Κοινοτικά Θέματα

  Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016
 • 17:00
  Πλατφόρμα παρακολούθησης της ΚΑΠ από το RECAP

  Πλατφόρμα παρακολούθησης της ΚΑΠ από το RECAP

  Καινοτόμα πλατφόρμα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δημιουργεί το Ευρωπαϊκό Έργο RECAP, το οποίο χρηματοδοτείται από ...

  Τρίτη, 24 Μαΐου 2016
 • 07:41
  Οι αστοχίες της Ε.Ε. πλήττουν τη ναυτιλία

  Οι αστοχίες της Ε.Ε. πλήττουν τη ναυτιλία

  Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής και ευρωπαϊκής ναυτιλίας διακυβεύεται εξαιτίας πρόσφατων άστοχων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με κίνδυνο να προκληθεί φυγή, ...

  Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015
 • 11:15
  Η αναγνώριση των εσόδων με το ΔΠΧΑ 15

  Η αναγνώριση των εσόδων με το ΔΠΧΑ 15

  Tον Μάιο του 2014 εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («IASB») το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 15 ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13