ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015 14:57
UPD:23:53

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  18/6/2015

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 18/06/2015, είχε νόμιμη απαρτία. Παραστάθηκαν σε αυτήν 12.527.561 μετοχές και ψήφοι που αντιστοιχούν σε 30,62 % περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το σώμα της Γ.Σ. ενέκρινε εγκύρως τα παρακάτω:

1. Με ψήφους  12.527.561 (30,62.% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) .υπέρ και 0 κατά, ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις –εταιρικές και ενοποιημένες-της Εταιρικής Χρήσης 2014  (1.1.2014-31.12.2014), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τη σχετική Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την  Έκθεση  ελέγχου του  Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2014  στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.

2. Με ψήφους  12.527.561 (30,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) .υπέρ και 0 κατά, ενέκρινε την απαλλαγή  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης  2014(1.1.2014 - 31.12.2014)

3. Με ψήφους 12.527.561  (30,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) .υπέρ και 0 κατά, ενέκρινε την εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2015 και καθόρισε την αμοιβή αυτής.

4. Με ψήφους 12.527.561 (30,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).  υπέρ και 0 κατά, ενέκρινε τις καταβληθείσες για τη χρήση του 2014 αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέκρινε τις αμοιβές αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2015 

5. Με ψήφους 12.527.561 (30,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και 0 κατά, ενέκρινε τις συμβάσεις χρηματοδοτήσεως μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπού νομικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920

6. Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις προς συζήτησ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα