Χ.Α. - Γενικές συνελεύσεις

Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2005 18:21

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/12/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην έδρα της εταιρείας, στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του αρχικού επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην εταιρεία (Τμήμα Μετόχων, τηλ. 2310 - 722110) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην εταιρεία (Τμήμα Μετόχων), την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, στις 22/12/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στην έδρα της εταιρίας (Λ. Κηφισίας 340, Ν. Ψυχικό, 6ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μετά την αποτίμηση αυτού από την τριμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ως άνω νόμου. 2. Διάφορες ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος που κατέχει έστω μία μετοχή, έχει δικαίωμα να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση. Οι κ.κ. μέτοχοι, για να μετάσχουν στην Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτό την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (Τμήμα Μετόχων - Λεωφόρος Κηφισίας αρ.340, Ν. Ψυχικό 154 51) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα με απόδειξη, η οποία πρέπει να κατατεθεί στην εταιρία (5) πέντε ημέρες το αργότερο πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους.

PLIAS Α.Β.Ε.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/12/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α' του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. 2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας με συνένωση μετοχών (reverse split) και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α' του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. 3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας για συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α' του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α' του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. 5. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση των ανωτέρω τροποποιήσεων. 6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Κρέοντος 25, 104 42 Αθήνα, κα. Αγγελική Παλαίστρου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Αν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Κρέοντος 25, 104 42 Αθήνα, κα. Αγγελική Παλαίστρου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/12/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι όπου και η έδρα της, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση-κατάργηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα: (α) Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 περί του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (β) Κατάργηση της παραγράφου 5 του άρθρου 14 περί του δικαιώματος ορισμένων μετόχων να διορίζουν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. (γ) Κατάργηση του 2ου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 περί αναπληρώσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου υπό τινός εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει διορισθεί ή εκλεγεί μετά από πρόταση της ARAMCO OVERSEAS B.V. (δ) Τροποποίηση της παραγράφου 1α του άρθρου 18 περί της δυνατότητος του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεδριάζει στην αλλοδαπή και ειδικότερα κατάργηση της σχετικής δυνατότητας να συνεδριάζει στο Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας. (ε) Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 19 και της παραγράφου 1 του άρθρου 30 και ειδικότερα κατάργηση του όρου περί τηρήσεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως αντιστοίχως στην Αγγλική γλώσσα. 2. Έγκριση της εκλογής των Νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών του. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους στο σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΒΙΟΣΩΛ A.B.E.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 23/12/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου 3-5 Ταύρος Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ενημέρωση για το σχεδιασμό της διοίκησης που αποσκοπεί στην ανατροπή των αρνητικών αποτελεσμάτων της και άρση της επιτήρησης της εταιρίας. 2. Ενημέρωση και επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποτελεί προϋπόθεση για την ανατροπή της αρνητικής πορείας της εταιρίας. 3. Ενημέρωση επί της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 289 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου και του άρθρου 9 του Νόμου 3016 που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου. 4. Απόφαση για την τιμή διάθεσης των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 306 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 5. Παροχή ειδικής έγκρισης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για την αγορά μετοχών της εταιρίας Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία ΑΕΒΕ και περιουσιακών στοιχείων της Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του ΚΝ 2190/1920. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).

ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/12/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στο ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, οδός Σταδίου 22, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση της Εταιρείας με την τραπεζική εταιρεία "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", με απορρόφηση της Εταιρείας, από κοινού και εκ παραλλήλου με τις εταιρείες "ARROW Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", από την "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 1, 69 επ. κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, του ν. 2992/2002 και του άρθρου 16 του ν. 2515/1997. 2. Υποβολή και έγκριση: (i) του από 30.06.2005 Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως αυτό συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε την 09.09.2005, μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", "ARROW Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", καθώς επίσης και του σχετικού Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρείας με ημερομηνία 31.03.2005, (ii) της κατ' άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και (iii) των από 01.07.2005 εκθέσεων ελέγχου της Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας Γαρυφαλλιάς Σπυριούνη της ελεγκτικής εταιρείας "KPMG Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε." που συντάχθηκαν για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31 Μαρτίου 2005, το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής και για την αποτίμηση της Εταιρείας και της απορροφώσας εταιρείας "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία". 3. Ορισμός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 4. Έγκριση των πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Κανάρη αρ. 24, Αθήνα, 4ος όροφος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι μετοχές θα βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό, οι Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

ARROW Α.Ε.Ε.Χ.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/12/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα επί της οδού Κανάρη 24 γραφεία της στην Αθήνα (4ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση της Εταιρείας με την τραπεζική εταιρεία "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", με απορρόφηση της Εταιρείας, από κοινού και εκ παραλλήλου με τις εταιρείες "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", από την "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 1, 69 επ. κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, του ν. 2992/2002 και του άρθρου 16 του ν. 2515/1997. 2. Υποβολή και έγκριση: (i) του από 30.06.2005 Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως αυτό συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε την 09.09.2005, μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", "ARROW Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", καθώς επίσης και του σχετικού Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρείας με ημερομηνία 31.03.2005, (ii) της κατ' άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και (iii) των από 01.07.2005 εκθέσεων ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή Μιχαήλ Κόκκινου της ελεγκτικής εταιρείας "KPMG Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε." που συντάχθηκαν για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31 Μαρτίου 2005, το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής και για την αποτίμηση της Εταιρείας και της απορροφώσας εταιρείας "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία". 3. Ορισμός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 4. Έγκριση των πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Κανάρη αρ. 24, Αθήνα, 4ος όροφος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό, οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/12/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα επί της οδού Κανάρη 24 γραφεία της στην Αθήνα (4ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση της Εταιρείας με την τραπεζική εταιρεία "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", με απορρόφηση της Εταιρείας, από κοινού και εκ παραλλήλου με τις εταιρείες "ARROW Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", από την "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 1, 69 επ. κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, του ν. 2992/2002 και του άρθρου 16 του ν. 2515/1997. 2.Υποβολή και έγκριση: (i) του από 30.06.2005 Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως αυτό συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε την 09.09.2005, μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", "ARROW Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", καθώς επίσης και του σχετικού Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρείας με ημερομηνία 31.03.2005, (ii) της κατ' άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και (iii) των από 01.07.2005 εκθέσεων ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή Απόστολου Σπούτη της ελεγκτικής εταιρείας "KPMG Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε." που συντάχθηκαν για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31 Μαρτίου 2005, το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής και για την αποτίμηση της Εταιρείας και της απορροφώσας εταιρείας "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία". 3. Ορισμός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 4. Έγκριση των πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 5.Επικύρωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Κανάρη αρ. 24, Αθήνα, 4ος όροφος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό, οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

ΟΡΤΙΜΑ Α.Ε.Ε.Χ.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/12/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, Ξενοφώντος 10, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Περάτωση της εκκαθάρισης της εταιρείας και έγκριση των τελικών οικονομικών καταστάσεων λήξης εκκαθάρισης (08/07/2005 25/11/2005), μετά των επ αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών και των ελεγκτών. 2. Έγκριση διανομής στους μετόχους των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 3. Οριστική λύση της εταιρείας. 4. Απαλλαγή των Εκκαθαριστών και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν απ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία (Ξενοφώντος 10- 6ος όροφος) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία (Ξενοφώντος 10- 6ος όροφος) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία (Ξενοφώντος 10, 6oς όροφος) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 24/12/2005, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2004 έως 30.06.2005 με την Έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και το Προσάρτημα. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2004 έως 30.06.2005. 3. Έγκριση διανομής των κερδών και λήψη απόφασης περί του χρόνου διαθέσεως των μερισμάτων των κερδών της χρήσεως 01.07.2004 έως 30.06.2005. 4. Έγκριση αμοιβών και μισθών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2004 έως 30.06.2005 και προέγκριση αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση 01.07.2005-30.06.2006. 5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.07.2005 έως 30.06.2006. 6. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, οφείλουν πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας 19ο. χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, 190 02 Παιανία Αττικής τις βεβαιώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν 2396/96, για τη δέσμευση των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, καθώς και κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο, εξουσιοδότηση συμμετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 29/12/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και ειδικότερα την έγκριση α) του σχετικού από 13-10-2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, β) του ατομικού και συνενωμένου ισολογισμού μετασχηματισμού της Τράπεζας με ημερομηνία 31-7-2005, γ) της από 17-10-2005 έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή κ. Γεωργίου Σαμοθράκη της εταιρίας PriceWaterhouseCoopers για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας με ημερομηνία μετασχηματισμού 31-7-2005 για τους σκοπούς του άρθρου 2 του ν. 2166/1993, ως ισχύει, δ) της από 31-10-2005 έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή κ. Κυριάκου Ριρή της εταιρίας PriceWaterhouseCoopers για τους σκοπούς του άρθρου 327 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ε) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας επί του ανωτέρω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. 2. Ακύρωση των κατεχόμενων από την (απορροφώσα) Εθνική Τράπεζα μετοχών της απορροφώμενης ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε., με βάση το άρθρο 75 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας συνολικά κατά ποσό Ευρώ ογδόντα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα (Euro80.671.644), αφενός με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά (2.670.367) νέων μετοχών νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε (Euro5) που θα διανεμηθούν στους μετόχους της Απορροφωμένης Εταιρίας (πλην της απορροφώσας Εθνικής Τράπεζας) συνεπεία της ως άνω συγχώνευσης, και αφετέρου με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της Απορροφώσας (όπως θα έχουν προκύψει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και της ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.) από Ευρώ τέσσερα και ογδόντα λεπτά (Euro4,80) σε Ευρώ πέντε (Euro5) από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 4. Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 39 του Καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. συνεπεία της ανωτέρω συγχώνευσης και των άρθρων 22 και 23 του Καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. περί διοικητικού συμβουλίου και εκπροσώπησης. 5. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν επικεφαλίδι συγχώνευση και χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου και την ανταλλαγή των μετοχών. 6. Ορισμός εκπροσώπων της Τράπεζας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., για την υπογραφή δηλώσεων και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 7. Έκδοση Ομολογιακών Δανείων ύψους έως Ευρώ 6,000,000,000. 8. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Για να λάβουν μέρος στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οφείλουν: 1. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 23 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων- Αιόλου 93, ισόγειο). 2. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 23 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων- Αιόλου 93, ισόγειο). 3. Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους (φυσικούς τίτλους ή αποθετήρια) πρέπει να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 23 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή) στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλως σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα. Ειδικώς για το εξωτερικό η κατάθεση των μετοχών πρέπει να γίνει στα κατά τόπους Καταστήματα και Αντιπροσωπείες της Εθνικής Τράπεζας όπου υπάρχουν, διαφορετικά σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα μας οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Προς διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για τη δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (τηλ. επικοινωνίας Υποδιεύθυνσης Μετόχων 210-3343414,16,21, 26,28,60,94, fax 210- 3343404, 3343406, 3343410).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΒΙΟΣΚ
  • ΕΤΕ
  • ΜΟΗ
  • ΝΑΚΑΣ
  • ΒΩΒΟΣ

Σχολιασμένα