Δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων διαιτησίας

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010 09:56
UPD:10:01

Και οι εργοδότες θα έχουν δικαίωμα προσφυγής στη διαιτησία εάν υπάρχει διαφωνία με τις προτάσεις του διαμεσολαβητή, σύμφωνα με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη νέα διαδικασία Μεσολάβησης και Διαιτησίας στην επίλυση εργασιακών διαφορών, που απέστειλε την Τετάρτη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων. Παράλληλα οι διαφορές για το κύρος των διαιτητικών αποφάσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η έκφραση της γνώμης και των κοινωνικών εταίρων ζητήθηκε να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Όπως γράφει στο σημερινό της φύλλο η «Ναυτεμπορική», με το σχέδιο Π.Δ., που καταρτίστηκε σε εφαρμογή του Μνημονίου, η προσφυγή στη Διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με κοινή συμφωνία των μερών, μονομερώς από οποιοδήποτε μέρος εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση ή δεν αποδέχθηκε την πρόταση του μεσολαβητή.

Η Διαιτησία προβλέπεται να διεξάγεται από τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας, που λειτουργεί στον ΟΜΕΔ και η οποία συγκροτείται, κάθε φορά, από ένα διαιτητή που προτείνεται από την εργατική πλευρά, ένα διαιτητή που προτείνεται από την εργοδοτική πλευρά και ένα διαιτητή κοινής αποδοχής εργαζομένων και εργοδοτών ως πρόεδρο, ενώ οι διαφορές για το κύρος των διαιτητικών αποφάσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Η δικάσιμος ορίζεται υποχρεωτικά εντός 45 εργασίμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης, η επίδοση της αίτησης πρέπει να γίνει προ 15 εργασίμων ημερών και η προθεσμία έφεσης 15 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

Κύκλοι του υπουργείου υπογράμμισαν ότι με τις προτεινόμενες αλλαγές θεσπίζεται ρητή αναφορά από το Π.Δ. στις αρχές της ορθής κρίσης, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία της μεσολάβησης και της διαιτησίας. Λαμβάνεται επίσης πρόνοια για την εξάλειψη της ασυμμετρίας για την προσφυγή στη διαιτησία, ώστε να υπάρχει δικαίωμα εξίσου για την εργατική και την εργοδοτική πλευρά να προσφύγουν στη Διαιτησία, με την προϋπόθεση ότι έγινε δεκτή η πρόταση μεσολάβησης από τον προσφεύγοντα. Προβλέπεται τέλος, η δημιουργία τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας αντί της ισχύουσας ρύθμισης για παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας από ένα διαιτητή.

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος διαβιβάσθηκε στο Διεθνές Γραφείο Εργοδοσίας για έκφραση γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν3863/2010.

Η έκφραση της γνώμης και των κοινωνικών εταίρων ζητήθηκε να γίνει άμεσα (εντός της επόμενης εβδομάδος), ενώ η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανάθεσε στον καθηγητή Κουκιάδη τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Αναλυτικά το σχέδιο προεδρικού Διατάγματος έχει ως εξής:

¶ρθρο 1

Μεσολάβηση-Διαιτησία

1. Αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τις υπηρεσίες μεσολάβησης ή να προσφύγουν στην διαιτησία.

2. Οι όροι της προσφυγής στη μεσολάβηση και διαιτησία και η όλη διαδικασία καθορίζονται με τη συνομολόγηση σχετικών ρητρών στις συλλογικές συμβάσεις ή σε περίπτωση που δεν συνομολογήθηκαν τέτοιες ρήτρες, με κοινή συμφωνία των μερών που διαπραγματεύονται. Αν λείπουν παρόμοιες συμφωνίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

3. Οι υπηρεσίες μεσολάβησης και διαιτησίας, που παρέχονται από τους μεσολαβητές και διαιτητές του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) βασίζονται στις αρχές της ορθής κρίσης, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.

¶ρθρο 2

Μεσολάβηση

1. Τον ορισμό μεσολαβητή μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

2. Η διαδικασία της μεσολάβησης αρχίζει με την κατάθεση σχετικής αίτησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη, που υποβάλλεται από κοινού ή χωριστά. Η αίτηση, στη δεύτερη περίπτωση, κοινοποιείται και στο άλλο μέρος. Στην αίτηση αναφέρονται τα στοιχεία των μερών και των οριζόμενων εκπροσώπων τους, τα αιτήματα, οι λόγοι που τα δικαιολογούν ή οι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την ικανοποίησή τους, οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις και αντιπροτάσεις και οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις.

3. Ο μεσολαβητής επιλέγεται από τα μέρη από ειδικό κατάλογο μεσολαβητών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας τους ο μεσολαβητής ορίζεται με κλήρωση. Για το σκοπό αυτόν, ύστερα από 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τα μέρη να προσέλθουν σε καθορισμένο τόπο και ώρα για την επιλογή μεσολαβητή και σε περίπτωση διαφωνίας για την ανάδειξή του με κλήρωση.

Με την ίδια διαδικασία ορίζεται και ο αναπληρωματικός του μεσολαβητή. Με τον ορισμό του μεσολαβητή συντάσσεται πρακτικό ανάληψης της μεσολάβησης.

4. Ο μεσολαβητής καλεί τα μέρη σε συζητήσεις, προβαίνει σε κατ' ιδίαν ακρόαση των μερών, σε εξέταση της οικονομικής κατάστασης της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, σε εξετάσεις προσώπων, σε πραγματογνωμοσύνη ή σε οποιαδήποτε έρευνα σχετική με τους όρους εργασίας, συνεπικουρούμενος από πραγματογνώμονες της επιλογής του.

5. Ο εργοδότης και κάθε αρμόδια υπηρεσία έχουν την υποχρέωση να δώσουν στο μεσολαβητή κάθε πληροφορία και να υποβοηθήσουν το έργο του. Ειδικότερα για τους εργοδότες ισχύουν όσα περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του N.1876/1990.

6. α) Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάληψης των καθηκόντων του μεσολαβητή, ο μεσολαβητής έχει δικαίωμα να υποβάλει σ' αυτά δική του πρόταση.

β) Αν τα μέρη δεν γνωστοποιήσουν εγγράφως την αποδοχή της πρότασης του μεσολαβητή μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, θεωρείται ότι την απέρριψαν. Η αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης κοινοποιείται και στο άλλο μέρος. Η πρόταση του μεσολαβητή είναι δυνατό να δημοσιεύεται από αυτόν στον ημερήσιο και/ή στον περιοδικό Τύπο.

γ) Εφ' όσον η πρόταση γίνεται δεκτή καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη από το μεσολαβητή να την υπογράψουν, οπότε αυτή εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας και εφαρμόζονται κατ' αναλογία όλες οι διατάξεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Αρθρο 3

Διαιτησία

1. Η προσφυγή στη διαιτησία μπορεί να γίνεται:

α) σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με κοινή συμφωνία των μερών,

β) μονομερώς από οποιοδήποτε μέρος εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση,

γ) μονομερώς από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον αποδέχθηκε την πρόταση του μεσολαβητή, την οποία δεν απεδέχθη το άλλο μέρος.

2. Η διαιτησία διεξάγεται από τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας, που λειτουργεί στον ΟΜΕΔ και η οποία συγκροτείται, κάθε φορά, από ένα διαιτητή που προτείνεται από την εργατική πλευρά, ένα διαιτητή που προτείνεται από την εργοδοτική πλευρά και ένα διαιτητή κοινής αποδοχής εργαζομένων και εργοδοτών ως πρόεδρο. Τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας ορίζονται από το ειδικό σώμα διαιτητών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία στην επιλογή του προέδρου, ή εάν δεν προταθεί διαιτητής από κάποιο μέρος, ο πρόεδρος και ο/ οι διαιτητές ορίζονται με κλήρωση. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και οι αναπληρωματικοί τους. Για το σκοπό αυτόν, 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ καλεί τα μέρη να προσέλθουν σε καθορισμένο τόπο και ώρα για την επιλογή της Επιτροπής Διαιτησίας.

3. Η Επιτροπή Διαιτησίας μελετά όλα τα στοιχεία και πορίσματα, που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της μεσολάβησης την οικονομική κατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, και έχει τα ίδια δικαιώματα με το μεσολαβητή.

4. Η απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας εκδίδεται ομοφώνως ή κατά πλειοψηφία, εξομοιώνεται δε με συλλογική σύμβαση εργασίας και ισχύει από την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση.

5. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων της Επιτροπής Διαιτησίας, αν προηγήθηκε μεσολάβηση, και σε διάστημα τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν δεν προηγήθηκε.

6. Στις περιπτώσεις προσφυγής των εργαζομένων στη διαιτησία, λόγω αποδοχής της πρότασης του μεσολαβητή που απορρίπτει ο εργοδότης, αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας για διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα προσφυγής.

7. Οι διαφορές για το κύρος των διαιτητικών αποφάσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά το άρθρο 16 στοιχ. 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 του ίδιου Κώδικα. Η δικάσιμος ορίζεται υποχρεωτικά εντός σαράντα πέντε (45) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης, ανεξάρτητα από το πόσες υποθέσεις έχει η δικάσιμος, και η επίδοση της αίτησης πρέπει να γίνει προ δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. Η προθεσμία έφεσης είναι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

¶ρθρο 4

Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

1. Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.), που ιδρύθηκε με το άρθρο 17 του Ν.1876/1990, είναι ανεξάρτητος φορέας και λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος, των κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρο 18 παρ. 2 του Ν.1876/1990 καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του, κατά παρέκκλιση των διατάξεων, που αφορούν το δημόσιο τομέα.

2. Σκοπός του Ο.ΜΕ.Δ. είναι η παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας και η υποστήριξη των Ελευθερών συλλογικών διαπραγματεύσεων. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, ιδίως: α) οργανώνει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της μεσολάβησης και της διαιτησίας, β) διεξάγει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται κυρίως σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και οργανώσεις εργοδοτών για θέματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, εργασιακών σχέσεων και οικονομίας της εργασίας γ) εκπονεί επιστημονικές έρευνες και μελέτες για θέματα συναφή με τους σκοπούς του και δ) συντάσσει ετήσια έκθεση του έργου του η οποία υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), την Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (ΕΕΣΕ) και τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ,) τον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από:

α) ανά έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους.

β) τρεις εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε., με τους αναπληρωτές τους.

γ) έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Εργασίας, με τον αναπληρωτή του, κάτοχο πτυχίου Πανεπιστημίου με επιστημονική ή επαγγελματική εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο, ή την οικονομία της εργασίας ή τις εργασιακές σχέσεις.

δ) ένα μόνιμο μέλος διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστήμιων της χώρας, με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο, με τον αναπληρωτή. Για τον ορισμό αυτού του μέλους η υπόδειξη γίνεται από τις συγκλήτους των Πανεπιστήμιων με πρόταση των αντίστοιχων Πρυτάνεων.

Ο ορισμός του τακτικού και του αναπληρωματικού μέλους της παρούσης περιπτώσεως γίνεται κατά πλειοψηφία από τα μέλη των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ', σε συνεδρίαση στην οποία συγκαλούνται από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

ε) ένα πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και έμπειρο σε θέματα εργασιακών σχέσεων, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται κατά πλειοψηφία από τα υπόλοιπα μέλη στην πρώτη συνεδρίαση, στην οποία συγκαλούνται από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

I. Για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ η υπόδειξη του τακτικού και του αναπληρωματικού μέλους γίνεται από τους αρμόδιους φορείς, και ένα μέλος κάθε εδαφίου πρέπει να είναι επιστήμονας οικονομολόγος.

II. Για τις περιπτώσεις α΄, β΄ και δ΄ η υπόδειξη από τους αρμόδιους φορείς γίνεται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την πρόσκληση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

III. Σε περίπτωση που δεν γίνει υπόδειξη μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η υπόδειξη του μέλους της περίπτωσης (δ) γίνεται από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται με όσα μέλη τελικά υποδείχτηκαν.

IV. Τα υπό στοιχεία α και β μέλη, ανεξαρτήτως αν εάν είναι μέλη των οργάνων διοίκησης συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων ή εργοδοτών, δεν θα εκπροσωπούν το φορέα τους σε περίπτωση που αυτός προσφύγει στη διαδικασία μεσολάβησης ή διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. και δεν θα παρίστανται στις κληρώσεις ανάδειξης μεσολαβητών ή διαιτητών για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται η οργάνωση, στην οποία μετέχουν. Το ίδιο ισχύει και για συνταξιούχους εκπροσώπους εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων για τις υποθέσεις μεσολάβησης και διαιτησίας του χώρου από τον οποίο προέρχονται.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο αναπληρωτής πρόεδρος από τα τακτικά μελή του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.α) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Ο επαναδιορισμός των μελών είναι δυνατός μετά την πάροδο έξι (6) ετών από τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη συγκρότηση και είναι δυνατή η συμμετοχή του αναπληρωματικού μέλους ως τακτικού. Εάν ελλείπει τακτικό μέλος, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καλεί με τη διαδικασία της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου το φορέα από τον οποίο προέρχεται το ελλείπον μέλος να ορίσει άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του ελλείποντος μέλους.

6.α) Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές αποτελούν ειδικό σώμα, που απαρτίζεται από το ειδικό σώμα μεσολαβητών και το ειδικό σώμα διαιτητών.

Ο ανώτατος αριθμός θέσεων μεσολαβητών και διαιτητών για όλη τη χώρα αποκλειστικής ή μη απασχόλησης είναι 38, εκ των οποίων 18 μπορεί να είναι και διαιτητές.

β) Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές και ασκούν δημόσιο λειτούργημα χωρίς να έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα οποία οφείλουν να εκτελούν με αντικειμενικότητα και έχουν υποχρέωση να τηρούν τον Κώδικα δεοντολογίας του Σώματος Μεσολαβητών Διαιτητών, που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με ομοφωνία των μελών του εκπροσώπων των φορέων των εδαφίων α και β της παραγράφου 3 παρόντος άρθρου.

7. Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές προσλαμβάνονται με τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεωθεί επιπλέον δύο φορές. Προκειμένου να ανανεωθεί η θητεία τους επανακρίνονται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ειδικός κανονισμός.

8.α) Οι υποψήφιοι μεσολαβητές πρέπει:

ι) Να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους,

ιι) να έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου, νομικών ή οικονομικών επιστημών ή συναφών σπουδών,

ιιι) να έχουν 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων και εργατικής νομοθεσίας.

β) Οι υποψήφιοι διαιτητές πρέπει:

ι) Να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους,

ιι) να έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου, νομικών ή οικονομικών επιστημών ή συναφών σπουδών,

ιιι) να έχουν 10ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων και εργατικής νομοθεσίας.

γ) Προτιμώνται όσοι από τους υποψηφίους έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και σχετικές δημοσιεύσεις, ιδίως σε θέματα εργασιακών σχέσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με κανονισμό να καθορίσει επί πλέον προσόντα από όσα αναφέρονται.

9. α) Ο διορισμός γίνεται μετά από δημόσια προκήρυξη των θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα, τους τίτλους σπουδών, σχετικές δημοσιεύσεις και ότι άλλο καθορίζεται με την προκήρυξη.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους ενδιαφερομένους σε συνέντευξη. Έπειτα από τη μελέτη των φακέλων των υποψηφίων και την ομόφωνη γνώμη των Προέδρων της ΓΣΕΕ του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ ή των νομίμων αντικαταστατών τους, το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει τους ικανότερους με ομόφωνη απόφαση μελών του, εκπροσώπων των φορέων της περίπτωσης α' και β' της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου,

10. α) Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του παρόντος κινείται η διαδικασία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα προβλεπόμενα στο παρόν. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχίζεται η θητεία του υφισταμένου σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί και να ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν1876/1990.

β) Μέσα σε ένα μήνα από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παρόν, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του προβαίνει σε δημόσια προκήρυξη για την πρόσληψη μεσολαβητών διαιτητών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου. Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές, που υπηρετούν σήμερα στον Ο.ΜΕ.Δ., εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, οπότε και λύεται αζημίως η σχέση τους με τον Ο.ΜΕ.Δ..

Ευελιξία για τις συλλογικές ρυθμίσεις

Την ίδια ώρα, βούληση του υπουργείου Εργασίας είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στο θέμα των συλλογικών ρυθμίσεων, αλλά με τρόπο που να μην καταπατώνται τα εργασιακά δικαιώματα, όπως υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη.

Στη συνάντηση της Τετάρτης με το ΣΕΒ κ. Κατσέλη επανέλαβε ότι θα υπάρξει υπουργική Απόφαση μέσα στις επόμενες μέρες για όλα τα θέματα που άπτονται του μνημονίου, στα οποία περιλαμβάνονται εκτός από τις συμβάσεις τα ζητήματα των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και ιδιαίτερα της μερικής απασχόλησης, οι μειωμένες αποδοχές για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας για ένα «δοκιμαστικό» χρονικό διάστημα πριν από την πρόσληψη κ.λπ.

Γενική ρύθμιση ζητεί ο ΣΕΒ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Δασκαλόπουλος αφού σημείωσε ότι ο Σύνδεσμος διαχρονικά έχει αποδείξει σεβασμό στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, υποστήριξε πως η ευελιξία δεν αποτελεί απειλή για τις θέσεις εργασίας, αλλά μέσο να διατηρούνται θέσεις που κινδυνεύουν, και αναφέρθηκε στους αυτοματισμούς που δημιουργούνται στην αγορά και σε θετικά αποτελέσματα, μέσω απευθείας συνεννόησης των επιχειρήσεων με τους εργαζόμενους τους, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Για το θέμα των συμβάσεων ο κ. Δασκαλόπουλος σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς όροι, με ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, που θα δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κάνουν έγκαιρα τον προγραμματισμό τους με βάση τη διαμορφωμένη κατάσταση και τις ανάγκες που υπάρχουν, θέση με την οποία διαφωνεί ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Ι. Παναγόπουλος, θεωρώντας ότι αν υπάρξει ρύθμιση γενικού χαρακτήρα, θα παρατηρηθεί γενικευμένη χρήση, με περαιτέρω αποδυνάμωση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα