ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τρίτη, 04 Αυγούστου 2015 18:10
UPD:23:53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω  πλημμελούς  δημοσίευσης της διενεργηθείσας την 18/6/2015 Τακτικής γενικήςσυνέλευσης των μετόχων και προκειμένου να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες συγκαλεί αυτήν εκ νέου την 28/8/2015 σύμφωνα με την κάτωθι πρόσκληση

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.

Με την από  29/7/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 74-76), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

  1. Υποβολή προς  έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων –εταιρικών και ενοποιημένων-της Εταιρικής Χρήσης 2014  (1.1.2014-31.12.2014), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της  Έκθεσης  ελέγχου του  Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2014 στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.
  2. Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης  2014 (1.1.2014 - 31.12.2014.).
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2015  και καθορισμός της αμοιβής αυτών
  4. Έγκριση των  καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και μισθών αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2015  (από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015) .
  5. Επικύρωση των συμβάσεων χρηματοδοτήσεως μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπού νομικού προσώπου σύμφωνα με το άρθ. 23α κ.ν. 2190/1920
  6. Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα .

 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη   Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της PC SYSTEMS  στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την 23/8/2015 (Ημερομηνία Καταγραφής) Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ

 Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή εκδόσεως της εταιρείας ενσωματώνει  το δικαίωμα μιας ψήφου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του  λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α’ επαναληπτική Συνέλευση την 15/9/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30μ.μ. στα γραφεία της έδρας της. Η Ημερομηνία Καταγραφής της Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση είναι η 11/9/2015 Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pcsystems.gr). Στον ίδιο ιστότοπο θα δημοσιευθούν και τυχόν αιτούμενα από τους μετόχους πρόσθετα θέματα.

Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διατίθενται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της (Β. Ηπείρου αρ. 74-76, Μαρούσι Αττικής τηλ. 210-8123000).

 

Μαρούσι   29/7/2015

 


www.pcsystems.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα