Αιτιάσεις νομιμότητας για πρακτική του «Τειρεσία»

Ερώτημα στην αρμόδια Αρχή για την επεξεργασία αιτήσεων εξώδικης ρύθμισης χρεών
Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2010 14:56
UPD:16:12

O Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή ζητεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να αποφανθεί εάν η επεξεργασία των δεδομένων των οφειλετών που ακολουθεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. σε συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα είναι νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Την εξέταση της νομιμότητας της πρακτικής του «Τειρεσία» για την επεξεργασία των αιτήσεων εξώδικης ρύθμισης χρεών καταναλωτών, ζητεί η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όπως σημειώνει η ΓΓΚ, η «Τειρεσίας Α.Ε.» συλλέγει, επεξεργάζεται και εγγράφει στα αρχεία της αιτήσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό που υποβάλλουν οι καταναλωτές κατά το άρθρο 2 του ν.3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Κατόπιν τούτου, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Δημήτρης Σπυράκος, απέστειλε επιστολή προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία ζητά να διερευνηθεί η νομιμότητα της επεξεργασίας και εγγραφής στα αρχεία της Τειρεσίας Α.Ε. των αιτήσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού που υποβάλλουν οι οφειλέτες.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων υποβολής αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού συνιστά επέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών, ενώ η διατήρηση των στοιχείων αυτών προκαταβολικά μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην ανάληψη προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού από τους οφειλέτες.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται πως η αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού απευθύνεται στους πιστωτές και δεν υποβάλλεται ενώπιον δημόσιας αρχής και συνεπώς, κατά το στάδιο της προσπάθειας για εξώδικη ρύθμιση, δεν πραγματοποιείται κανένας δικαστικός έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του νόμου 3869/2010. Εξάλλου, τονίζεται, η υποβολή αιτήματος συμβιβαστικής ρύθμισης των χρεών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο οφειλέτης θα προχωρήσει, σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει, στο επόμενο στάδιο της υποβολής αίτησης για δικαστική ρύθμιση των χρεών.

Σημειώνεται μάλιστα, πως η επεξεργασία που γίνεται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. είναι ανεξάρτητη από την εκτίμηση για τη βασιμότητα ή αποδοχή του αιτήματος εξώδικης ρύθμισης ή τη συνδρομή των προϋποθέσεων, ενώ η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. προχωρεί στην καταγραφή και επεξεργασία του δεδομένου υποβολής της αίτησης, χωρίς να ζητείται και να χορηγείται η συγκατάθεση του οφειλέτη.

Τέλος, οι αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού αφορούν οφειλές όχι μόνο βεβαιωμένες και απαιτητές, αλλά και ενήμερες οφειλές, οφειλές που απλώς βρίσκονται σε καθυστέρηση ή ακόμη και αβέβαιες οφειλές, όπως γίνεται στο πλαίσιο κάθε συμβιβασμού.

Με βάση τα παραπάνω, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή ζητεί από την Αρχή να αποφανθεί εάν η παραπάνω επεξεργασία των δεδομένων των οφειλετών που ακολουθεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. σε συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα είναι νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα