Ε.Ε.: Παρατείνεται μέχρι το 2013 το LIFE+

Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2005 09:38
A- A A+

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποφάσισε να παρατείνει το πρόγραμμα LIFE+ την περίοδο 2007-2013, ώστε να αξιοποιηθούν τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από το LIFE III στο ευρύτερο πλαίσιο του Έκτου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον.

To κοινοτικό πρόγραμμα LIFE (Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον) αποτέλεσε αποτελεσματικό εργαλείο για την εφαρμογή, την ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Μεταξύ 1992 και 2004, υπό το πρόγραμμα LIFE χρηματοδοτήθηκαν περίπου 2.500 έργα που αφορούσαν 40 χώρες και εδάφη και αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους ευρώ 1,3 δισ., από τα ευρώ 3,6 δισ. που ήταν το συνολικό εκτιμώμενο κόστος των έργων, όπως προκύπτει από την ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής για το εν λόγω πρόγραμμα.

Ο γενικός στόχος του LIFE είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, την ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας.

Το LIFE αποτελείται από τρία θεματικά σκέλη: «LIFE-Φύση», «LIFE-Περιβάλλον» και «LIFE-Τρίτες Χώρες».

Ο ειδικός στόχος του LIFE-Φύση είναι να συμβάλει στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία της φύσης. Στηρίζει ιδίως τη δημιουργία του δικτύου «Natura 2000».

Στόχος του LIFE-Περιβάλλον είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων και ολοκληρωμένων τεχνικών και στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινοτικής πολιτικής περιβάλλοντος. Τα «έργα επίδειξης του LIFE-Περιβάλλον» επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της καινοτομίας, ενώ οι «προπαρασκευαστικές δράσεις LIFE-Περιβάλλον» επικεντρώνονται στην επικαιροποίηση της τρέχουσας ή στην ανάπτυξη νέας πολιτικής.

Υπό το LIFE-Φύση και το LIFE-Περιβάλλον έχουν συγχρηματοδοτηθεί έργα στα κράτη μέλη και στις υπό προσχώρηση που συμφώνησαν να συμμετάσχουν στο LIFE.

Το LIFE-Τρίτες Χώρες έχει εφαρμοσθεί στο πλαίσιο των Συμφωνιών Σύνδεσης που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που γειτονεύουν με τη Μεσόγειο και τη Βαλτική Θάλασσα, σε ορισμένες υποψήφιες χώρες και σε ορισμένες χώρες υπό τη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Ο μέσος συνολικός προϋπολογισμός για έργα υπό το LIFE III-Φύση την περίοδο 2000-2004 ήταν περίπου ευρώ 1,75 εκατ. και το μέσο ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε. 53,4%. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι σημειώθηκε αύξηση σε σύγκριση προς την προηγούμενη περίοδο 1996-1999, LIFE II, κατά την οποία ο μέσος συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε σε ευρώ1,3 εκατ.

Οι δικαιούχοι είναι κυρίως εθνικές και περιφερειακές αρχές (73%). Το 25% των δικαιούχων είναι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ), οι οποίοι, μαζί με επιστημονικά ινστιτούτα, είναι συχνά εταίροι σε έργα.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή