Skip to main content

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου οι απαντήσεις στα αιτήματα επανεξέτασης

Τι προβλέπεται στην Κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Νέο περιθώριο έως το τέλος Οκτωβρίου έχει η αρμόδια επιτροπή για να εξετάσει και να εγκρίνει τους φακέλους των ενστάσεων που είχαν υποβάλλει περίπου 17.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που «αποκλείστηκαν» από τις ενισχύσεις μέσω των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης παρέχει αναλυτικές οδηγίες στην αρμόδια επιτροπή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με στόχο την επίλυση των προβλημάτων σε επιμέρους περιπτώσεις ενστάσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση την απόφαση, όσοι τελικά λάβουν το κρατικό δάνειο θα έχουν περίοδο χάριτος  2 μηνών προτού επιστρέψουν το ποσό που τους αναλογεί. Όπως ορίζεται θα είναι “το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης και έως την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την καταβολή της ενίσχυσης”. Όσοι μάλιστα υπέβαλαν ένσταση και έλαβαν τα χρήματα πριν την 1η Μαρτίου 2023, η περίοδος χάριτος λήγει, στις 31 Μαΐου. Εφόσον η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιηθεί μετά την 1η Μαρτίου 2023 ως περίοδος χάριτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης και έως την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την καταβολή της ενίσχυσης».

Επίσης, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για όσους έκαναν λάθος καταχωρήσεις  (π.χ. λάθος τζίρος), κόπηκαν αρχικά και στην συνέχεια υπέβαλαν διορθωτικές δηλώσεις. Όπως αναφέρεται στην απόφαση “αιτήσεις για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής, για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», αποκλειστικά λόγω του ότι δεν υπήρξε σχετική δυνατότητα σύμφωνα με την υλοποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 από την ΑΑΔΕ εξαιτίας του ότι οι αιτούσες επιχειρήσεις δεν πληρούσαν το σύνολο των κριτηρίων που ορίζονται στις αποφάσεις αυτές, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Τα παραπάνω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν προσπελάσει την ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή για υποβολή αίτησης χορήγησης εμπρόθεσμα και έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτημα επανεξέτασης, ανεξαρτήτως του εάν έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης, από την ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση που δεν έχουν καταχωρηθεί στον ανωτέρω κατάλογο, δεν απαιτείται η εκ των υστέρων καταχώρισή τους προκειμένου η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών να απαντήσει στο σχετικό αίτημα επανεξέτασης”.

Οι οδηγίες που παρέχονται στην ΚΥΑ προβλέπουν ότι:

·       Αν οι αιτήσεις αφορούν επιχειρήσεις που  άλλαξαν μορφή μέσα στην περίοδο που έκαναν ένταση, προφανώς, εξετάζεται ο αριθμός των εργαζόμενων. Στην έννοια του μετασχηματισμού περιλαμβάνεται και η περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης ή ατομικών επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία. Όπως αναφέρεται στην απόφαση “ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται σωρευτικά για όλες τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται. Ειδικά όσον αφορά την προϋπόθεση διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης και στην περίπτωση που ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της αρχικής και τελικής ημερομηνίας που λαμβάνεται υπόψη για την διατήρηση αυτού, συγκρίνεται ο αριθμός των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την αρχική ημερομηνία με τον αριθμό των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την τελική ημερομηνία, σε απόλυτη τιμή».

·       Στην περίπτωση που η συγχώνευση έχει συντελεστεί σε επόμενο έτος από εκείνα στα οποία πραγματοποιείται η σύγκριση για τον έλεγχο της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, η σύγκριση, για όλα τα κριτήρια που θέτουν οι ΚΥΑ, γίνεται χωριστά σε κάθε επιχείρηση.  Εάν η συγχώνευση έχει συντελεστεί σε έτος που συμμετέχει στη σύγκριση για τον έλεγχο της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, το κριτήριο της έναρξης εργασιών ορίζεται από την απορροφώσα, η σύγκριση γίνεται στα αθροιστικά ποσά, η ύπαρξη ζημίας υπολογίζεται σε επίπεδο ενιαίας «οντότητας» και η διατήρηση του αριθμού του προσωπικού που αφορά στις επιχειρήσεις που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αρχική και τελική ημερομηνία διατήρησης του προσωπικού, σε απόλυτο μέγεθος ατόμων.

·       Στην περίπτωση διάσπασης η οποία συντελέστηκε σε έτος που συμμετέχει στη σύγκριση της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, η βεβαίωση συντελείται στη λήπτρια/στις λήπτριες επιχειρήσεις, ή και στην εισφέρουσα, εάν συνεχίζει να υφίσταται, ανάλογα με τη συμμετοχή του κύκλου εργασιών της καθεμίας στο συνολικό κύκλο εργασιών της δραστηριότητας, βάσει ΚΑΔ, για την οποία ενισχύθηκε η εισφέρουσα ή, εάν ο εν λόγω υπολογισμός δεν είναι δυνατός, σύμφωνα με τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των ως άνω επιχειρήσεων κατά την ημερομηνία της διάσπασης.  Ο έλεγχος του κριτηρίου: i) της έναρξης εργασιών υπολογίζεται στη λήπτρια, ii) της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών και της ύπαρξης ζημίας γίνεται βάσει των στοιχείων της λήπτριας εταιρείας ή/και της εισφέρουσας, iii) της διατήρησης του προσωπικού γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αρχική και τελική ημερομηνία διατήρησης του προσωπικού,  σε απόλυτο μέγεθος.

·       Αν τα αιτήματα αφορούν επιχειρήσεις για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί παύση εργασιών, ανεξαρτήτως αιτίας, τον χρόνο καταβολής της ενίσχυσης, δεν δύναται να ικανοποιηθούν. Τα αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν αιτούσες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει, σε προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της αίτησης χορήγησης, δήλωση έναρξης για άσκηση δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου και διακοπής εργασιών στο φορολογικό μητρώο, εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα οικονομικά δεδομένα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτουν από την τελευταία δήλωση έναρξης.

Για μεταβολές στο φορολογικό μητρώο που επηρεάζουν τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1, λαμβάνονται υπόψη εάν έχουν δηλωθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης των υπό στοιχεία Α1076/2020, ΓΔΟΥ 131/2020, ΓΔΟΥ 207/2020, ΓΔΟΥ 281/2020, ΓΔΟΥ 1/2021, ΓΔΟΥ 154/2021, ΓΔΟΥ 366/2021 αποφάσεων, αντιστοίχως.