Skip to main content

Δεκαετής τελικά η παραγραφή οφειλών προς τους δήμους

Διορθωτικές κινήσεις για αδήλωτα τετραγωνικά προκειμένου να διευκολυνθούν οι μεταβιβάσεις

Δεκαετής θα είναι τελικά η περίοδος παραγραφής του δικαιώματος των δήμων να αναζητούν και να βεβαιώνουν οφειλές δημοτικών φόρων και τελών για πρόσθετα τετραγωνικά μέτρα που αναγκάζονται να δηλώνουν οι δημότες στις υπηρεσίες τους, μετά από νέες λεπτομερείς επιμετρήσεις στις επιφάνειες των ακινήτων τους, εν όψει μεταβιβάσεων.

Οι βεβαιώσεις και οι καταλογισμοί των δήμων στις περιπτώσεις αυτές θα ανατρέχουν σε βάθος δεκαετίας και όχι… δεκαετιών -ακόμη και μέχρι το 1958 ή μέχρι το 1993 ειδικά για το ΤΑΠ- όπως προβλέπει η ισχύουσα αυτή τη στιγμή νομοθεσία!

Επιπλέον, η διαδικασία έκδοσης και χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) από τους δήμους θα απλουστευτεί ακόμη περισσότερο, προκειμένου να διευκολυνθούν χιλιάδες πολίτες που είναι υποχρεωμένοι να λάβουν αυτή τη βεβαίωση ώστε να προχωρήσουν σε πωλήσεις ακινήτων τους.

Η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών αποφάσισε να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις, βελτιώνοντας προς όφελος χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων τις διατάξεις για τα έσοδα των δήμων και τις ρυθμίσεις για τη χορήγηση βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ. Οι διορθωτικές κινήσεις αποφασίστηκαν κατόπιν έντονων αντιδράσεων αλλά και προτάσεων από την πλευρά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Οι αντιδράσεις εκδηλώθηκαν με αφορμή τη διαπίστωση ότι σε νόμο του υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε πρόσφατα είχαν γίνει τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής σε διατάξεις ευνοϊκές για τους πολίτες, με συνέπεια να δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να βεβαιώνουν ποσά δημοτικών φόρων και τελών αναδρομικά για πολλές δεκαετίες, ακόμη και από το 1958, σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων ανακαλύπτουν κάποια επιπλέον αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα όταν προχωρούν σε λεπτομερή επιμέτρηση των επιφανειών των ακινήτων τους, εν όψει μεταβιβάσεων.

Αναλυτικά οι αλλαγές

Οι διορθώσεις στις οποίες προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών -διαπιστώνοντας ότι οι αντιδράσεις της ΠΟΜΙΔΑ ήταν εύλογες και υιοθετώντας τις προτάσεις της είναι, αναλυτικά, οι εξής: 1) Επίλυση του θέματος που είχε ανακύψει σχετικά με την επιβολή αναδρομικών δημοτικών τελών σε αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα. Με το άρθρο 7 ενός νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, που φέρει τον τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού κ.λπ.» και το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα opengov.gr για δημόσια διαβούλευση, περιορίζεται στη δεκαετία το απώτατο όριο της δυνατότητας των δήμων για την αναζήτηση και βεβαίωση οφειλών και σε περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων για να αποκαλυφθούν αδήλωτα τετραγωνικά, ενώ παραμένει η πενταετία για τη βεβαίωση των σχετικών προστίμων.

Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι για επιφάνειες ακινήτων για τις οποίες οι ιδιοκτήτες δεν έχουν υποβάλει δήλωση αναγκαίων στοιχείων ή υπέβαλαν δήλωση με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, βεβαιώνονται σε βάρος τους οι οφειλές δημοτικών φόρων και τελών από τη γένεση της υποχρέωσής τους, αλλά όχι πέραν της δεκαετίας, και τα πρόστιμα που τους αναλογούν κατά περίπτωση επί των οφειλών των 5 τελευταίων ετών. 2) Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για μη ηλεκτροδοτούμενα και για μισθωμένα ακίνητα.

Με το άρθρο 6 του νομοσχεδίου, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, απλουστεύεται περαιτέρω η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), ούτως ώστε εάν πρόκειται για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, ο αιτών να μην απαιτείται να προσκομίζει βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), καθώς τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ και την ημερομηνία διακοπής μπορεί να τη βεβαιώνει ο αρμόδιος υπάλληλος του δήμου που παραλαμβάνει την αίτηση έκδοσης της βεβαίωσης, βάσει των στοιχείων της σχετικής βάσης δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ο οικείος δήμος έχει άμεση πρόσβαση. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που μισθώνονταν, προβλέπεται πλέον υποχρέωση των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες θα προσκομίζουν τη δήλωση λύσης της τελευταίας μίσθωσης που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά στην Εφαρμογή Δήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ.

Η νέα διατύπωση Οι τροποποιήσεις που προωθούνται αφορούν την περίπτωση α της παραγράφου 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

«18.α. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της.

Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου. Ο δήμος ζητά ως δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης μόνον: α) για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, και β) για την περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου. Η διακοπή ηλεκτροδότησης βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και η ημερομηνία διακοπής από τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου που παραλαμβάνει την αίτηση έκδοσης της βεβαίωσης, βάσει των στοιχείων της σχετικής βάσης δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ο οικείος δήμος έχει άμεση πρόσβαση. Η βεβαίωση εκδίδεται για τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Για τα μισθωμένα ακίνητα

Για τα ηλεκτροδοτούμενα μισθωμένα ακίνητα, οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα, προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση, εφόσον τους προσκομισθεί από τους ιδιοκτήτες αυτών η δήλωση λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή Δήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».