ΑΣΕΠ: Έγκριση προσλήψεων 300 στελεχών εφοριών

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014 15:16
UPD:15:19
EUROKINISSI/ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
A- A A+

Tην έγκριση 300 θέσεων τακτικού προσωπικού στο υπουργείο Οικονομικών, με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, το οποίο θα στελεχώσει εφορίες ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Μετά από αποστολή των σχετικών εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών το ΑΣΕΠ πραγματοποίησε όλους τους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να καταρτίσει την πρόσληψη 90 θέσεων όπου διορίζονται όσοι κατέχουν με πτυχίο Νομικής και 189 θέσεων που αφορά όσους έχουν πτυχίο Οικονομικών.

Οι υπόλοιπες 21 θέσεις (ήτοι 7% του συνολικού αριθμού των θέσεων) θα καλυφθούν από τα προστατευόμενα, άτομα. Για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, αρμόδιος φορέας είναι ο ΟΑΕΔ.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων, με βάση τη σειρά την οποία είχαν στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων. Επισημαίνεται επίσης, ότι ο σχετικός έλεγχος διενεργήθηκε αποκλειστικά βάσει των δικαιολογητικών που είχαν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων στο πλαίσιο της ως άνω προκήρυξης.

Κατά των νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 28 Μαρτίου 2014 έως και την πάροδο της 7ης Απριλίου 2014.
Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ.

Επίσης, σημειώνεται από την Αρχή, ότι στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο 50 ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Τυπικά ή/και πρόσθετα προσόντα που αποκτήθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη 1Κ/2013 δεν θα αξιολογηθούν. Συνεπώς, δικαιολογητικά τα οποία έχουν αποσταλεί μετά την υποβολή αυτή δεν λαμβάνονται υπόψη.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ θα προβεί στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων, οι οποίοι θα αναρτηθούν στον δικτυακό του τόπο (www.asep.gr).

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα κληθούν να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους προς το ΑΣΕΠ, εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημέρα παραλαβής σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, αν αποδέχονται τη νέα θέση. Σε περίπτωση μη υποβολής της ως άνω γραπτής δήλωσης, τεκμαίρεται η μη αποδοχή της προτεινόμενης νέας θέσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή