Τακτική γενική συνέλευση της Eurobank στις 16 Ιουνίου

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017 18:19

Στις 16 Ιουνίου και ώρα 10.00 π.μ., στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» στην πλατεία Συντάγματος, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Eurobank.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η τακτική γενική συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 27 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2016. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016. 

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2017.  

4. Ανακοίνωση της εκλογής δύο νέων ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων και ορισμός ενός από τα νέα μέλη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.  

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.  

Σχολιασμένα