατανόηση των συγκεκριμένων αναγκών σε κάθε κλάδο της οικονομίας, με προτεραιότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στα ακίνητα / κτίρια και στη γεωργία, θα προωθήσουμε εξατομικευμένη προσέγγιση ειδικά για την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς στον τομέα Ενεργειακής Μετάβασης είναι €5 δισ. χρηματοδοτήσεις έως το 2025 και συνολικά €8 δισ., συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολόγων και αμοιβαίων κεφαλαίων.

Το 2022 η ελληνική οικονομία διατήρησε την έντονη αναπτυξιακή της δυναμική, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος να διαμορφώνεται σε 5,9% είπε. Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη άμβλυνε σε κάποιο βαθμό τις αρνητικές επιδράσεις από τον ιδιαίτερα υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος ανήλθε σε 9,3% το 2022 (από 0,6% το 2021) εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών των τροφίμων.

Το 2023 η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, προβλέπεται ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό κοντά στο 3,5%, πολύ πάνω από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, αλλά σαφώς χαμηλότερο έναντι του 2022. Η κατανάλωση και οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη. Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την πορεία των επενδύσεων είναι ιδιαίτερα ευοίωνες, καθώς εκτός από την αύξηση των σχετικών κονδυλίων, προβλέπεται και η ποιοτική τους αναβάθμιση, δεδομένου ότι ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό νέων επενδύσεων θα αφορά υποδομές όπως στην παραγωγή πράσινης ενέργειας με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η ανάκαμψη εφεξής αναμένεται να εξαρτηθεί από την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, με καθοριστική συμβολή της τουριστικής περιόδου για τη χώρα μας. Η ταχύτητα της ανάκαμψης, αλλά και η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποτελέσουν αποφασιστικούς παράγοντες που θα καθορίσουν τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, τον τραπεζικό τομέα και τον Όμιλο Πειραιώς ειδικότερα».

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων

«Η πορεία μας καταδεικνύει την εμπορική δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας. Συνεχίσαμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας, χορηγώντας νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 7,7 δισ. ευρώ» σημείωσε ο κ. Μεγάλου.

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων αποτύπωσαν την πιστωτική ζήτηση, κυρίως από επιχειρήσεις. Τα δάνεια ανήλθαν στα €38,8 δισ. αυξημένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά €2,7δισ. το 2022, στα €28,6 δισ., η πλειοψηφία των εκταμιεύσεων κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις με τον κλάδο της βιομηχανίας / μεταποίησης να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο.

Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις και τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν κατά €4,1 δισ.  Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας της Τράπεζας Πειραιώς επιβεβαιώθηκε, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 201%, δείκτη δανείων προς καταθέσεις (LDR ) στο 62% και δείκτη σταθερότητας χρηματοδότησης (NSFR) στο 137% τον Δεκέμβριο 2022, ενώ η Τράπεζα αποπλήρωσε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση TLTRO €9 δισ. στα τέλη του 2022.

Οι οικονομικές επιδόσεις και τα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου Πειραιώς παρουσίασαν απτή βελτίωση το 2022 σε όλους τους τομείς. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €715 εκατ., 41% υψηλότερα σε ετήσια βάση, λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων από τόκους, του ιστορικού υψηλού των καθαρών εσόδων από προμήθειες, της συνεχιζόμενης εξοικονόμησης λειτουργικού κόστους και της σημαντικής μείωσης του εξόδου προβλέψεων για δάνεια.

Μείωση του λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας.

Χάρη σε διαρθρωτικές ενέργειες και εστιασμένες δράσεις πετύχαμε περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 2022 διαμορφώθηκαν σε €828 εκατ., μειωμένα κατά 5% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση. Tα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου το 2022 κατέγραψαν κέρδη €897 εκατ., σε σύγκριση με ζημία ύψους €3,0 δισ. το 2021.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων fully loaded ενισχύθηκε στο 16,4% τον Δεκέμβριο 2022, με δημιουργία κεφαλαίου περίπου 300 μoνάδων βάσης σε 12 μήνες, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 11,5%.

Η πρόοδος αυτή αναδεικνύει τις προοπτικές που διανοίγονται για την Τράπεζα Πειραιώς και την πορεία που μπορεί να διαγράψει.  Οι προοπτικές αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες από τη χρηματιστηριακή αγορά και το επενδυτικό κοινό όπου οι αποτιμήσεις των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών έχουν ενισχυθεί. Με τρεις από τους τέσσερις οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης να τοποθετούν την Ελληνική Δημοκρατία μόλις μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική, η χώρα μπορεί σύντομα να ανακτήσει τη θέση που έχασε πριν από μια δεκαετία.

Ο γενικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει άνοδο 36% από τις αρχές του έτους, ο τραπεζικός δείκτης 53% και η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς 94%.