Skip to main content

Επιστροφή στο δημόσιο των μετοχών της ΕΥΔΑΠ μέχρι το τέλος του έτους παράλληλα με νέο πλαίσιο τιμολογιακής πολιτικής

Το 2022 η συνολική κατανάλωση νερού παρουσίασε μείωση κατά 4,4% έναντι του 2021.

Μέχρι τέλος του έτους, βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ θα πρέπει να μεταβιβαστούν από το Υπερταμείο στο Δημόσιο, ενώ τους επόμενους μήνες θα αποφασιστεί από την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) το πλαίσιο που θα καθορίσει τη νέα τιμολογιακή πολιτική για το νερό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, παρουσιάζοντας πριν λίγη ώρα στον Τύπο τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης για το 2022 ανέφερε ότι στόχος της διοίκησης είναι «να διατηρηθεί το τιμολόγιο όσο πιο χαμηλά γίνεται και γι αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη και μια σειρά από ενέργειες για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων».

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Μαρτίου 2023 δημοσιεύτηκε ο ν.5037/2023 με τον οποίο η ΡΑΕ μετονομάστηκε σε  Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και στην οποία ανατέθηκε η εποπτεία επί της παροχής των υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων.

Η νέα διευρυμένη ρυθμιστική αρχή (ΡΑΑΕΥ) έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της και έχει ήδη οριστεί αντιπρόεδρος του κλάδου υδάτων. Η ΡΑΑΕΥ αναμένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία πριν το τέλος του 2023.

Η τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΔΑΠ ασκείται μέσω της εφαρμογής των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος που θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση, ενώ τα τιμολόγια υπηρεσιών ύδατος για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με απόφαση πενταετούς ισχύος της ΡΑΑΕΥ. Μέχρι την έγκριση των νέων τιμολογίων, η ισχύς των υφιστάμενων παρατείνεται.

Με τα νέα τιμολόγια, για τα οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, θα γίνει προσπάθεια να ισχύσουν από 1/1/2024 με τη σύμφωνη γνώμη και αξιολόγηση των Γενικών Σχεδίων Υπηρεσιών Ύδατος από τη ΡΑΑΕΥ, αναμένεται ότι η εταιρεία θα ανακτήσει, σύμφωνα με την ΚΥΑ352462, ΦΕΚ 5830/14.12.2021, τα 157 εκατ. ευρώ που έχει διαθέσει για το αδιύλιστο νερό για το χρονικό διάστημα 2013-2020, καθώς και οποιαδήποτε άλλο υπο-ανακτώμενο ποσό.

Αναφορικά με την επιστροφή των μετοχών της ΕΥΔΑΠ στο δημόσιο ο κ. Σαχίνης σημείωσε πως δεν είναι θέμα της διοίκησης της επιχείρησης, ωστόσο, υπενθύμισε τη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει στο δημόσιο και επανέλαβε πως σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, το αργότερο εντός οχταμήνου, για να επιστραφούν οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Δημόσιο.

Τα αποτελέσματα της ΕΥΔΑΠ

Το 2022 η συνολική κατανάλωση νερού παρουσίασε μείωση κατά 4,4% έναντι του 2021. Η μείωση του όγκου της κατανάλωσης νερού, αποδίδεται από τη διοίκηση της επιχείρησης κατά κύριο λόγο στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών των νοικοκυριών, ως απόρροια της ενεργειακής κρίσης, στην εφαρμογή αυστηρότερου προγράμματος ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε συνδυασμό με τις στατιστικά χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Αντίθετα με τη συνολική, η τιμολογημένη κατανάλωση σημείωσε αύξηση της τάξεως του 3,9%, με αποτέλεσμα τη μείωση της μη τιμολογημένης κατανάλωσης.

Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ διαμορφώθηκε στα 343,5 εκατ. από 360,8 εκατ. το 2021, παρουσιάζοντας μείωση 4,8%, ως συνέπεια της μείωσης της κατανάλωσης.

Το συνολικό λειτουργικό κόστος παρουσίασε αύξηση 5,7% ή 18,2 εκατ. και διαμορφώθηκε στα 335,8 εκατ. από 317,6 εκατ. το 2021, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που ανήλθε στα 45,5 εκατ. από 22,9 εκατ. το 2021, σημειώνοντας αύξηση 98%.

Αντίθετα η μείωση των διάφορων προβλέψεων κατά 15,1 εκατ. είχε θετική επίδραση στο λειτουργικό κόστος.

Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν να μειωθεί το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Εταιρείας κατά 35,4 εκατ. (-22,5%) και να διαμορφωθεί στα 121,5 εκατ. από 156,9 εκατ. το 2021 αλλά και το Μικτό Περιθώριο Κέρδους ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών στο 35,4% από 43,5% το 2021.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 39 εκατ. από 85,5 εκατ. το 2021, σημειώνοντας πτώση κατά 46,5 εκατ. (54,4%). Το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 11,4% από 23,7% το 2021.

Η μείωση του EBITDA επηρέασε τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία παρουσίασαν υποχώρηση κατά 46,2 εκατ. (-100%) και διαμορφώθηκαν σε 117 χιλιάδες ευρώ από 46,3 εκατ. το 2021. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 0% από 12,8% το 2021.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 10,6 εκατ. από 59,4   εκατ. το 2021 σημειώνοντας υποχώρηση 82% ή 48,8 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά 84% και  διαμορφώθηκαν σε 5 εκατ. από 30,7 εκατ. το 2021. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 1,5% από 8,5% το 2021.

Οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές της Επιχείρησης  (Free Cash Flows to the Firm) για τον όμιλο, διαμορφώθηκαν στα -79,6 εκατ. από 19,5 εκατ. το 2021, κυρίως λόγω της εκταμίευσης στο έτος 2022 ποσού 157 εκατ. ευρώ προς την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ για την οριστική διευθέτηση του επιπλέον κόστους του αδιύλιστου νερού ετών 2013-2020 για το οποίο είχε σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις 31.12.2021. Οι Καθαρές Επενδυτικές Ταμιακές ροές για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε εκροή 19 εκατ. ευρώ από εκροή ύψους 18,7 εκατ.  το 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τη διανομή μερίσματος, ποσού 2 λεπτών (ευρώ 0,02) ανά μετοχή, (συνολικό μικτό ποσό ευρώ 2.130 χιλ. ευρώ) για τη χρήση 2022.

Επενδυτικό Πρόγραμμα Έργων

Το 2022 η απορρόφηση του επενδυτικού προγράμματος έργων ανήλθε σε 30,5 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 66% σε σύγκριση με την απορρόφηση του 2021 η οποία είχε ανέλθει σε 18,3 εκατ. ευρώ και αυξημένη κατά 107% από τον μέσο όρο απορρόφησης της προηγούμενης πενταετίας.

Ο κύριος όγκος του επενδυτικού προγράμματος έργων αφορά στα μεγάλα έργα αποχέτευσης στην ανατολική Αττική, αλλά και σε έργα του δικτύου ύδρευσης (τοποθετήσεις νέων παροχών, εργασίες δικτύου ύδρευσης, επεκτάσεις, βελτιώσεις και αντικαταστάσεις) και του δικτύου αποχέτευσης (κατασκευή συνδέσεων ακινήτων και δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, ανακατασκευή καταθλιπτικών αγωγών).

Το προϋπολογισμένο ποσό επενδυτικού προγράμματος έργων για το 2023, ανέρχεται σε 45,9 εκατ. ευρώ, με το 52% να αφορά στα έργα αποχέτευσης της ανατολικής Αττικής, το 28% έργα ύδρευσης και το 15% έργα αποχέτευσης.

Σχεδόν το 50% των έργων χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.