Skip to main content

Famar: Το χρονικό της πώλησης από KKR και οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της δραστηριότητας

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης του νοτίου τομέα του ομίλου Famar, όπου περιλαμβάνετονται οι θυγατρικές σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία καθώς και η οικονομική στήριξη του ομίλου, εκφρασμένη από τη δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου της Famar Holding Sarl να μη ζητήσει την αποπληρωμή των ενδοομιλικών δανείων ούτε τη διακοπή της χρηματοδότησης πριν την επίτευξη της πώλησης, αποτελούν προαπαιτούμενα για την συνέχιση της δραστηριότητας της τοπικής βιομηχανίας φαρμάκων και καλλυντικών.

Η διοικηση της Φαμάρ ΑΒΕ Φαρμάκων και Καλλυντικών στην Ελλάδα, μιλώντας για τις προοτικές της εταιρείας στην έκθεση που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις 2018, οι οποίες αναρτήθηκαν προ ημερών στο ΓΕΜΗ, αναφέρει ότι είναι καλές παρά την τρέχουσα οικονομική κρίση.

“Θα βελτιωθούν περαιτέρω οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας και με συνέχιση της εφαρμογής νέων συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών (lean management, S&OP, IBP, και καινούργια IBP εργαλεία), ενώ συνεχώς εντείνονται οι προσπάθειες για την αύξηση των εξαγωγών μας. Η εταιρεία σταθερά προσανατολίζεται στην επέκταση των συνεργασιών υφιστάμενων ή και νέων πελατών”, αναφέρει σχετικά.

Το ιστορικό

Ενδιαφέρον έχουν οι εξελίξεις στην εταιρεία, όπως περιγράφονται, αρχής γενομένης από τη Συμφωνία Δανειακής Διευκόλυνσης (SFA) που είχε υπογραφεί στις 4 Νοεμβρίου 2014 και είχε τροποποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2016, και μετέπειτα στις 7η Μαρτίου 2017 από την Famar Holding Sarl. Η συμφωνία απαιτούσε από τον Όμιλο να συμμορφώνεται με διακανονισμούς που βασίζονταν, μεταξύ άλλων, σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες όσον αφορά την μόχλευση και την κάλυψη των τόκων. Η εταιρεία είχε εισέλθει, ως εγγυητής, σε αυτή τη σύμβαση πίστωσης και ως εκ τούτου μπορούσε να είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που ο Όμιλος δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια του 2017 είχαν συμβεί αρκετά γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης βάσει της Συμφωνίας Δανειακής Διευκόλυνσης (SFA), και στις 7 Μαρτίου 2017, ο έλεγχος του Ομίλου μεταβιβάστηκε στην Alpha Bank AE, στην Eurobank Ergasias SA, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., που είχαν διορίσει την Pillarstone ως Equity Advisor, για να τους βοηθούσαν στη διοίκηση του Ομίλου.

Η συμφωνία με Pillarstone και KKR

Ακολούθως, στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Famar SA υπέγραψε συμφωνία με την Pillarstone LLP, τις ελληνικές τράπεζες και άλλους δανειστές, για πρόσθετη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους.

Μετέπειτα, στις 11 Δεκεμβρίου 2018, υπογράφηκε νέα συμφωνία χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση του 70% του ομολογιακού δανείου ύψους 119 εκατ. ευρώ και την εγγραφή νέας μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για ποσό ύψους 26,3 εκατ. ευρώ που παρείχε η KAG Ελλάδας, θυγατρική της KKR. Η Pillarstone BidCo SCA, επίσης θυγατρική της KKR, έγινε ο άμεσος μέτοχος της Famar Holding Sarl.

Στις αρχές του 2019, η λειτουργία του Ομίλου διαταράχθηκε λόγω εκτάκτων γεγονότων που είχαν σημαντική επίδραση στο επιχειρησιακό του πλάνο. Αυτά αφορούσαν σε δύο υποχρεωτικές διακοπές της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου της Μαδρίτης και στην επιμόλυνση παραγωγικού χώρου του εργοστασίου της Famar L’Aigle.

Τα προαναφερθέντα γεγονότα δημιούργησαν εκ νέου έντονη ανάγκη για ρευστότητα, για την καταπολέμηση της οποίας, η KKR μέσω της θυγατρικής της KAG Ελλάδας, αποφάσισε να δανείσει 8,8 εκατ. ευρώ στις 31 Μαΐου 2019, τα οποία προορίζονταν για την περιφέρεια της Γαλλίας για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια των δραστηριοτήτων.

Οι τελευταίες εξελίξεις

Ο Όμιλος αξιολόγησε τις συνθήκες και τον Ιούνιο του 2019 προέβη σε έναρξη διαδικασίας πώλησης. Τον Σεπτέμβριο του 2019, υπογράφηκαν 2 συμφωνίες αποκλειστικής διαπραγμάτευσης που καλύπτουν ολόκληρο τον Όμιλο (Βόρειο και Νότιο μέρος) με σκοπό να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης εντός του τρέχοντος έτους.

Στις 18 Νοεμβρίου 2019, η διαδικασία πώλησης του Βόρειου μέρους του Ομίλου ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με αποτέλεσμα την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που αφορά τις παραγωγικές μονάδες στη Γαλλία, Ολλανδία και Καναδά. Η διαδικασία πώλησης του Νότιου μέρους του Ομίλου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η εταιρεία συνεχίζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα σύμφωνα με τις υφιστάμενες συμβάσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει προχωρήσει σε ειδικές συμφωνίες. Αλλά τα παραπάνω θέματα υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας.

Οι επιδόσεις

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τον ισολογισμό της εταιρείας η χρήση 2018 έκλεισε με κέρδη και με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,49%. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 131,27 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη σε 4,81 εκατ. ευρώ (οριακά χαμηλότερα από το 2017) ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 32 εκατ. ευρώ από 36 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 3,9 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. ευρώ από 4,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.