Ιερά Σύνοδος: Εφαρ­μογή των συστάσεων των ειδικών και στις ανοιχτές εκκλησίες

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 17:38
UPD:17:42
Eurokinissi/ΜΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
A- A A+

Προς τους πιστούς απευθύνεται με εγκύκλιό της η Ιερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελλάδος, με «ευχαριστήριο λόγο» της. Καθώς επανέρχονται στις εκκλησίες «μετά ἀπό ἀ­κού­σια μα­κρά πε­ρί­οδο σω­μα­τι­κῆς ἀ­που­σίας σας ἀπό τίς κοι­νές λα­τρευ­τι­κές συ­νά­ξεις μας» και μπορούν από την προσεχή Κυριακή να δίνουν το παρών και στις θείες λειτουργίες, προτρέπει σε «πι­στή ἐ­φαρ­μογή ὅ­λων τῶν συ­στά­σεων τῆς εἰ­δι­κῆς ἐ­πι­στη­μο­νι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς».

Όπως αναφέρεται σε αυτήν, η πε­ρί­ο­δος που πα­ρήλθε «ἦ­ταν σκληρή καί πι­κρή γιά ὅ­λους μας. Κυ­ρι­ο­λε­κτικά, μα­τώ­σαμε γιά τήν ἀ­που­σία σας ἀπό τούς Να­ούς. Ὅ­μως, ἐάν γιά ἐ­σᾶς ἡ ἀ­που­σία σας ἀπό τίς κοι­νές λα­τρευ­τι­κές συ­να­θροί­σεις μας ἦ­ταν ὀ­δυ­νηρή, γιά τούς ποι­μέ­νες σας, ἐ­πι­σκό­πους καί πρε­σβυ­τέ­ρους, ἡ σω­μα­τική ἀ­που­σία σας ἦ­ταν ὁ με­γα­λύ­τε­ρος πει­ρα­σμός καί ὁ με­γα­λύ­τε­ρος πό­νος πού ἔ­χουμε βι­ώ­σει στήν ποι­μαν­τική δι­α­κο­νία μας. Στ’ ἀ­λή­θεια, πόσο χα­ρού­με­νος μπο­ρεῖ νά εἶ­ναι ὁ πα­τέ­ρας σέ ἕνα σπι­τικό πού ἀ­που­σι­ά­ζουν τά παι­διά του; Πόσο μπο­ρεῖ νά εὐ­φραί­νε­ται σέ γι­ορτή μό­νος του; Πῶς νά ἀ­πο­λαύ­σει τήν τρά­πεζα πού γέ­μει, ὅ­ταν στε­ροῦν­ται τοῦ «Ἀ­μνοῦ» τά τέ­κνα Του;. 

Σᾶς ὁ­μο­λο­γοῦμε, ἐν πάσῃ εἰ­λι­κρι­νείᾳ ὅτι, ἐάν ἡ Χά­ρις τοῦ Θεοῦ δέν πα­ρη­γο­ροῦσε τίς καρ­διές μας, ἐάν δέν ἄ­νοιγε χα­ρα­μά­δες ἱ­λα­ροῦ φω­τός στά σκότη πού μᾶς κύ­κλω­σαν, ἐάν δέν με­τέ­διδε τήν δυ­νατή ἐμ­πει­ρία τῆς δι­κῆς σας πνευ­μα­τι­κῆς πα­ρου­σίας μέσα στούς Να­ούς πού ἱ­ε­ρο­πρα­κτού­σαμε καί λει­τουρ­γού­σαμε, ὁ πει­ρα­σμός θά ἦ­ταν ἀ­βά­στα­κτος. Ἡ ἴ­δια Χάρη τοῦ Θεοῦ, εἴ­μα­στε βέ­βαιοι, πα­ρη­γό­ρησε καί τίς δι­κές σας καρ­διές καί γλύ­κανε τόν πόνο σας. Σᾶς με­τέγ­γισε τήν ζωή τοῦ Χρι­στοῦ στίς «κατ’ οἶ­κον» Ἐκ­κλη­σίες σας. Καί στα­θή­κατε στα­θε­ροί στήν πί­στη, ἀ­πο­κρού­ον­τας ὅλα τά πνεύ­ματα τῆς πλά­νης.

Δο­ξο­λο­γοῦμε τόν Θεό γιά ἐ­σᾶς. Γιά τήν ὑ­πο­μονή σας στίς θλί­ψεις. Γιά τήν στα­θε­ρό­τη­τά σας στήν πί­στη. Γιά τήν ἐμ­πι­στο­σύνη σας στήν Ἐκ­κλη­σία».

Σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό και τις οδηγίες των ειδικών, η Ιερά Σύνοδος τονίζει ότι «ὡς ἐκ­κλη­σι­α­στικό σῶμα, ὀ­φεί­λουμε νά ἐ­φαρ­μό­σουμε ἐπ’ ἀ­κρι­βῶς καί αὐ­τές τίς συ­στά­σεις. Συ­νερ­γα­σθή­καμε καί συ­νερ­γα­ζό­μα­στε μέ τήν Ἑλ­λη­νική πο­λι­τεία καί μέ τήν εἰ­δική ἐ­πι­στη­μο­νική Ἐ­πι­τροπή, πρός ἀν­τι­με­τώ­πιση τῆς παν­δη­μίας. Αὐτό θά συ­νε­χί­σουμε νά κά­νουμε. Γι’ αὐτό καί πάλι σᾶς προ­τρέ­πουμε σέ πι­στή ἐ­φαρ­μογή ὅ­λων τῶν συ­στά­σεων τῆς εἰ­δι­κῆς ἐ­πι­στη­μο­νι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς. Θέ­λουμε, ὅ­μως, νά γνω­ρί­ζετε ὅτι ἡ συ­νερ­γα­σία μας αὐτή σέ κα­μία πε­ρί­πτωση, δέν ξε­πέ­ρασε ὅ­ρια, τά ὁποῖα ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος πί­στη καί ζωή μας, ἀλλά καί ἡ πα­ρά­δοσή μας ἔχουν θέ­σει. Σᾶς δι­α­βε­βαι­ώ­νουμε ὅτι, χά­ριτι Θεοῦ, πα­ρα­μέ­νουμε ἄγρυ­πνοι φύ­λα­κες τῶν ὁ­ρίων πού ἔ­θεσε τό Πνεῦμα τό Ἅ­γιο, διά τῶν Ἀ­πο­στό­λων, τῶν Πα­τέ­ρων καί τῶν Ἁ­γίων Συ­νό­δων. Κόκ­κι­νες γραμ­μές οὔτε ξε­πε­ρά­σθη­καν οὔτε θά ξε­πε­ρα­σθοῦν».

Η Σύνοδος μνημονεύει «εὐ­γνω­μό­νως» «τούς ἰ­α­τρούς, τούς ἐ­ρευ­νη­τές, τό νο­ση­λευ­τικό προ­σω­πικό καί ὅ­λους τούς ἐρ­γα­ζο­μέ­νους στά νο­σο­κο­μεῖα τῆς πα­τρί­δος μας. Τούς εὐ­χα­ρι­στοῦμε θερμά γιά τόν θυ­σι­α­στικό κόπο τους. Ὁ Κύ­ριος νά ἀν­τα­πο­δώ­σει τήν θυ­σι­α­στική προ­σφορά τους μέ πλῆ­θος εὐ­λο­γιῶν.

Προ­σευ­χό­μα­στε, ἀ­κόμα, γιά τήν ἀ­νά­παυση τῶν ψυ­χῶν τῶν κε­κοι­μη­μέ­νων, ἐκ τοῦ κο­ρω­νο­ϊοῦ, ἀ­δελ­φῶν μας. Στό τέ­λος τῆς Θείας Λει­τουρ­γίας, Συ­νο­δικῇ Ἀ­πο­φά­σει, θά ψα­λεῖ «Τρι­σά­γιον» ὑ­πέρ αὐ­τῶν.

Προ­σευ­χό­μα­στε, ἐ­πί­σης, ἐ­κτε­νῶς ὑ­πέρ τῆς ἐ­ξευ­ρέ­σεως κα­ταλ­λή­λου θε­ρα­πευ­τι­κῆς ἀ­γω­γῆς πού θά πε­ρι­ο­ρί­σει καί θά ἐ­ξα­λεί­ψει τήν παν­δη­μία» αναφέρει στην εγκύκλιό της η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας, με πρώτο υπογράφοντα τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή