Ενισχύονται οι διεθνείς συνεργασίες έρευνας με 421.030 ευρώ

Παρέμβαση του ΥΠΑΝ για τη διάδοση τεχνολογίας στις επιχειρήσεις
Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2005 17:59

Εγκρίθηκε η ένταξη και χρηματοδότηση 29 προτάσεων στη Δράση 4.3.6.1 «Διμερείς και Πολυμερείς συνεργασίες Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ)», συνολικού προϋπολογισμού 421.030 ευρώ. Τις σχετικές αποφάσεις, με τις οποίες ενισχύεται η μεταφορά και η διάδοση τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, υπέγραψαν ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και η υπουργός Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου.

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) και σκοπός του είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων (επιχειρήσεις, βιομηχανίας, ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ, ΤΕΙ) για την ενεργό συμμετοχή τους σε έργα διακρατικών συνεργασιών. Το πρόγραμμα καλύπτει πολλούς επιστημονικούς τομείς όπως η γεωργία και οι τεχνολογίες τροφίμων-βιοτεχνολογία, οι τεχνολογίες πληροφόρησης και τα δίκτυα, οι τηλεπικοινωνίες και οι μεταφορές, το περιβάλλον και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υγεία, τα υλικά και οι νανοτεχνολογίες καθώς και η πολιτιστική κληρονομιά.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει τη συνεργασία, σε θέματα Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), με ένα τουλάχιστον φορέα (βιομηχανία, επιχείρηση έντασης γνώσης, ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο, κλπ.) με κράτος της Ευρώπης ή και χώρα εκτός Ευρώπης. Τα έργα που χρηματοδοτούνται αφορούν επιστημονικές και τεχνολογικές συνεργασίες της Ελλάδας με την Κίνα, την Μεγάλη Βρετανία και τη Βουλγαρία. Το ύψος του προϋπολογισμού που διατίθεται, ανά εκτελούμενο έργο, δεν υπερβαίνει τα 23.480 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη, ανά εκτελούμενο έργο, τα 17.600 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα