Skip to main content

Με νέα οργανωτική δομή το Χρηματιστήριο από 7 Ιανουαρίου

Νέα οργανωτική δομή υιοθετεί ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 7η Ιανουαρίου 2020.

H νέα δομή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ATHEX) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λαμβάνει υπόψη τις τάσεις που διαφαίνεται να διαμορφώνονται και να καθορίζουν τη στρατηγική άλλων διεθνών Λειτουργών Αγοράς και ανταποκρίνεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για βελτιστοποίηση του κόστους και της λειτουργικότητας, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του σε εμπειρία και γνώση. Υποστηρίζει τη στρατηγική που υιοθετεί ο Όμιλος και τη δυναμική που διαμορφώνεται στις νέες συνθήκες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις απαιτήσεις ολοκλήρωσης των σημαντικών έργων που βρίσκονται εν εξελίξει.

Ειδικότερα διαμορφώνονται οι ακόλουθες τέσσερις Επιτελικές Διευθύνσεις που θα στελεχωθούν αντίστοιχα:

Η Επιτελική Διεύθυνση Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών θα επιβλέπει τις δραστηριότητες Listing και Τrading/Market Monitoring αναλαμβάνοντας παράλληλα την εποπτεία και το συντονισμό του 2ου στρατηγικού άξονα του Ομίλου που αφορά στην αύξηση δραστηριότητας/εσόδων υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και τις οριζόντιες συντονιστικές αρμοδιότητες Market Interface και Operations. Επικεφαλής της Επιτελικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών αναλαμβάνει ο κ. Μιχάλης Ανδρεάδης, μέχρι πρότινος Διευθύνων Σύμβουλος στην Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος. Η Διεύθυνση υποστηρίζεται από Αναπληρωτή Επιτελικό Διευθυντή Σχέσεων με Εκδότριες, ο οποίος θα εστιάσει στις υπηρεσίες προς τις εκδότριες καθώς και στο συντονισμό του σχεδιασμού και υλοποίησης των επικοινωνιακών δράσεων για την ανάπτυξη εργασιών στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Τη θέση της Αναπληρώτριας Επιτελικής Διευθύντριας Σχέσεων με Εκδότριες θα αναλάβει η κα Γεωργία Μουρλά, η οποία κατείχε τη θέση της Διευθύντριας στη Διεύθυνση Εισηγμένων Τίτλων και διαθέτει πολύχρονη εμπειρία από τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.

Η Επιτελική Διεύθυνση Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών και Διεθνών Δραστηριοτήτων θα επιβλέπει τις δραστηριότητες Post-Τrading (Risk Management, Εκκαθάριση, Διακανονισμός & Κεντρικό Μητρώο), δηλαδή τις λειτουργίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένες οι θυγατρικές εταιρείες «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» και «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» αντίστοιχα. O Επιτελικός Διευθυντής αναλαμβάνει το risk management της Εταιρείας Εκκαθάρισης και επιπλέον, την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στον 3ο στρατηγικό άξονα του Ομίλου και αφορούν στην αξιοποίηση υποδομών, ανάπτυξη αγορών και νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και τις οριζόντιες συντονιστικές δράσεις του International Business Development και Regulatory & Legal. Επικεφαλής της Επιτελικής Διεύθυνσης αναλαμβάνει ο κ. Νικόλαος Πορφύρης, ο οποίος επί σειρά ετών, παράλληλα με την συνεισφορά του στην υλοποίηση της στρατηγικής του Χρηματιστηρίου εντός Ελλάδος, προσφέρει εξίσου πολυσήμαντο έργο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέες αγορές εκτός των γεωγραφικών συνόρων της χώρας μας. Η Διεύθυνση υποστηρίζεται από Αναπληρωτή Επιτελικό Διευθυντή Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών, ο οποίος αναλαμβάνει τις λειτουργίες της Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Κεντρικού Μητρώου και την επίβλεψη του στρατηγικού άξονα του Ομίλου που αφορά στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας οριζοντίως. Τη θέση αυτή θα αναλάβει ο κ. Κωνσταντίνος Καρανάσιος, ο οποίος κατείχε τη θέση του Διευθυντή Κεντρικού Μητρώου, εκτελών χρέη και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου και Εκκαθάρισης, με πολυετή εμπειρία και επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Η Επιτελική Διεύθυνση Τεχνολογίας θα επιβλέπει την Ανάπτυξη Συστημάτων και τη Διαχείριση των Κεντρικών Υποδομών εστιάζοντας στην εξασφάλιση της απαραίτητης τεχνικής υποστήριξης των εν εξελίξει έργων εγκατάστασης υποδομών του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε νέες αγορές. Παράλληλα, θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση μίας νέας γενιάς συστημάτων και υποδομών για τις core υπηρεσίες (Trading, Clearing, Settlement) προκειμένου ο Όμιλος να διατηρήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Επικεφαλής της Επιτελικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας αναλαμβάνει o κ. Δημήτριος Καραϊσκάκης, ο οποίος διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της Τεχνολογίας, απαραίτητες για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής και των στόχων.

Η Επιτελική Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών θα έχει την ευθύνη για την χρηματοοικονομική διαχείριση, προϋπολογισμό και παρακολούθηση απόδοσης, προμήθειες και επενδυτικές σχέσεις (IR), όπως ισχύει σήμερα. Επικεφαλής της Επιτελικής Διεύθυνσης αναλαμβάνει ο κ. Νικόλαος Κοσκολέτος μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ανάλυσης της Eurobank Equities, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο κ. Βασίλειος Γκόβαρης, Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα συνεχίσει την πολύτιμη συνεισφορά του στις δραστηριότητες του Ομίλου, ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας με την πολύχρονη εμπειρία και τη σφαιρική γνώση και αντίληψη που διαθέτει, τον ουσιαστικό ρόλο συντονισμού των αμυντικών λειτουργιών της διοικητικής διάρθρωσης. Με το ρόλο αυτό, αναμένεται ότι θα συνδράμει στην ασφαλέστερη και αποδοτικότερη λειτουργία των επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δομών του Ομίλου.

Οι Επιτελικοί Διευθυντές με τη συνδρομή του συμβούλου θα μεταφέρουν και θα προσθέσουν όπου απαιτείται οργανωτικές μονάδες για την εύρυθμη λειτουργία του οργανωτικού σχήματος και την υποστήριξη των οριζόντιων δράσεων που υιοθετούνται.