ΚτΠ: Προθεσμία υποβολής προτάσεων για έργο 4,4 εκατ. ευρώ

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2005 12:46
UPD:12:47

Στις 30 Νοεμβρίου 2005 λήγει η προθεσμία υποβολής θέσεων και απόψεων για το έργο «Εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου και υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ».

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά νομικά πρόσωπα και ενώσεις τους που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ώστε να γίνει περισσότερο διακριτό και αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4,4 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ' ΚΠΣ) και αποσκοπεί στη δημοσιότητα των παρεμβάσεων του προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" και στην ευρεία ενημέρωση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των φορέων, για τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τις ψηφιακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάδειξη των παρεμβάσεων σε επιμέρους τομείς, ώστε οι πολίτες και ειδικές ομάδες κοινού να τις γνωρίσουν και να τις αξιοποιήσουν αποδοτικά.

Το έργο περιλαμβάνει προσδιορισμό της Επικοινωνιακής Στρατηγικής για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, κατάρτιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Επικοινωνίας, σχεδιασμό και υλοποίηση των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας, αποτίμηση και απολογισμό των ενεργειών επικοινωνίας και την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας για την επίτευξη των στόχων της επικοινωνιακής στρατηγικής.

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει:

- Τον προσδιορισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής

- Την κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας για την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής το οποίο θα επικαιροποιείται ανά εξάμηνο

- Το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών που θα περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας

- Την αποτίμηση και τον απολογισμό των ενεργειών επικοινωνίας, και

- Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης προς την ειδική γραμματεία του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας και την οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Δημοσιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο www.infosoc.gr .

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα