Skip to main content

Πλαστικά Θράκης: Η στόχευση για το 2022 και η στρατηγική για την επόμενη 5ετία

Απρόσκοπτα συνεχίζεται το επενδυτικό πλάνο ύψους 42 εκατ. ευρώ της Πλαστικά Θράκης, Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. για το 2022, όπως ειπώθηκε στην ετήσια ενημέρωση των αναλυτών και των θεσμικών επενδυτών που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αναφορικά με το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ο όμιλος στοχεύει σε Κέρδη προ Φόρων ύψους 9 εκατ. ευρώ που σημαίνει στόχευση για αύξηση 140% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2019, αλλά μείωση κατά 72% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2021 λόγω της έλλειψης της ζήτησης των προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Συνολικά για το 2022, αν και – όπως τονίστηκε – υπάρχει εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα για το β’ εξάμηνο, ο όμιλος στοχεύει βάσει του προϋπολογισμού του σε Κέρδη προ Φόρων άνω των 25 εκατ. Η διοίκηση σημείωσε ότι ο όμιλος διαχειρίστηκε επαρκώς τα υψηλά κόστη α’ και β’ υλών, ενέργειας και μεταφορικών, και οι παραπάνω στόχοι παραμένουν επιτεύξιμοι, εφόσον δεν υπάρχει περαιτέρω επιδείνωση στις μακροοικονομικές συνθήκες, στα επίπεδα επάρκειας υλικών και ενέργειας, το επίπεδο της ζήτησης παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα και δεν παρουσιαστούν άλλοι παράγοντες που θα δημιουργήσουν επιπλέον δυσχέρεια στην αγορά.

Σχετικά με τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του 2021, δτη διάρκεια της ενημέρωσης έγινε αναφορά στα επίπεδα ζήτησης των βασικών κλάδων πωλήσεων των προϊόντων, στη πορεία των βασικών στοιχείων του κόστους παραγωγής και διανομής, στις υλοποιημένες επενδύσεις του έτους (ύψους 30,3 εκατ.), και στη σημαντική μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά 92,8 εκατ. ευρώ εντός των ετών 2020 – 2021, ώστε ο όμιλος στο τέλος του 2021 να έχει αρνητικό Καθαρό Δανεισμό ύψους – 9,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία σημείωσαν ιστορικά υψηλή κερδοφορία και αναλύθηκε πως τα προϊόντα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας είχαν για τα έτη 2020 και 2021 σημαντική συνεισφορά στα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου. Συγκεκριμένα για το 2021, η συνεισφορά ανήλθε σε 51,8 εκατ. ευρώ από τη συνολική κερδοφορία του έτους ύψους 83,9 εκατ.

Επίσης, παρουσιάστηκε η βελτίωση όλων των μεγεθών του Ισολογισμού, και τέλος, παρουσιάστηκε η Κατάσταση Ταμειακών Ροών του έτους 2021, δίνοντας έμφαση στην υψηλή ρευστότητα, παρά την απομείωση του δανεισμού και τη διανομή μερισμάτων.

Διανομή μερίσματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τα δυο τελευταία έτη, η εταιρεία εκτιμάται ότι θα διανείμει στους μετόχους μερίσματα ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, εφόσον στην επικείμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας εγκριθεί η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2021 ύψους 11,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχει ήδη διανεμηθεί προμέρισμα ύψους 4,75 εκατ. Επομένως εφόσον εγκριθεί η σχετική πρόταση, θα διανεμηθεί επιπλέον ποσό ύψους 7 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,1600312674 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Η στρατηγική για την επόμενη πενταετία

Η στρατηγική του ομίλου για την επόμενη πενταετία, στοχεύει στην περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς του και του καλύτερου προϊοντικού μίγματος ενισχύοντας την παραγωγή προϊόντων με υψηλότερη κερδοφορία, καθώς και στην εκμετάλλευση ευκαιριών για ανάπτυξη τόσο στους υφιστάμενους κλάδους δραστηριοποίησης όσο και σε νέους. Επίσης, έγινε αναφορά στο επενδυτικό πλάνο των τελευταίων 8 ετών, ύψους ευρώ 237 εκατ., το οποίο σε συνδυασμό με την εσωτερική αναδιάρθρωση του ομίλου έχει συνεισφέρει στη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.

Αναφορικά με θέματα σχετικά με τη Βιωσιμότητα (ESG), η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της διοίκησης, παρουσιάστηκαν οι στόχοι του ομίλου, όπως εναρμονίζονται με του στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τρόπο και το πλάνο περιορισμού του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος του ομίλου, με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά παραγόμενο κιλό και την χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και αναφέρθηκαν οι τρόποι που ο όμιλος συνεισφέρει στην Κυκλική Οικονομία, με ενέργειες για ανάλωση περισσότερων ανακυκλωμένων υλικών, την παραγωγή πλήρως ανακυκλώσιμων προϊόντων, και ενέργειες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη μείωση του βάρους και τις ιδιότητες των προϊόντων.

Τέλος, ειδική αναφορά έγινε στην πλατφόρμα “In-the-Loop”, μια πρωτοβουλία του ομίλου, που φέρνει κοντά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της αλυσίδας αξίας και σκοπεύει να αυξήσει την αξία των πλαστικών αποβλήτων, μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους.