ΥΠΕΝ: Τροπολογία για τη λειτουργική ανεξαρτησία της ΡΑΕ

Μηχανισμός Επάρκειας Ισχύος, παράταση συμβάσεων για το έργο Πολυποτάμου, λειτουργία ατμοηλεκτρικών μονάδων στην Κρήτη
Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2019 21:05
UPD:21:10
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
A- A A+

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας κατέθεσε σήμερα τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα ​Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας».

Τα άρθρα της τροπολογίας αφορούν στην ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της ΡΑΕ, στον Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος, στην παράταση συμβάσεων για το έργο Πολυποτάμου και στη λειτουργία ατμοηλεκτρικών μονάδων στην Κρήτη. 

Η πρώτη θεματική της τροπολογίας περιλαμβάνει διατάξεις για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Με την τροπολογία θεσπίζεται και τίθεται σε εφαρμογή Μακροχρόνιος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος με σκοπό την μακροχρόνια διασφάλιση της διαθεσιμότητας παροχής επαρκούς ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), ώστε να ικανοποιείται μακροπρόθεσμα το κριτήριο αξιοπιστίας που έχει υιοθετηθεί για το ΕΣΜΗΕ και να παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια ειδικά σε περιόδους αιχμής.

Η υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος θα παρέχεται επί τη βάσει ανταγωνιστικής διαδικασίας μέσω δημοπράτησης από τον ΑΔΜΗΕ «δικαιωμάτων αξιοπιστίας» που αφορούν μια προκαθορισμένο περίοδο. Οι επιλεγέντες από την Διαγωνιστική Διαδικασία Πάροχοι λαμβάνουν Αποζημίωση για την Υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος με την μορφή χρηματικής αμοιβής που καταβάλλεται από τον ΑΔΜΗΕ. Ο Μηχανισμός Αποζημίωσης Διαθεσιμότητας Ισχύος χρηματοδοτείται στη βάση χρεώσεων που επιβάλλει ο ΑΔΜΗΕ στους Προμηθευτές.

Η διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού, ο τρόπος και η τιμή αποζημίωσης των Παρόχων, η διάρκεια των Συμβάσεων με τον ΑΔΜΗΕ και άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στις παραμέτρους σχεδιασμού και λειτουργίας του Μηχανισμού, θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση μετά την οριστική έγκριση του σχήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας παρατείνονται οι προθεσμίες εντός των οποίων οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. μπορούν να υπογράψουν Σύμβαση Σύνδεσης με τον Α.Δ.Μ.Η.Ε. για το Ειδικό Έργο Πολυπόταμος – Ν. Μάκρη. Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη, καθώς εκτιμάται ότι θα αναληφθεί από Κατόχους σταθμών ένα σημαντικό μέρος του κόστους του Ειδικού Έργου Πολυπόταμος – Ν. Μάκρη που έχει ήδη καταβάλλει η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε, με το οποίο σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρύνονταν οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των χρεώσεων χρήσης συστήματος.

Με το τρίτο άρθρο της τροπολογίας ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας των ατμοηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής εγκατεστημένους στη νήσο Κρήτη.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι κατά τη λειτουργία τους, οι ως άνω μονάδες δύνανται να λειτουργούν και μετά την 1.1.2020 με τις οριακές τιμές εκπομπών αερίων ρύπων που προβλέπονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ.

Οι παρεκκλίσεις αυτές έχουν σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της νήσου για το χρονικό διάστημα από το έτος 2020 και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το έτος 2022. Σε κάθε περίπτωση, επενδύσεις σε νέα παραγωγική ισχύ παραμένουν δυνατές στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της κείμενης νομοθεσίας.

Παράλληλα, εισάγεται πρόβλεψη για περιβαλλοντικό ισοζύγιο από την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα, με σκοπό τη διασφάλιση ισοδύναμου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καθορίσει τα μέτρα του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, τους φορείς υλοποίησης και διαχείρισης αυτών, τον τρόπο χρηματοδότησης καθώς και τους ειδικότερους όρους και τεχνικής φύσεως ζητήματα σε σχέση με το περιβαλλοντικό ισοδύναμο.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή