Ενημέρωση Επενδυτών

Ανακοινώσεις προς ΧΑ και επενδυτικό κοινό

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - Ναυτεμπορική: Επανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
3/10/2019 12:10:45 μμ

Κατόπιν της από 25.09.2019 παραίτησης της κ. Ειρήνης Αθανασιάδου από τη θέση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας καθώς και από τα εκτελεστικά της καθήκοντα για προσωπικούς λόγους, επανασυγκροτήθηκε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.", το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11ης Σεπτεμβρίου 2019, ως εξής: Αγγέλα Κοντογούρη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος),Ειρήνη Αθανασιάδου, (μη εκτελεστικό μέλος), Μαριέττα Αθανασιάδου (μη εκτελεστικό μέλος), Γεώργιος Κορομηλάς (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),  Αντώνης Γκορτζής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Ευάγγελος Νικολακάκης,(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).  Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι τις 10.09.2021.


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12/9/2019 2:20:12 μμ

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.", το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11ης Σεπτεμβρίου 2019. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: Ειρήνη Αθανασιάδου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος), Αγγέλα Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος), Μαριέττα Αθανασιάδου (μη εκτελεστικό μέλος), Γεώργιος Κορομηλάς (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Αντώνης Γκορτζής (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Ευάγγελος Νικολακάκης (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).  Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής δηλαδή θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2021.


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12/9/2019 2:19:25 μμ

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠAΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 11η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13.00 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες και εκπροσωπούμενους δώδεκα (12) μετόχους που εκπροσωπούν 21.147.342 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 88,35% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

1. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι διετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 10.09.2021, το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:


Ειρήνη Αθανασιάδου
Αγγέλα Κοντογούρη
Μαριέττα Αθανασιάδου
Γεώργιο Κορομηλά, ανεξάρτητο μέλος

Αντώνη Γκορτζή, ανεξάρτητο μέλος

Ευάγγελο Νικολακάκη, ανεξάρτητο μέλος

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.147.342 σε σύνολο 21.147.342, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 88,35% του μετοχικού κεφαλαίου).

2.Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του αρ.37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Γεώργιο Κορομηλά, Πρόεδρο
Αντώνη Γκορτζή, Μέλος 
Ευάγγελο Νικολακάκη, Μέλος

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.147.342 σε σύνολο 21.147.342,το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 88,35% του μετοχικού κεφαλαίου).

3.Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μετάθεση της εκλογής τακτικού ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού στην επόμενη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2017.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.147.342 σε σύνολο 21.147.342,το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 88,35% του μετοχικού κεφαλαίου).

4. Όλοι οι παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την αμοιβή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιου Κορομηλά (Πρόεδρου της Επιτροπής Ελέγχου)  για τις χρήσεις 1.1.2017 έως 31.12.2017 και 1.1.2018 έως 31.12.2018 και προέγκριναν την αμοιβή του ιδίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019. Αμοιβές στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δεν υπήρξαν στις χρήσεις 2017 και 2018 ούτε και προεγκρίθηκαν για τη χρήση 2019.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.147.342 σε σύνολο 21.147.342, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 88,35% του μετοχικού κεφαλαίου).

5. Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπέβαλε προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η οποία πρόκειται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.147.342 σε σύνολο 21.147.342,το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 88,35% του μετοχικού κεφαλαίου).

6. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του Καταστατικού εντός των προθεσμιών που τάσσει ο Νόμος, η οποία θα εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.147.342 σε σύνολο 21.147.342,το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 88,35% του μετοχικού κεφαλαίου).

7.Οι παραστάντες Μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με την κατάθεση της από 20.06.2019 αυτοτελούς αίτησης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS A.E. (Διαδικασία Ασφαλιστικών Mέτρων) για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ' άρθρο 70 παρ. 3 του Ν. 4307/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 ΠτΚ στο πλαίσιο αιτήσεως περί θέσης της Εταιρείας στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, η οποία πρόκειται να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 και την συζήτηση στις 25.06.2019 της από 20.06.2016 αίτησης προσωρινής διαταγής ενώπιον του κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προσωρινή διαταγή έγινε δεκτή με την υπ' αριθμ. 3642/26.06.2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ισχύει μέχρι τη συζήτηση της από 20.06.2019 αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο της της 24ης Σεπτεμβρίου 2019.

8. Τέλος, αποφασίστηκε η ανάθεση σε εγνωσμένου κύρους ελεγκτική εταιρεία εκπόνησης businessplan για την αναδιοργάνωση της εταιρείας και η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.147.342 σε σύνολο 21.147.342,το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 88,35% του μετοχικού κεφαλαίου).

 


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
22/8/2019 2:11:04 μμ

Δείτε την ανακοίνωση της εταιρίας

Προσκληση ΤΓΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
22/8/2019 2:09:32 μμ

Λόγω τεχνικού κωλύματος η διαδικασία δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ της πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» δεν κατέστη εφικτή, κατά συνέπεια η εταιρεία ανακοινώνει ότι προέβη ήδη σε επανάληψη της διαδικασίας δημοσίευσης της πρόσκλησης και σε καθορισμό νέας ημερομηνίας για την Τακτική Γενική Συνέλευση 2019, η οποία γνωστοποιείται ως ακολούθως.


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
9/8/2019 1:51:50 μμ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.»

Αριθμός ΓΕΜΗ: 286201000 (Πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 2351/06/Β/8623)

 

Κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.», που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 29ης Ιουλίου 2019 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να συμμετάσχουνστηνΤακτική Γενική Συνέλευση για το έτος2019, που θα λάβει χώρα την 4ηΣεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λένορμαν αριθ. 205, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναδρομικά για τις εταιρικές χρήσεις από 01.01.2018 έως 31.12.2018, καθώς επίσης για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4) Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2017 -31.12.2017 και 01.01.2018 – 31.12.2018  και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για  την εταιρική  χρήση 01.01.2019– 31.12.2019

5) Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018

7) Ενημέρωση των μετόχων περί κατάθεσης της από 20.06.2019 αυτοτελούς αίτησης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANKERGASIASA.E. (Διαδικασία Ασφαλιστικών Mέτρων) για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ' άρθρο 70 παρ. 3 του Ν. 4307/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 ΠτΚ στο πλαίσιο αιτήσεως περί θέσης της Εταιρείας στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης

8) Υιοθέτηση μέτρων λόγω του γεγονότος ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν κατέλθει του ½ του μετοχικού της κεφαλαίου

9) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

 

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 29.07.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 18Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στον ίδιο τόπο και χώρο (ήτοι στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Λένορμαν 205).

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γΆ του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 124 και 128 του ν.4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με τα ακόλουθα:

 

i. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τόσο την αρχική της 04.09.2019 όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 18.09.2019 δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), το οποίο διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.), και στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 30.08.2019 («Ημερομηνία Καταγραφής»), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 04.09.2019. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν επαναληπτική, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην κατά περίπτωση Ημερομηνία Καταγραφής και στη αρχική ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

 

ii. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, υπογράφοντας και υποβάλλοντας στην Εταιρία σχετική εξουσιοδότηση, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.naftemporiki.gr/) και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Διονυσία Σμαήλου, Δ/νση: Λένορμαν 205 Αθήνα Τ.Κ. 10442, τηλ.: 2105198253,  φαξ: 2105198295, e-mail: dsma@naftemporiki.gr.

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης, ήτοι έως το αργότερο έως την 02.09.2019 και ώρα 13.00 για την αρχική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το αργότερο έως την 16.09.2019 και ώρα 13.00 για την τυχόν Επαναληπτική. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου δύναται να γίνεται είτε με κατάθεση της σχετικής εξουσιοδότησης στα γραφεία της εταιρίας (στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Διονυσία Σμαήλου, Δ/νση: Λένορμαν 205 Αθήνα Τ.Κ. 10442, τηλ.: 2105198253,  φαξ: 2105198295, e-mail: dsma@naftemporiki.gr), είτε με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικώς με αποστολή της σχετικής εξουσιοδότησης στην εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ειδικότερα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Διονυσία Σμαήλου, Δ/νση: Λένορμαν 205 Αθήνα Τ.Κ. 10442, τηλ.: 2105198253,  φαξ: 2105198295, e-mail: dsma@naftemporiki.gr,.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3 εδ. γΆ του ν.4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ.  Επιπλέον, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

 

iii. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 στ. ααΆ του ν.4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 141 του ν.4548/2018, οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

 (α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 20.08.2019, δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη στις 22.08.2019, δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα νόμο, με δαπάνη της εταιρίας.

 (β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 28.08.2019, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν.4548/2018, το αργότερο μέχρι την 29.08.2019, δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέχρι την 30.08.2019, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ)  Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέχρι την 30.08.2019, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

 

 

iv. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν.4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου ή εκπροσώπου, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων ή (εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί) σχόλια του διοικητικού συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σχέδια αποφάσεων που έχουν τυχόν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του ν.4548/2018,  λοιπές πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας και λοιπές αναφερόμενες στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν.4548/2018 πληροφορίες, είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή (αναρτημένες) στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.naftemporiki.gr/ αλλά και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Διονυσία Σμαήλου, Δ/νση: Λένορμαν 205 Αθήνα Τ.Κ. 10442, τηλ.: 2105198253,  φαξ: 2105198295, e-mail: dsma@naftemporiki.gr), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα ή κατόπιν αιτήματός τους να τους αποστέλλονται αντίγραφα των σχετικών εντύπων σε έγγραφη μορφή χωρίς χρέωσή τους.

 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2019

Μεεντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ειρήνη Αθανασιάδου

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αγγέλα Κοντογούρη

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαριέττα Αθανασιάδου

Γεώργιος Κορομηλάς

Αντώνιος Γκορτζής

                                                        Οδυσσέας Μεράβογλου


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση
27/6/2019 2:23:58 μμ

Σε συνέχεια της από 24.06.2019 Ανακοίνωσής της,  η εταιρία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρία) ανακοινώνει, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ότι συζητήθηκε στις 25.06.2019 η από 20.06.2019 αίτηση προσωρινής διαταγής της τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIASA.E.» ενώπιον του κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατΆ άρθρο 70 παρ. 3 του Ν. 4307/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 ΠτΚ, στο πλαίσιο της από 18.06.2019 αίτησης περί θέσης της Εταιρίας στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης. Η προσωρινή διαταγή έγινε δεκτή  με την υπΆ αριθμ. 3642/26.06.2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας:

-  Διατάχθηκε η αναστολή:

 1. Των ατομικών διώξεων κατά της Εταιρίας,
 2. Των μέτρων, εκκρεμών ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου, κατά της περιουσίας της Εταιρίας,
 3. Της λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, συναινετικής ή κατΆ αντιδικία κατά της Εταιρίας.

-  Διατάχθηκε η απαγόρευση:

 1. Εκποίησης ή επιβάρυνσης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας,
 2. διενέργειας συμψηφισμών,
 3. διάθεσης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας και των συνοφειλετών της προς οποιονδήποτε τρίτο.

-  Διατάχθηκε η αναστολή των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013 κατά της Εταιρίας.

Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Εταιρίας καθώς και οι τραπεζικοί της λογαριασμοί που είναι απαραίτητοι για την καθημερινή λειτουργία της (πληρωμή εργαζομένων, Δημοσίου, ΕΦΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών, οργανισμών κοινής ωφέλειας και λειτουργικών αναγκαίων εξόδων).

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι τη συζήτηση της από 18.06.2019αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο.


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
24/6/2019 6:15:16 μμ

Σε συνέχεια της από 19.06.2019 Ανακοίνωσής της,  σχετικά με δημοσιεύματα στον Τύπο για την κατάθεση αίτησης περί υπαγωγής της σε  καθεστώς ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία, η εταιρία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρία) ανακοινώνει τα ακόλουθα, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού:

 1. Στις 21.06.2019 επιδόθηκε στην Εταιρία η από 20.06.2019 αυτοτελής αίτηση της τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIASA.E.» ενώπιον του κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ' άρθρο 70 παρ. 3 του Ν. 4307/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 ΠτΚ στο πλαίσιο αιτήσεως περί θέσης της Εταιρίας στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.
 2. Με την ως άνω αίτηση ζητείται να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων μέχρι την έκδοση απόφασης επί της από 18.06.2019 αίτησης της τράπεζας EUROBANKERGASIASA.E. περί υπαγωγής της Εταιρίας στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.
 3. Ως ημερομηνία συζήτησης της προσωρινής διαταγής για τη χορήγηση των ανωτέρω μέτρων έχει ορισθεί η 25.06.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών.
 4. Στην ως άνω αίτηση προληπτικών μέτρων περιλαμβάνεται η από 18.06.2019 αίτηση της τράπεζας EUROBANKERGASIASA.E. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αιτείται την υπαγωγή της Εταιρίας στην κατά τα άρθρα 68 επ. Ν. 4307/2014 έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, η συζήτηση της οποίας έχει ορισθεί για την 24.09.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 2).

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
19/6/2019 5:15:34 μμ

Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα στον Τύπο

 

Αναφορικά με δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με την κατάθεση αίτησης για την υπαγωγή της εταιρίας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία, η εταιρία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει τα ακόλουθα, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού:

 1. Η Εταιρία δεν έχει λάβει γνώση μέχρι και σήμερα αιτήσεως με την οποία να ζητείται η υπαγωγή της σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 ν. 4307/2014. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2 του ν. 4307/2014, η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται μόνον από πιστωτές, ήτοι χωρίς τη συμμετοχή της επιχείρησης  και κοινοποιείται στην επιχείρηση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την δικάσιμο, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 4 ν. 4307/2014.
 2. Ομοίως η Εταιρία δεν έχει λάβει γνώση αιτήσεως για την λήψη προληπτικών μέτρων στο πλαίσιο υποβληθείσας αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 3 ν. 4307/2014.
 3. Η Εταιρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να πληροφορηθεί το συντομότερο δυνατό εάν έχουν υποβληθεί οι ως άνω αιτήσεις,ώστε ναενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
5/12/2018 4:47:00 μμ

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό βάσει του Ν. 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την αντικατάσταση στη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου της, κ. Κωνσταντίνου Καψιώτη (ο οποίος αποχώρησε από την Εταιρεία) από τον κ. Παύλο Παυλόπουλο του Χρήστου, καθώς επίσης την αντικατάσταση στη θέση του Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων του κ. Παύλου Παυλόπουλου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Λογιστηρίου από την κ. Διονυσία Σμαήλου του Εμμανουήλ, δυνάμει της από 29.11.2018 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας.


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - Ναυτεμπορική: Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής
15/10/2018 2:48:40 μμ

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό βάσει του Ν. 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την αντικατάσταση στη θέση του εσωτερικού ελεγκτή της, κ. Παναγιώτη Μιχαήλ (ο οποίος αποχώρησε από την Εταιρεία) από τον κ. Δημήτριο Τζαμουζαντώνη, δυνάμει της από 08.10.2018 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας.

 


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
24/9/2018 1:27:36 μμ

Η εταιρεία « Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ»  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αποχώρησε ο κ.  Περλεπές Ιωάννης που κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Η εταιρεία τον ευχαριστεί για την πολύχρονη προσφορά του. 


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
7/11/2017 5:32:56 μμ

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ ανακοινώνει βάσει του Ν.3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την αντικατάσταση στη θέση του εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρίας της κας Μαρίας Μπάλλα από τον κ. Μιχαήλ Παναγιώτου δυνάμει της από 07.11.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
20/10/2017 4:54:20 μμ

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 18/10/2017 νέος υπεύθυνος Μετοχολογίου και Εταιρικών Ανακοινώσεων ορίζεται ο κ. Παύλος Παυλόπουλος του Χρήστου. Το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να απευθύνεται στο νέο Υπεύθυνο Μετοχολογίου και Εταιρικών Ανακοινώσεων στα γραφεία της εταιρείας Λένορμαν 205 10442 Αθήνα ή να επικοινωνεί μαζί του στο τηλέφωνο 210-5198000 ή στο email: ppavl@naftemporiki.gr 


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
26/7/2017 11:46:12 πμ

Σε συνέχεια της προηγουμένης από 9.06.2017 ανακοινώσεώς της η εταιρεία Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ  κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση αγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη με την πιστώτρια τράπεζα EUROBANK ERGASIAS ΑΕ Συμφωνία Αναστολής (standstill agreement) κατά τους όρους της οποίας η Τράπεζα σε συνδυασμό με τα μέτρα και εξασφαλίσεις που έχει ήδη λάβει ανέλαβε την υποχρέωση να μην αξιώσει την εξόφληση των ληξιπροθέσμων απαιτήσεών της και να μην προβεί σε πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως ή λήψη άλλων παρεμφερών μέτρων ενώ η εταιρεία δεσμεύθηκε να παραδώσει στην τράπεζα επιχειρηματικό σχέδιο και πλάνο λειτουργικής αναδιάρθρωσης που θα εκπονήσει ανεξάρτητη και αναγνωρισμένου κύρους συμβουλευτική εταιρεία στην οποία έχει ήδη προσφύγει η εταιρεία με άμεσο και κύριο σκοπό την κεφαλαιακή της ενίσχυση. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ  θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε νέα σημαντική εξέλιξη επί του θέματος.


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
9/6/2017 12:09:37 μμ

Η εταιρεία Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ (στο εξής η «Εταιρεία») κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.3340/2005 της υπ'αριθμ.3/347/12.7.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η πιστώτρια τράπεζα EUROBANK ERGASIAS ΑΕ κατήγγειλε τη σύμβαση πίστωσης της Εταιρείας με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό καθιστώντας το συνολικό οφειλόμενο ποσό 6.506.89982 ευρώ ληξιπρόθεσμο και απαιτητό καλώντας ταυτόχρονα την Εταιρεία όπως καταβάλει το συνολικό αυτό ποσό αμέσως. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια  ώστε η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την πιστώτρια Τράπεζα να καταλήξει σε λύση ικανοποιητική και για τα δύο μέρη.


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
8/6/2017 5:51:02 μμ

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." το οποίο εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης Ιουνίου 2017. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου μη εκτελεστικό μέλος Αντώνης Γκορτζής Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Οδυσσεύς Μεράβογλου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Γεώργιος Κορομηλάς Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
8/6/2017 5:49:47 μμ

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 8η Ιουνίου 2017 και ώρα 12.00 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες και εκπροσωπούμενους δέκα (10) μετόχους που εκπροσωπούν 21.055.980 μετοχές δηλαδή ποσοστό 8797% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.


1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).


2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).

3. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του και το οποίο απαρτίζεται από τους εξής:
Ειρήνη Αθανασιάδου
Αγγέλα Αθανασιάδου-Κοντογούρη
Μαριέττα Αθανασιάδου
Αντώνη Γκορτζή Ανεξάρτητο μέλος

Γεώργιο Κορομηλά Ανεξάρτητο μέλος

Οδυσσέα Μεράβογλου Ανεξάρτητο Μέλος


 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).

4.Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του αρ.37 του Ν.3693/2008 η οποία αποτελείται από τους εξής :
Γεώργιο Κορομηλά Πρόεδρο (ανεξάρτητο μέλος)
Αντώνιο Γκορτζή Μέλος (ανεξάρτητο μέλος)
Οδυσσέα Μεράβογλου Μέλος (ανεξάρτητο μέλος)


 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).

5. Εκλέχθηκε για τη χρήση 2017 η εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG (ΑΜΣΟΕΛ 107). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 19.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).

6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016 κατΆ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€ ) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).

7. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017κατΆ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).

8. Αποφασίστηκε η ανάθεση σε εγνωσμένου κύρους ελεγκτική εταιρεία εκπόνησης business plan για την αναδιοργάνωση της εταιρείας και η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).

 


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17/5/2017 5:57:55 μμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

« Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. »

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» με απόφαση  που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 12 Μαΐου 2017 καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται επί της  οδού Λένορμαν αριθ. 205 προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)      Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 

2)      Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016. 

3)      Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4)      Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

5)      Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

6)      Έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920.

7)      Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017.

8)      Υιοθέτηση μέτρων λόγω του γεγονότος ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν κατέλθει του ½ του μετοχικού της κεφαλαίου.

9)      Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες(μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 03.06.2017 (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 08.06.2017 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 05.06.2017 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 24.05.2017 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη στις 26.05.2017 δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω) μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 το αργότερο μέχρι την 02.06.2017 ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 01.06.2017 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 03.06.2016 δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 03.06.2017 δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (οδός Λένορμαν 205 Αθήνα Αττικής). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.naftemporiki.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: οδός Λένορμαν 205 Αθήνα Αττικής 5ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: 210-5139905 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τηλέφωνο: 210 - 5198242. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2 2α 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.naftemporiki.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λένορμαν 205 Αθήνα Αττικής 5ος όροφος.

 

Αθήνα 12 Μαΐου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης(ΝΑΥΤ)
10/5/2017 12:00:00 πμ

Από 10/05/2017 κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της 09/05/2017 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι μετοχές της εταιρίας "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." (GRS367263001) μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (τροποποίηση)
28/4/2017 3:27:46 μμ

 

Η Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016 στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.naftemporiki.gr/investors)  και της ΕΧΑΕ τροποποιείται σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Μαίου 2017.


(www.naftemporiki.gr/investors

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
20/3/2017 5:33:30 μμ

Η   «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Α.Ε.» στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού  σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017:

- Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016 στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.naftemporiki.gr/investors)  και της ΕΧΑΕ :  Παρασκευή 28 Απριλίου 2017  (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ).

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 ( 12.30 μ.μ.)

- Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2016.

Η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση της παρούσας ανακοίνωσης.


www.naftemporiki.gr/investors

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
8/6/2016 1:26:17 μμ

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 8η Ιουνίου 2016 και ώρα 12.00 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες και εκπροσωπούμενους δέκα (10) μετόχους που εκπροσωπούν 21.150.601 μετοχές δηλαδή ποσοστό 8836% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.


1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.150.601 σε σύνολο 21.150.601).


2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.150.601 σε σύνολο 21.150.601).

3. Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2016 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. Ειδικότερα τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ.Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20411) και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Βασίλειος Καπλάνης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 19321). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.150.601 σε σύνολο 21.150.601).

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015 κατΆ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.150.601 σε σύνολο 21.150.601).

5. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016 κατΆ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.150.601 σε σύνολο 21.150.601). 

 

 

 


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17/5/2016 4:21:50 μμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

« Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. »

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.», με απόφαση  που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 17 Μαΐου 2016, καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της  οδού Λένορμαν αριθ. 205, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015 και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 
2)  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015. 

3)Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4) Έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920.

5) Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016.

6) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες(μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 03.06.2016 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 08.06.2016, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 05.06.2016, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 24.05.2016 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 26.05.2016, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 02.06.2016, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 01.06.2016, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 03.06.2016, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 03.06.2016, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (οδός Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.naftemporiki.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: οδός Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής, 5ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: 210-5139905 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 - 5198242. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.naftemporiki.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής, 5ος όροφος.

 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους Καταγωγής
10/5/2016 7:05:48 μμ

Η εταιρεία Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με το νόμο 3556/2007, όπως ισχύει, ότι το κράτος μέλος προέλευσής της είναι η Ελλάδα.

Η ανωτέρω γνωστοποίηση του κράτους – μέλους καταγωγής έχει υποβληθεί και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή.

 


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
24/3/2016 3:58:22 μμ

Η   «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Α.Ε.», στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού,  σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016:

- Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015 στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.naftemporiki.gr/investors)  και της ΕΧΑΕ :  Πέμπτη 31Μαρτίου 2016  (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ).

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 ( 12.30 μ.μ.)

- Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2015.

Η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση της παρούσας ανακοίνωσης.


www.naftemporiki.gr/investors

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
20/1/2016 1:16:51 μμ

H εταιρεία με την επωνυμία Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ (η Εταιρεία) ανακοινώνει βάσει του Ν.3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την αντικατάσταση στη θέση του εσωτερικού ελεγκτή της κας Κατερίνας Δωρή (η οποία αποχώρησε από την Εταιρεία) από την κα Μαρία Μπάλλα, δυνάμει της από 4.1.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
6/10/2015 5:21:14 μμ

Η Εταιρεία “Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ”  σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4.1.3.1 περ. 12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση 2014 (φορολογικό έτος 2014) που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, εξεδόθη φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.              


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3/6/2015 2:46:20 μμ

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.", το οποίο εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3ης Ιουνίου 2015. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος) Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος) Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, μη εκτελεστικό μέλος, Αντώνης Γκορτζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Πιμπλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Γεώργιος Κορομηλάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2 έτη) παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
3/6/2015 2:38:03 μμ

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 3η Ιουνίου 2015 και ώρα 12.00 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες δέκα (10) μετόχους που εκπροσωπούν 20.911.638 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 87,37% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.


1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.911.638 σε σύνολο 20.911.638).


2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.911.638 σε σύνολο 20.911.638).

3. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του και το οποίο απαρτίζεται από τους εξής:
Ειρήνη Αθανασιάδου
Αγγέλα Αθανασιάδου-Κοντογούρη
Μαριέττα Αθανασιάδου,
Νικόλαο Πιμπλή, Ανεξάρτητο μέλος
Αντώνη Γκορτζή, Ανεξάρτητο μέλος

Γεώργιο Κορομηλά, Ανεξάρτητο μέλος


 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.911.638 σε σύνολο 20.911.638).

 

4.Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του αρ.37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται από τους εξής :
Γεώργιο Κορομηλά, Πρόεδρο (ανεξάρτητο μέλος)
Αντώνιο Γκορτζή, Μέλος (ανεξάρτητο μέλος)
Νικόλαο Πιμπλή, Μέλος (ανεξάρτητο μέλος)


 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.911.638 σε σύνολο 20.911.638).

 

 

5. Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2015 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. Ειδικότερα, τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ.Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20411) και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Χρήστος Πελεντρίδης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 17831). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 25.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.911.638 σε σύνολο 20.911.638).

6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2014 έως 31.12.2014 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.911.638 σε σύνολο 20.911.638).

7. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.911.638 σε σύνολο 20.911.638). 

 

 


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
26/3/2015 2:11:28 μμ

Η   «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Α.Ε.», στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού,  σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2015:

- Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2014 στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.naftemporiki.gr/investors)  και της ΕΧΑΕ :   Τρίτη 31 Μαρτίου 2015  (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ).

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 ( 12.30 μ.μ.)

- Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2014.

Η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση της παρούσας ανακοίνωσης.


www.naftemporiki.gr/investors

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
22/12/2014 2:24:23 μμ

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 22α Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 και η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες έντεκα (11) μετόχους που εκπροσωπούν 21.001.198 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 87,74% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
1. Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός αποθεματικών ύψους Ευρώ 923.360,06, που προέκυψαν λόγω απαλλαγής φορολογίας αυτών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2238/1994, με μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.001.198 σε σύνολο 21.001.198).


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
28/11/2014 5:02:17 μμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

« Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. »

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.», με απόφαση  που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 28 Νοεμβρίου 2014, καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της  οδού Λένορμαν αριθ. 205, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συμψηφισμός αποθεματικών ύψους Ευρώ 923.360,06– που προέκυψαν λόγω απαλλαγής φορολογίας αυτών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2238/1994 – με μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες(μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 17.12.2014 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 22.12.2014, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 19.12.2014, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 07.12.2014 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 09.12.2014, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 16.12.2014, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15.12.2014, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 17.12.2014, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 17.12.2014, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (οδός Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.naftemporiki.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: οδός Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής, 5ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: 210-5139905 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 - 5198242. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.naftemporiki.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής, 5ος όροφος.

 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
23/10/2014 2:42:30 μμ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3556/2007, του άρθρου 10 του Ν. 3340/2005, καθώς και του άρθρου 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί την από 22.10.2014 παραίτηση για προσωπικούς λόγους της κας Μαριέττας Αθανασιάδου από τη θέση του εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στο οποίο παραμένει ως μη εκτελεστικό μέλος. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είχε εκλεγεί από τη ΓΣ της 27/6/2013 με διετή θητεία, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του επανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος


Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος


Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, μη εκτελεστικό μέλος


Αντώνης Γκορτζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος


Νικόλαος Πιμπλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος


Γεώργιος Κορομηλάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1/8/2014 1:48:07 μμ

Η  εταιρία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.»  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι  το φορολογικό πιστοποιητικό που χορήγησε  ο Νόμιμος Ελεγκτής  για τη χρήση 2013 είναι  χωρίς επιφύλαξη.  


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11/6/2014 3:42:57 μμ

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 11η Ιουνίου 2014 και ώρα 12.00 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες δώδεκα (12) μετόχους που εκπροσωπούν 20.967.669 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 87,6% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
1. A) Εγκρίθηκαν οι αναμορφωμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012.

Β) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.967.669σε σύνολο 20.967.669).


2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.967.669σε σύνολο 20.967.669).

3. . Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2014 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. Ειδικότερα, τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ.Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20411) και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Χρήστος Πελεντρίδης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 17831). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.967.669σε σύνολο 20.967.669).

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.967.669σε σύνολο 20.967.669).

5 . Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2014 έως 31.12.2014 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

  (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.967.669σε σύνολο 20.967.669).

 

 


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
10/6/2014 12:23:24 μμ

Με αφορμή ανακριβές δημοσίευμα της εφημερίδας "ΑΞΙΑ" στο φύλλο της 6ης Ιουνίου με τίτλο "Deal στα σκαριά για τη Ναυτεμπρορική" και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία σύμφωνα με το αρ.2 της απόφασης 5/204/2000 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού διαψεύδει επίσημα και κατηγορηματικά το ανωτέρω γεγονός τονίζοντας ότι το παραπάνω δημοσίευμα σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με υπαρκτά γεγονότα και είναι στο σύνολό του ανυπόστατο και ψευδές.
 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
19/5/2014 3:31:52 μμ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

« Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. »

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.», με απόφαση  που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 15 Μαΐου 2014, καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της  οδού Λένορμαν αριθ. 205, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 
2)  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013. 

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4) Έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920.

5) Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2014 έως 31.12.2014.

6) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες(μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 6.06.2014 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 11.06.2014, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 8.06.2014, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 27.05.2014 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 29.05.2014, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 5.06.2014, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 4.06.2014, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 6.06.2014, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 6.06.2014, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθεσυγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (οδός Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.naftemporiki.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: οδός Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής, 5ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: 210-5139905 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 - 5198242. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.naftemporiki.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής, 5ος όροφος.

 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
26/3/2014 3:57:27 μμ

Η   «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Α.Ε.», στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού,  σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2014:

- Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2013 στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.naftemporiki.gr/investors)  και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) : Σάββατο 29 Μαρτίου 2014.

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014.

- Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2013.

Η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση της παρούσας ανακοίνωσης.

 

 


www.naftemporiki.gr/investors

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
25/10/2013 4:08:59 μμ

Η  εταιρία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.»  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι  το φορολογικό πιστοποιητικό που χορήγησε  ο Νόμιμος Ελεγκτής  για τη χρήση 2012 είναι  χωρίς επιφύλαξη.  


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
29/8/2013 5:14:28 μμ

 Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2013 έως 30/06/2013 θα δημοσιευτούν  μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.naftemporiki.gr/investors  και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr, την Παρασκευή 30/08/2013


www.athex.gr

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
29/8/2013 4:47:53 μμ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ γνωστοποιεί ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’  Εξάμηνο του 2013 την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα Στοιχεία και Πληροφορίες θα δημοσιευτούν στην Οικονομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ της 31ης Αυγούστου 2013, ενώ μαζί με την  Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.naftemporiki.gr/investors καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr


www.athex.gr

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
27/6/2013 2:02:34 μμ

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.", το οποίο εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2013. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος) Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος) Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, εκτελεστικό μέλος, Αντώνης Γκορτζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Πιμπλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Γεώργιος Κορομηλάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
27/6/2013 2:02:11 μμ

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 27η Ιουνίου 2013 και ώρα 12.00 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες δώδεκα (12) μετόχους που εκπροσωπούν 21.120.203 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 88,23% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.120.203  σε σύνολο 21.120.203).


2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012.

  (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.120.203  σε σύνολο 21.120.203).

3. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του και το οποίο απαρτίζεται από τους εξής:
Ειρήνη Αθανασιάδου
Αγγέλα Αθανασιάδου-Κοντογούρη
Μαριέττα Αθανασιάδου,
Νικόλαο Πιμπλή, Ανεξάρτητο μέλος
Αντώνη Γκορτζή, Ανεξάρτητο μέλος

Γεώργιο Κορομηλά, Ανεξάρτητο μέλος


 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.120.203  σε σύνολο 21.120.203).

 

4.Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του αρ.37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται από τους εξής :
Γεώργιο Κορομηλά, Πρόεδρο (ανεξάρτητο μέλος)
Αντώνιο Γκορτζή, Μέλος (ανεξάρτητο μέλος)
Νικόλαο Πιμπλή, Μέλος (ανεξάρτητο μέλος)


 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.120.203  σε σύνολο 21.120.203).

 

5. Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2012 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. Ειδικότερα, τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ.Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20411) και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Χρήστος Πελεντρίδης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 17831). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.120.203  σε σύνολο 21.120.203).

6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.120.203  σε σύνολο 21.120.203).

7. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.120.203  σε σύνολο 21.120.203).

 

 


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
3/6/2013 3:33:02 μμ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

« Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. »

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.», με απόφαση  που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 30 Μαΐου 2013, καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της  οδού Λένορμαν αριθ. 205, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 
2)  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012. 

3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

5) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

6) Έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920.

7) Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013.

8) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες(μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 22.06.2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 27.06.2013, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 24.06.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 12.06.2013 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 14.06.2013, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 21.06.2013, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 20.06.2013, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22.06.2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22.06.2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (οδός Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.naftemporiki.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: οδός Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής, 5ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: 210-5139905 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 - 5198242. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.naftemporiki.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής, 5ος όροφος.

 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Νέα Εκπροσώπηση από 1η Φεβρουαρίου 2013
31/1/2013 5:22:32 μμ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3556/2007, του άρθρου 10 του Ν. 3340/2005, καθώς και του άρθρου 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005 η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί την ισχύουσα από 01.02.2013 παραίτηση για προσωπικούς λόγους του κ.Ιωάννη Περλεπέ, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας από την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου αυτής, ο οποίος και διατηρεί την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση κατά την οποία έκανε αποδεκτή την ως άνω παραίτηση και παραμένουν νόμιμοι εκπρόσωπο της εταιρείας η κα Ειρήνη Αθανασιάδου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος και η κα Αγγέλα Αθανασιάδου-Κοντογούρη, Αντιπρόπεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : Διορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή
25/1/2013 2:19:53 μμ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση της 2/1/2013 διόρισε ως Εσωτερικό Ελεγκτή την κα Κατερίνα Δωρή, σε αντικατάσταση του αποχωρούντος κ.Γεωργίου Ντάλλα.


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2006
13/12/2012 5:49:08 μμ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρείας "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε."  που αφορά στην εταιρική χρήση 2006 (1/1/2006-31/12/2006), και το οποίο ανέρχεται σε 0,03 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι μέτοχοι που κατείχαν μετοχές της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 29ης Ιουνίου 2007.

Οι ως άνω δικαιούχοι μέτοχοι, οι οποίοι για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εισπράξει αυτό, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του πριν την ως άνω ημερομηνία (31/12/2012).

Μετά την παραπάνω ημερομηνία, τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2006 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
4/12/2012 10:03:18 πμ

H εταιρεία μας με την επωνυμία Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.  προς ενημέρωση του επενδυτικού της κοινού και προς αποκατάσταση της αλήθειας διαψεύδει επίσημα στο σύνολό του δημοσίευμα της εβδομαδιαίας εφημερίδας με τον τίτλο «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στο φύλλο του Σαββάτου της 1/12/2012, το οποίο αναφέρεται σε σενάρια πώλησης της εταιρείας και σε οικονομικά προβλήματα.


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
28/11/2012 4:41:10 μμ

Η εταιρία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.»  ανακοινώνει ότι οι οικονομικές της καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2012 – 30/09/2012 και οι οποίες συντάσσονται  σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.),  θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012, μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και θα δημοσιευθούν την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 στην οικονομική εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ».


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2/7/2012 3:17:53 μμ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3556/2007, του άρθρου 10 του Ν. 3340/2005, καθώς και του άρθρου 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί την από 01.7.2012 παραίτηση για προσωπικούς λόγους της κας Μαριέττας Αθανασιάδου από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στο οποίο παραμένει ως εκτελεστικό μέλος. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είχε εκλεγεί από τη ΓΣ της 24/6/2011 με διετή θητεία, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του επανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:
Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, εκτελεστικό μέλος

Αντώνης Γκορτζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Πιμπλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Κορομηλάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλοςΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με το Ν.
28/6/2012 6:30:20 μμ

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 28η Ιουνίου 2012 και ώρα 13.00 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες δέκα (10) μετόχους που εκπροσωπούν 20.908.673 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 87,35% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.908.673 σε σύνολο20.908.673).
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.908.673 σε σύνολο20.908.673).
3.  Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2012 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. Ειδικότερα, τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ.Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20411) και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Χρήστος Πελεντρίδης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 17831). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 29.900 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.908.673 σε σύνολο20.908.673).

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2011 έως 31.12.2011 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.908.673 σε σύνολο 20.908.673).

5. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.908.673 σε σύνολο 20.908.673).


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
6/6/2012 7:22:57 μμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

« Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. »

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.», με απόφαση  που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 31ης Μαΐου 2012, καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της  οδού Λένορμαν αριθ. 205, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 
2)  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011. 

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4) Έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2011 έως 31.12.2011 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920.

5) Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012.

6) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες(μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23.06.2012 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2012, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25.06.2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.naftemporiki.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής, 5ος όροφος, καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.naftemporiki.gr.

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 

 

 

 


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
29/3/2012 10:36:54 πμ

Σύμφωνα με τα άρθρα  4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η  εταιρεία  «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2012.

Η Ανακοίνωση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης 1/1-31/12/2011 και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 1/1-31/12/2011) θα γίνει την   Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.naftemporiki.gr/investors.

H Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης 1/1-31/12/2011)  θα πραγματοποιηθεί στον Τύπο το  Σάββατο 31 Μαρτίου 2012.
Η Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του 1ου Τριμήνου 2012 θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 31 Μαΐου 2012.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την   Πέμπτη 28 Ioυνίου 2012.

Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2011, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα  ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).


www.naftemporiki.gr/investors

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
19/12/2011 9:20:47 πμ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1. (ιβ) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία « Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» γνωστοποιεί ό,τι ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.4 του Ν. 4002/2011 και των άρθρων 1-13 του Ν.3888/2010, η διαδικασία περαίωσης φορολογικών υποχρεώσεων της, για τις χρήσεις 2008 και 2009. Το συνολικό ποσό φόρου που επιβαρύνει την Εταιρία ανέρχεται σε € 216.513,59 το οποίο και καταβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.Το προαναφερόμενο ποσό καλύπτεται κατά το ποσό των 48.102,00 ευρώ από τις προβλέψεις που σχημάτισε η Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 168.411,59 ευρώ θα επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που λήγει την 31/12/2011.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : Ανάκληση Απόφασης για διεξαγωγή 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης
28/9/2011 6:08:28 μμ

Με την από 28.9.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανακλήθηκε η από 9.8.2011 απόφασή του και η σε εκτέλεση αυτής, από 9.8.2011 Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30.9.2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Αθήνα Αττικής και επί της οδού Λένορμαν αρ. 205, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (συνένωση μετοχών - reverse split) και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, η πρόσκληση σε επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 17.10.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στον ίδιο ως άνω τόπο.Η εν λόγω ανάκληση αποφασίστηκε από το ΔΣ της Εταιρείας σε συνέχεια της τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθιστώντας μη αναγκαία πλέον τη λήψη απόφασης από τους μετόχους της Εταιρείας για αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (συνένωση μετοχών-reverse split).  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑ 28.9.2011
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
10/8/2011 2:45:25 μμ

Δείτε την πρόσκληση της εταιρίας.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
24/6/2011 4:07:00 μμ

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.", το οποίο εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2011. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Δ.Σ., (εκτελεστικό μέλος) Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., (εκτελεστικό μέλος) Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος) Αντώνης Γκορτζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αντώνης Παπαγιαννίδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Νικόλαος Πιμπλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Γεώργιος Κορομηλάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
24/6/2011 4:04:30 μμ

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 24η Ιουνίου 2011 και ώρα 12.00 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες εννέα (9) μετόχους που εκπροσωπούν 20.852.168 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 87,11% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 3. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του και το οποίο απαρτίζεται από τους εξής: Ειρήνη Αθανασιάδου, Εκτελεστικό μέλος Αγγέλα Αθανασιάδου-Κοντογούρη, Εκτελεστικό μέλος Μαριέττα Αθανασιάδου, Εκτελεστικό μέλος Αντώνη Παπαγιαννίδη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος Νικόλαο Πιμπλή, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος Αντώνη Γκορτζή, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος Γεώργιο Κορομηλά, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 4. Εξέλεξε τριμελή Επιτροπή Ελέγχου του αρ.37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται από τους εξής : Γεώργιο Κορομηλά, Πρόεδρο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) Αντώνιο Παπαγιαννίδη, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) Νικόλαο Πιμπλή, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 5. Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2011 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. Ειδικότερα, τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ. Ιωάννης Ψυχουντάκης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20161) και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Νικόλαος Αργυρού (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 15511). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 29.960 ευρώ. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2010 έως 31.12.2010 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό δέκα πέντε χιλιάδων (15.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της προηγούμενης Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέα-Θωμά Ακάβαλου. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 7. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2011 έως 31.12.2011 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του νέου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 8. Εγκρίθηκε η δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού 388.602,55 € από το υπόλοιπο κερδών εις νέων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εγκεκριμένης επένδυσης στα πλαίσια του Ν.3299/04 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση ix), σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής 3880/ΔΒΕ 604/8-4-2011/Ν3299/04 (ΦΕΚ 802/10-05-2011). Το συγκεκριμένο ποσό θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης Ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 9. Εγκρίθηκεη δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού 1.820.000€ από το υπόλοιπο κερδών εις νέων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της υποβληθείσας ειδικής επένδυσης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία των Ειδικών Επενδύσεων (άρθρο 3, §1, περίπτωση [ε], υποπερίπτωση [viii]) με αριθμό πρωτοκόλλου 4451/19-3-2009. Το συγκεκριμένο ποσό θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης Ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168).
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. : Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
2/6/2011 4:03:51 μμ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.", με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 30 Μαΐου 2011, καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Λένορμαν αριθ. 205, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010. 3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4) Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. 5) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6) Έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2010 έως 31.12.2010 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920. 7) Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2011 έως 31.12.2011. 8) Δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού από το υπόλοιπο κερδών εις νέων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εγκεκριμένης επένδυσης στα πλαίσια του Ν.3299/04 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση ix), σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής 3880/ΔΒΕ 604/8-4-2011/Ν3299/04 (ΦΕΚ 802/10-05-2011). 9) Δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού από το υπόλοιπο κερδών εις νέων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της υποβληθείσας ειδικής επένδυσης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία των Ειδικών Επενδύσεων (άρθρο 3, §1, περίπτωση [ε], υποπερίπτωση [viii]) με αριθμό πρωτοκόλλου 4451/19-3-2009. 10) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες(μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 19.06.2011 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 24.06.2011, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21.06.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.naftemporiki.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής, 5ος όροφος, καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.naftemporiki.gr.