Η σχέση μεταξύ Α.Ε. και διευθύνοντος συμβούλου

Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2018 11:10
UPD:11:14

Από την έντυπη έκδοση

Του Γεωργίου Στ. Αληφαντή*
Ο κ. Γεώργιος Στ. Αληφαντής είναι διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. ορκωτός ελεγκτής λογιστής και σύμβουλος στη δικηγορική εταιρεία PotamitisVekris.

Ο Γεωργίος Στ. Αληφαντής

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει την εξουσία του ή μέρος αυτής σε ένα από τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, ο σύμβουλος ενεργεί ως «Διοικητικό Συμβούλιο». Για να γίνει η μεταβίβαση αυτή, πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό (άρθρο 22, παρ.3, Ν. 2190/1920).

Όταν το διοικητικό συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας, κατά πρόβλεψη του καταστατικού αυτής, αναθέσει σε άλλο πρόσωπο, είτε μέλος αυτού, είτε και μη μέλος, την άσκηση της εξουσίας αυτού περί τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, το πρόσωπο αυτό ασκεί ιδία εξουσία υπό ιδία ευθύνη και πρωτοβουλία, είναι όργανο της εταιρείας και υποβάλλεται στο καθεστώς του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική»

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή