Skip to main content

Τέλος χρόνου για επιστροφή των… επιστρεπτέων

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Κούρου 
[email protected] 

 Εκπνέει σήμερα, για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που έλαβαν Επιστρεπτέες Προκαταβολές, η προθεσμία για την εφάπαξ εξόφληση του οφειλόμενου ποσού με έκπτωση 15% και μείωση μέχρι και 79% της συνολικής οφειλής. Σε διαφορετική περίπτωση, οι επιχειρήσεις που αδυνατούν να εξοφλήσουν εφάπαξ το οφειλόμενο ποσό έχουν τη δυνατότητα να το εξοφλήσουν σε έως και 96 δόσεις, ή σε οκτώ χρόνια έως και το 2030. 

Επισημαίνεται ότι για όσες επιχειρήσεις, από το σύνολο των περίπου 700.000 που έλαβαν Επιστρεπτέες Προκαταβολές, η βεβαίωση των σχετικών ποσών ολοκληρώθηκε μετά την 25η Ιουλίου 2022, η πρώτη δόση μπορεί να εξοφληθεί έως και την 31η Αυγούστου 2022, μαζί όμως με τη δεύτερη δόση, ενώ διατηρούν και τη δυνατότητα της εφάπαξ καταβολής με έκπτωση 15%.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς και τον δεύτερο κύκλο διασταυρώσεων για περίπου 50.000 επιχειρήσεις που έλαβαν Επιστρεπτέα Προκαταβολή, ωστόσο οι αρχικοί έλεγχοι είχαν δείξει είτε παραβίαση της υποχρεωτικής ρήτρας απασχόλησης, είτε υποβολή ψευδών στοιχείων όσον αφορά τον τζίρο τους.

Οι επιχειρήσεις για τις οποίες θα διαπιστωθεί ότι δεν τηρούσαν τα κριτήρια απειλούνται με βαριά πρόστιμα, ακόμα και με επιστροφή του ποσού που πήραν και μάλιστα εντόκως, από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ είχε αποστείλει εγκαίρως στον ελεγκτικό μηχανισμό σαφέστατες κατευθύνσεις και οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι παραβάτες, οι οποίοι δεν τήρησαν τους όρους. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι υπήρξε παράβαση όσον αφορά τον αριθμό του προσωπικού, που έπρεπε να διατηρηθεί, ή υποβλήθηκαν ψευδή στοιχεία από την ελεγχόμενη επιχείρηση, τότε:

–γίνεται άμεσα απαιτητό το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους της απόφασης για τη διατήρηση του προσωπικού.
–το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα ανωτέρω φυσικά ισχύουν και για την επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που έχει εκδοθεί τίτλος είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού και η σχετική ταυτότητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι:
–Η επιχείρηση δεν ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης: Το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.
–Η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού ενίσχυσης: Υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που έλαβε ο δικαιούχος. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν καταβλήθηκε έναντι του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν επιστρέφεται, αλλά πιστώνεται στην οφειλή που προ<κύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.

Η κατανομή επιστροφών συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ 
 

Όσον αφορά το συνολικό ποσό που καλούνται να επιστρέψουν οι περίπου 700.000 επιχειρήσεις, αυτό ανέρχεται σε περίπου 3 δισ. ευρώ πλέον, καθώς από το σύνολο των 8,3 δισ. ευρώ που ήταν το κονδύλι της κρατικής ενίσχυσης η κυβέρνηση προχώρησε στο «κούρεμα» περίπου 5,3 δισ. ευρώ.
Κίνηση η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των οφειλόμενων ποσών κατά 64%, που έγιναν «μη επιστρεπτέα» και διαγράφηκαν, ενώ τα υπόλοιπα ποσά που έχουν απομείνει είναι και αφορολόγητα.
Υπενθυμίζεται ότι, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας:
1. για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
–επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε σχέση με το 2019, άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
–επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε σχέση με το 2019, μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων. 
2. για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.
3. για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
–επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε σχέση με το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019), άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
–για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%).
Με βάση λοιπόν το εν λόγω καθεστώς που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση υπολογίζεται ότι:
–το 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψει το εν τέταρτο (25%),
–το 39% των επιχε<B>ιρήσεων θα επιστρέψει το εν</B> τρίτο (33,3%),
–το 33% θα επιστρέψει το 50%. 

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή 

Για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην παράταση εξόφλησης έως τις 31 Αυγούστου οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις, ενώ θα αποσταλεί και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ (myAADE) στην επιλογή Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές, καθώς και αναλυτική αποτύπωση σε ψηφιακό αρχείο, των κύκλων ενίσχυσης για τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί βεβαίωση, από την πλατφόρμα myBusinessSupport.
Η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή και μέσω του συστήματος IRIS Online Payments, στο myAADE (myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών.