Skip to main content

Πλαστικά Θράκης: Μικτό Προσωρινό Μέρισμα 0,066 ευρώ ανά μετοχή

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 (Record Date).

Τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της Πλαστικά Θράκης αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Πρόκειται για προσωρινό μέρισμα  για την εταιρική χρήση 2022 συνολικού ποσού 3.000.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο ποσό με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 751.396 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται, σύμφωνα με το νόμο, της καταβολής προσωρινού μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει 0,0697835797 Ευρώ ανά μετοχή. Το ως άνω ποσό του προσωρινού μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%.

Συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2022 ανέρχεται σε 0,0662944007 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ορίσθηκε η Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2022 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 (Record Date).

Η πληρωμή (καταβολή) του τελικού ως άνω προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2022 θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023, και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική από 08.12.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας.