Skip to main content

Κομισιόν: Δέσμη προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού κλάδου

Την ανάγκη ισχυροποίησης του τραπεζικού συστήματος της Ε.Ε. με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της παρουσίασης των προτάσεών της για τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού κλάδου.

Οι Βρυξέλλες, μέσω της παρακάτω δέσμης μέτρων, αποσκοπούν στο να αναβαθμίσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών, ώστε να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων και να συνεχιστεί η στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

«Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ισχυρό και πολυδιάστατο τραπεζικό τομέα για τη χρηματοδότηση της οικονομίας» δηλώνει από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις και προσθέτει ότι «έχουμε ανάγκη τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κάνουν επενδύσεις, να παραμένουν ανταγωνιστικές και να πραγματοποιούν πωλήσεις».

Οι προτάσεις της Κομισιόν

1. Μέτρα για την αύξηση της αντοχής των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας:

 • πιο ευαίσθητες στον κίνδυνο κεφαλαιακές απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τον κίνδυνο της αγοράς, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων (CCP)·
 • εφαρμογή μεθοδολογιών που μπορούν να συνεκτιμούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους πραγματικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες·
 • έναν δεσμευτικό δείκτη μόχλευσης (ΔΜ) που αποτρέπει τα ιδρύματα από την υπερβολική μόχλευση·
 • έναν δεσμευτικό δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) για την αντιμετώπιση της υπέρμετρης εξάρτησης από βραχυπρόθεσμη χονδρική χρηματοδότηση και τη μείωση του κινδύνου μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης.
 • απαίτηση για τα συστημικώς σημαντικά ιδρύματα παγκοσμίως (G-SII) να τηρούν ελάχιστα επίπεδα ιδίων κεφαλαίων και άλλα μέσα που υφίστανται τις ζημίες κατά την εξυγίανση. Η απαίτηση αυτή, γνωστή ως «συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών» (TLAC), θα ενσωματωθεί στις ισχύουσες ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), οι οποίες ισχύουν για όλες τις τράπεζες, και θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να εξυγιαίνει τα G-SII που αντιμετωπίζουν προβλήματα και παράλληλα να προστατεύει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τους φορολογούμενους. Προβλέπει μια εναρμονισμένη εθνική κατάταξη αφερεγγυότητας των μη εξασφαλισμένων χρεογράφων, η οποία θα διευκολύνει τις τράπεζες στην έκδοση χρεωστικών μέσων απορρόφησης των ζημιών.

2. Μέτρα για τη βελτίωση της δανειοδοτικής ικανότητας των τραπεζών με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας της Ε.Ε.:

 • ενίσχυση της ικανότητας των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να χρηματοδοτούν έργα υποδομής·
 • για μη σύνθετες, μικρές τράπεζες, μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με ορισμένους κανόνες στον τομέα των αποδοχών (ιδίως εκείνους που αφορούν αναβολή πληρωμών ή αμοιβές με τη χρήση μέσων όπως οι μετοχές), οι οποίοι κρίνονται δυσανάλογοι για τις τράπεζες αυτές·
 • θέσπιση αναλογικότερων και λιγότερο επαχθών κανόνων ΟΚΑ/ΚΚΑ για μικρότερα και λιγότερο σύνθετα ιδρύματα, όταν ορισμένες από τις ισχύουσες απαιτήσεις για δημοσιοποίηση και αναφορά, καθώς και πολύπλοκες εμπορικές απαιτήσεις για την τήρηση βιβλίων δεν κρίνονται δικαιολογημένες στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας. Η πρόσκληση υποβολής στοιχείων και η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή κατέδειξαν ότι το ισχύον πλαίσιο μπορεί να εφαρμοστεί με πιο αναλογικό τρόπο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης χωριστά.

3. Μέτρα για ενίσχυση του ρόλου των τραπεζών στη δημιουργία βαθύτερων κεφαλαιαγορών με μεγαλύτερη ρευστότητα στην ΕΕ με σκοπό τη στήριξη της δημιουργίας μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Προβλέπονται συγκεκριμένες αναπροσαρμογές των προτεινόμενων μέτρων με σκοπό:

 • να αποφευχθούν οι δυσανάλογες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης·
 • να μειωθεί το κόστος έκδοσης/εκμετάλλευσης ορισμένων μέσων (καλυμμένα ομόλογα, μέσα τιτλοποίησης υψηλής ποιότητας, κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι, παράγωγα για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων)·
 • να αποφευχθούν πιθανά αντικίνητρα για τα ιδρύματα που ενεργούν ως διαμεσολαβητές για πελάτες σε σχέση με συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (CCP).

Οι παραπάνω προτάσεις χρήζουν της έγκρισης τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

naftemporiki.gr