Ενημέρωση Επενδυτών

Ανθρώπινο Δυναμικό

H «Ν» απασχολεί συνολικά 150 άτομα. Το σύνολο του προσωπικού κατανέμεται, σύμφωνα με το οργανόγραμμα της εταιρείας, ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διεύθυνση / Τμήμα Αρ. Εργαζομένων
Γενική διεύθυνση - Εσωτερικός έλεγχος - Νομική υπηρεσία 3
Διεύθυνση σύνταξης 57
Διεύθυνση νέων μέσων 15
Εμπορική διεύθυνση και τμήμα marketing 11
Οικονομική διεύθυνση - Λογιστήριο - Λοιπές υπηρεσίες 23
Διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων 1
Τμήμα προεκτύπωσης - εκτύπωσης - διεκπεραίωσης - διανομής 38
Γραφείο Θεσσαλονίκης 2
ΣΥΝΟΛΟ 150

Επίσης για την εφημερίδα εργάζονται και τα εξής άτομα:
  • Αντιπρόσωποι Περιφέρειας (16 άτομα)
  • Συνεργάτες - Συντάκτες (10 άτομα)
  • Συνεργάτες - Διανομείς (9 άτομα)Μ.Ο. ΩΡΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔ/ΜΕΝΟ

Εκπαιδευόμενοι Ωρες κατάρτισης προγραμάτων Αριθμός εκπ/τικών προγραμάτων Ωρες κατάρτισης
εργαζομένων
Μ.Ο. ωρών κατάρτισης
ανά εκπαιδευόμενο
2001 46 289 23 679 14,8
2002 42 198 10 554 13,2
2003 29 461 19 656 22,6
2004 34 523 19 718 21,1
2005 50 830 24 1316 26,3
2006 22 383 8 591 26,9
2007 25 335 9 661 26,4
2008 34 225 10 523 15,4
2009 20 201 8 509 25,4
2010 24 401 11 1225 51
2011 18 102 8 169 9,4
2012 30 240 10 540 18
2013 20 110 8 178 8,9

H "Ν" δίνει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη και στην επιμόρφωση των εργαζόμενων και των στελεχών της εταιρείας. Στα νεοεισερχόμενα στελέχη δίνεται, σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα ενδοεταιρικής εκπαίδευσης στις εσωτερικές διαδικασίες και στα συστήματα οργάνωσης τα οποία τηρούνται, μεριμνώντας έτσι για την ορθή κατανόηση των λειτουργιών και των διαδικασιών της εταιρείας. Στα υπόλοιπα στελέχη, δίνεται η δυνατότητα επιλογής διαφόρων σεμιναρίων ανάλογα με την ειδικότητά τους, ακόμα και παρακολούθησης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή/και βελτίωσης ξένων γλωσσών, εφόσον το επιθυμούν και κρίνεται απαραίτητο εφόδιο για τη βέλτιστη απόδοση στην εργασία τους.


ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ποσοστό
Ανώτατη 52%
Ανώτερη 8%
Λύκειο 40%
Σύνολο 100%

Οι απόφοιτοι λυκείου ανήκουν στην πλειοψηφία τους στο δυναμικό του Τμήματος ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ και στις ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Καθαρισμός, Συντήρηση, Εξωτερικές Εργασίες) της εταιρείας. Τα στελέχη με ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, στην πλειοψηφία τους, κατέχουν θέσεις ευθύνης και επίβλεψης υφισταμένων σε όλες τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της εταιρείας.


ΗΛΙΚΙΑ

18-30 15%
31-35 8%
36-40 16%
41-45 13%
46-50 18%
51-55 22%
56+ 8%
Σύνολο 100%
μέσος όρος ηλικίας 44 ετώνΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρόνια Ποσοστό
0-5 52%
5-10 16%
10-20 20%
20+ 12%
Σύνολο 100%

Η πλειοψηφία των εργαζόμενων (68%) απασχολείται στην εταιρεία από 1 έως και 10 χρόνια αποδεικνύοντας ότι η "Ν" επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της και έχει καταφέρει, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, να διατηρεί, να εκπαιδεύει και να αναπτύσσει τους εργαζόμενούς της, δημιουργώντας ένα θετικό κλίμα και παρέχοντας ένα ανθρώπινο περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι προσφέρουν με ζήλο και αφοσίωση τις υπηρεσίες τους.