ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 16:42
UPD:23:53

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

(30.06.2015)

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε στη Νέα Πέλλα, στα γραφεία της έδρας της, που βρίσκονται στο 42ο χλμ. Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Έδεσσας η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) οκτώ μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.773.728 μετοχές - ψήφους επί συνόλου 13.692.227 μετοχών, ήτοι ποσοστό 64,08% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

1.       Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή και επιβεβαίωσε τη μη διανομή μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

2.       Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2014-31.12.2014.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

3.       Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015, την Ελεγκτική Εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.». Η ίδια εταιρεία με επιστολή της θα καθορίσει και τα φυσικά πρόσωπα – μέλη της, οι οποίοι θα ορισθούν ως τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής. Η αμοιβή τους θα προκύψει από διαπραγμάτευση και για αυτό εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

4.       Ενέκρινε το ποσό των αποζημιώσεων και αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

5.  Επί του 5ου θέματος «Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις» » δεν υπήρξε καμία σχετική εισήγηση ή λήψη αποφάσεων επί του εν λόγω θέματος.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα