ΧΑ: Aνακοινώσεις

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2004 16:51
UPD:17:21

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

16. 01. 2004

Σχολιασμός Δημοσιεύματος

Η εταιρία ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Βάσει του ¶ρθρου 5 παρ. 5 του Π.Δ. 350/1985 και της Απόφασης 5/204/14-11-2000 ¶ρθρο 5 παρ. 1α της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας "ΗΜΕΡΗΣΙΑ" του Σαββατοκύριακου 10-11/01/2004, σχετικά με την πώληση 5.370.380 μετοχών που κατείχε κατά την 08/08/2003 ο βασικός μέτοχος της Εταιρίας μας, κύριος Αλέξανδρος Κατσιώτης, σας ενημερώνουμε ότι το δημοσίευμα δεν είναι αληθές και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το πραγματικό γεγονός είναι ότι την ίδια παραπάνω ημερομηνία ο κύριος Αλέξανδρος Κατσιώτης προέβει σε πώληση 28.000 μετοχών και ως εκ τούτου το σύνολο των μετοχών που κατείχε, μετά την παραπάνω πώληση, διαμορφώθηκε σε 5.342.380 μετοχές, το δε ποσοστό συμμετοχής του στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας μας, διαμορφώθηκε από 33,50798% σε 33,33328%, σύμφωνα με σχετική επιστολή που στάλθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας μας αλλά και από τον ίδιο.›

BIOMHXANIA EΣΩΡΟΥΧΩΝ SEX FORM Α.Ε.

16. 01. 2004

Σχολιασμός Δημοσιεύματος

Σε απάντηση σχετικού δημοσιεύματος ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας, η εταιρία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ SEX FORM ΑΕ προς αποκατάσταση της αλήθειας γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «To σχετικό δημοσίευμα με τίτλο ?Ποιες εταιρείες έδωσαν ενέχυρο τις μετοχές τους? αντλώντας στοιχεία για την εταιρία μας από το Ενημερωτικό της Δελτίο (Ιούνιος 2003) ανέφερε πως οι ενεχυριασμένες σε τράπεζες μετοχές των μετόχων της εταιρίας έχουν ως εξής: 1. Παπαδόπουλος Χρήστος: 9.512.547, 2. Γουρνάκη Μαρία: 10.276.150, 3. Παπαδόπουλος Αντώνιος: 3.981.500. To σύνολο των παραπάνω ενεχυριασμένων μετοχών (23.770.197) επί του συνόλου του τότε μετοχικού κεφαλαίου (31.380.000 μετοχές), ήτοι προ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της 24.3.2003 ανέρχεται σε ποσοστό 75,749%. Τα δεδομένα αυτά έχουν όμως έκτοτε διαφοροποιηθεί και παρουσιάζονται επικαιροποιημένα σήμερα ως εξής όσον αφορά το σύνολο των ενεχυριασμένων μετοχών: 1. Παπαδόπουλος Χρήστος: 7.062.547, 2. Γουρνάκη Μαρία: 12.476.150, 3. Παπαδόπουλος Αντώνιος: 4.641.500. To σύνολο των παραπάνω ενεχυριασμένων μετοχών (24.180.197) επί του συνόλου του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου (43.932.000 μετοχές), ήτοι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της 24.3.2003 ανέρχεται σε ποσοστό 55,04%. Με βάση αυτά τα δεδομένα το ποσοστό των ενεχυριασμένων μετοχών επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου εμφανίζεται σήμερα αισθητά μειωμένο, ενώ υπενθυμίζεται πως επί του συνόλου των ενεχυριασμένων μετοχών έχει παρακρατηθεί από τους παραπάνω μετόχους της το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου.›

ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. - DELONGHI

16. 01. 2004

Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.

Σε απάντηση της από 14.1.2003 επιστολής του Χ.Α. σχετικά με την επιβολή φορολογικού προστίμου 94,5 εκ. ευρώ στην εταιρία GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (στο εξής GLOBALFON), στην οποία η εταιρία ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΕ-DELONGHI συμμετέχει με ποσοστό 33,4%, η εταιρία ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΕ-DELONGHI με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «1) Η GLOBALFON έχει ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το χονδρικό εμπόριο ειδών κινητής τηλεφωνίας (εισαγωγή, εμπορία εντός Ελλάδος και δη με γνωστούς και επώνυμους πελάτες και εξαγωγή) αντικείμενο με το οποίο δεν ασχολείται η εταιρεία μας " ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. - DELONGHI". Για το λόγο αυτό εξάλλου τα εξειδικευμένα στελέχη της GLOBALFON, που ασχολούνται με τις καθημερινές συναλλαγές της, ουδεμία σχέση έχουν με την Εταιρεία μας, όπως και οι εκπρόσωποί της Εταιρείας μας ουδαμώς αναμειγνύονται στις καθημερινές συναλλαγές της. Ως εκ τούτου η γνώση της Εταιρεία μας είναι περιορισμένη για την υπόθεση αυτή, που ήδη εξετάζεται με προσοχή από τους συμβούλους μας. 2) Κατά τους ισχυρισμούς του ελέγχου η υπόθεση αυτή ξεκίνησε από φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε προμηθεύτρια επιχείρηση της GLOBALFON (υπαρκτή), η οποία, κατά τις παραδοχές της φορολογικής αρχής, φέρεται ότι δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις πωλήσεις που διενήργησε το έτος 2001 στην GLOBALFON, που μεταπωλούσε τα ίδια είδη στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Σημειώνουμε ότι μετά από ελέγχους που διενήργησε ο ΣΔΟΕ στην GLOBALFON το έτος 2002 (τα αίτια των οποίων αγνοούσαμε και στους οποίους ουδεμία παράβαση διαπιστώθηκε). Με βάση αυτήν την παραδοχή, η φορολογική αρχή έκρινε ότι τόσο οι αγορές της GLOBALFON από τον εν λόγω προμηθευτή, όσο και η μετέπειτα μεταπώλησή τους συνιστούν "ανύπαρκτες ή εικονικές" συναλλαγές, που κατά τον έλεγχο ανήλθαν σε 24.684 χιλ. ευρώ αγορές (από την GLOBALFON) και σε 23.696 χιλ. ευρώ (μεταπωλήσεις της GLOBALFON), που συνιστούν το 35,64% του κόστους πωληθέντων και το 38,61% του συνόλου των πωλήσεων της χρήσης 2001 αντίστοιχα. Ενόψει του χαρακτηρισμού των πράξεων τα φορολογικά πρόστιμα είναι εξαιρετικά υψηλά (άρθρο 5 και 9 Ν. 2523/1997). 3) Εν προκειμένω το ενδιαφέρον της Εταιρείας μας εστιάζεται στην ανακάλυψη της αλήθειας της υπόθεσης, που καταστρέφει την επένδυσή μας στην GLOBALFON και η οποία θα καταδείξει και την μορφή της αντίδρασής μας στην υπόθεση αυτή. 4) Η εταιρεία GLOBALFON έχει τη δυνατότητα να ασκήσει σχετικά ένδικα μέσα κατά της απόφασης επιβολής προστίμου (προσφυγή με καταβολή του 25% του προστίμου) δυνάμενη ακόμη να ζητήσει, με αίτηση αναστολής και την μη πληρωμή του εν λόγω ποσού. Η προθεσμία της προσφυγής είναι εξήντα (60) ημέρες Θέμα τακτοποίησης ή διακανονισμού δεν τίθεται διότι η GLOBALFON δεν διαθέτει τα αναγκαία κεφάλαια προς τούτο. Και εάν δεν υπάρξει αναστολή ή ακύρωση της απόφασης, η GLOBALFON θα οδηγηθεί στην οικονομική καταστροφή. 5) Λόγω της ανεξάρτητης λειτουργίας των δύο επιχειρήσεων, η απαίτηση της εισηγμένης "ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.-DELONGHI" κατά της GLOBALFON την 31/12/2003 ανήρχετο σε Euro 2.986,43 (αφορά τρέχουσες πωλήσεις μικροσυσκευών), που εισπράχθηκε το 2004 και ουδείς κίνδυνος απώλειας απαιτήσεων υφίσταται. 6) Η Εταιρεία μας δεν προτίθεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε χρηματική ενίσχυση της GLOBALFON. Η Εταιρεία μας δεν έχει αναλάβει καμία τέτοια υποχρέωση, ενώ κάθε διάθεση οιουδήποτε ποσού υπό τις συνθήκες αυτές θα επέφερε ζημία σε αυτήν και έμμεσα στους μετόχους της. 7) Υποχρέωση λογιστικοποίησης του προστίμου δεν υπάρχει από πλευράς της εισηγμένης μητρικής "ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.-DELONGHI" καθ' όσον το πρόστιμο έχει επιβληθεί στη GLOBALFON και όχι στη Eταιρεία μας. 8) Η ζημία της Εταιρείας μας από την υπόθεση αυτή περιορίζεται στο ποσό της αξίας αποτίμησης (με βάση το Κ.Ν. 2190/1920) της συμμετοχής μας στην GLOBALFON, που ανήρχετο την 31/12/2002 στο ποσό των Euro 758.631,82, ποσό για το οποίο θα πρέπει να σχηματισθούν ισόποσες προβλέψεις, με βάση την αρχή της συντηρητικότητας στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 9) Στο Δ.Σ της GLOBALFON συμμετέχει ως διοικητικό στέλεχος ο κ. Σπύρος Α. Τασόγλου, βασικός μέτοχος της εισηγμένης Εταιρείας. 10) Παρά το παραπάνω απρόσμενο γεγονός, η εισηγμένη Εταιρεία θα παρουσιάσει κερδοφόρα αποτελέσματα την 31/12/2003.Η Εταιρεία έχει αναδιαρθρωθεί πλήρως, έχει οργανωθεί και επικεντρωθεί στο κύριο αντικείμενό της και με χρηματικά διαθέσιμα μεγαλύτερα των 5.000.000,00 ευρώ και μηδενικές υποχρεώσεις προς τράπεζες, έχει όλα τα εφόδια να επιτύχει μία κερδοφόρα χρoνιά, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και αίτηση άρσης της μετοχής από το καθεστώς επιτήρησης. 11) Η Εταιρεία μας με βάση τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 17.12.2002 εφάρμοσε και ολοκλήρωσε εντός του έτους 2003 ένα εκτεταμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Εταιρείας για την επιστροφή της στην κερδοφορία, σχέδιο το οποίο δεν σχετίζεται με την κεφαλαιουχική επένδυσή μας στην GLOBALFON, ούτε επηρεάζεται από την πορεία της επένδυσής μας. 12) Το έτος 2003 η εισηγμένη εταιρεία επέτυχε τις προβλέψεις της επιτυγχάνοντας κύκλο εργασιών 18 εκ. ευρώ, παρά την κρίση και τις αντιξοότητες της Αγοράς. Αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία το έτος 2004.›

NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

16. 01. 2004

Ανακοίνωση

Η NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι: Στην αναλυτική έκθεσή της για το πρώτο τρίμηνο του 2004 με θέμα European Smaller Companies, η HSBC Bank plc (London, UK), καταρτίζοντας τη λίστα των 10 Ευρωπαϊκών εταιριών Small Cap πού ξεχωρίζουν για την ανάπτυξη και τις προοπτικές τους, συμπεριλαμβάνει σε αυτήν την NOTOS COM HOLDINGS SA μόνη από την Ελλάδα (Our Top Picks for Quarter 1, 2004). Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της εταιρίας μας με περιγραφή των δραστηριοτήτων, της οικονομικής της κατάστασης και τις προοπτικές της. Η έκθεση διανέμεται παγκοσμίως από την HSBC Bank plc (London, UK) αποκλειστικά στους θεσμικούς επενδυτές - πελάτες της, καθώς και τις θυγατρικές της.

ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

16. 01. 2004

Γνωστοποίηση

Η εταιρία ELBISCO ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 της Απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με βάση την από 10/12/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρία ΑΓΑΝ ΑΕ ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί στην έναρξη των διαδικασιών για την απορρόφηση του κλάδου παροχής υπηρεσιών που πρόκειται να αποσχισθεί από την εταιρία ΠΑΛΑΣ ΑΤΕΕ. Σημειώνεται ότι η απόσχιση, εισφορά και απορρόφηση του ως άνω κλάδου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, με ημερομηνία ελέγχου και αποτίμησης της αξίας του, σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση, την 31-12-2003.›

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

16. 01. 2004

Ανακοίνωση

Η Εταιρία Επιχειρήσεις Αττικής γνωστοποιεί ότι η Εταιρία Atlantic Navigazione συμφερόντων Grimaldi Group, Napoli ήλθε σε συμφωνία με την Superfast Ferries για την απόκτηση από αυτήν του πλοίου Superfast I. Το Superfast I θα παραδοθεί στους νέους ιδιοκτήτες του στα τέλη Φεβρουαρίου 2004. Η Superfast Ferries θα αντικαταστήσει το Superfast I στο δρομολόγιό του με άλλο πλοίο του Ομίλου. Το Superfast I το πρώτο σύγχρονο, καινούργιο πλοίο της νέας εποχής, ναυπηγήθηκε στη Γερμανία και ξεκίνησε δρομολόγια μεταξύ Ελλάδος-Ιταλίας το 1995. Στη σταδιοδρομία του με την Εταιρία μας, το Superfast I μετέφερε άνω του ενός εκατομμυρίου επιβάτες στη γραμμή Πάτρα-Ανκώνα-Πάτρα, και Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι-Ηγουμενίτσα-Πάτρα. Με την πώληση του Superfast I, ολοκληρώνεται η πώληση των τεσσάρων Superfast πρώτης γενιάς. Ο στόλος της Superfast Ferries αποτελείται πλέον από οκτώ ολοκαίνουργια επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία Superfast κατασκευής 2001 και εντεύθεν με μέση ηλικία μικρότερη των τριών ετών. Υπενθυμίζεται ότι της πώλησης του Superfast I, προηγήθηκαν οι πωλήσεις των Superfast II, Superfast III και Superfast IV σε Αυστραλούς αγοραστές από τις οποίες οι Επιχειρήσεις Αττικής αποκόμισαν και ενέγραψαν σημαντικά κέρδη. Στόχος της Διοίκησης της Εταιρίας είναι η συνεχής ανανέωση, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις ταξιδίου και μεταφορών.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.

16. 01. 2004

Γνωστοποίηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, η Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 59/12.01.2004, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά τη συνεδρίαση υπ' αριθμ. 543/12.01.2004 και η σύνθεσή του έχει ως εξής: Γεώργιος Φωτίου Μπόμπολας, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος. Φώτιος Γεωργίου Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας - Εκτελεστικό Μέλος. Μαρία Γεωργίου Μπόμπολα, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος. Αλέξιος Κωνσταντίνου Σκαναβής, Εντεταλμένος Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος. Αντώνιος Νικολάου Πολυκανδριώτης, Μέλος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος. Χρήστος Ευθυμίου Μάρης, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. ¶γγελος Εμμανουήλ Χατζάκης, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΔΕΗ Α.Ε.

16. 01. 2004

Γνωστοποίηση

Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, η εταιρία γνωστοποιεί ότι: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 13.1.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως εξής: κ. Δημήτριος Παπούλιας (πρόεδρος Δ.Σ./ μη εκτελεστικό μέλος), κ. Στέργιος Νέζης (Διευθύνων Σύμβουλος / εκτελεστικό μέλος), κ. Μιλτιάδης Γαργαρέτας (μη εκτελεστικό μέλος), κ. Δημήτριος Γεωργαράκης (μη εκτελεστικό μέλος), κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος (εκπρόσωπος Μειοψηφίας / μη εκτελεστικό μέλος), κ. Ιωάννης Μάνος (εκπρόσωπος Μειοψηφίας / μη εκτελεστικό μέλος), κ. Ιωάννης Παναγόπουλος (εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε. / μη εκτελεστικό μέλος), κ. Βασίλειος Τραπεζάνογλου (μη εκτελεστικό μέλος), κα. Ελένη Τσαμαδού (μη εκτελεστικό μέλος). Η θητεία αρχίζει από 9 Ιανουαρίου 2004 και είναι τριετής. Η σύνθεση του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 10 παρ.2β), θα συμπληρωθεί με δύο μέλη εκπροσώπων των εργαζομένων μετά την εκλογή τους από τους εργαζόμενους. Σύμφωνα επίσης με το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 10 παρ. 3), η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία εκπροσώπων των εργαζομένων δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.

ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

16. 01. 2004

Γνωστοποίηση

Η εταιρία ELBISCO ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 της Απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με βάση την από 10/12/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρία ΠΑΛΑΣ ΑΤΕΕ ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί στην έναρξη των διαδικασιών απόσχισης του κλάδου παροχής υπηρεσιών της και εισφοράς του στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΑΓΑΝ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Σημειώνεται ότι η απόσχιση θα γίνει με βάση τη λογιστική κατάσταση του υπό απόσχιση κλάδου, με ημερομηνία μετασχηματισμού και αποτίμησης την 31-12-2003.›

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

16. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Τις νέες εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Χαλυβουργικής ΑΕ στην Ελευσίνα, επισκέφθηκαν ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχ. Σάλλας, ο αντιπρόεδρος Ιακ. Γεωργάνας και στελέχη της τράπεζας. Η νέα παραγωγική μονάδα, η οποία τέθηκε σε πλήρη δραστηριότητα, θεωρείται μία από τις τέσσερις πιο σύγχρονες μονάδες χαλυβουργίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επένδυση της Χαλυβουργικής ΑΕ, ξεπέρασε τα 150 εκατομ. ευρώ και κατά ένα σημαντικό μέρος χρηματοδοτήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς. Με τις νέες εγκαταστάσεις, η επιχείρηση δεν αποκτά μόνο πολλή μεγαλύτερη παραγωγική δύναμη, αλλά θα προσφέρει και πολύ καλύτερο ποιοτικά προιόν. Ο κ. Μιχ. Σάλλας συνεχάρη για το εκπληκτικό αυτό έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε μέσα σε δύο χρόνια, την διοίκηση της Χαλυβουργικής ΑΕ, τους κ. Κωνσταντίνο, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Υπογράμμισε μάλιστα, ότι η νέα μονάδα δεν ενισχύει μόνο την Χαλυβουργική, αλλά και την εικόνα και το μέγεθος της βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα.›

ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

16. 01. 2004

Γνωστοποίηση

Η εταιρία ELBISCO ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 της Απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας ενημερώνουμε ότι με βάση την από 10/12/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρία ΠΑΛΑΣ ΑΤΕΕ, η οποία συμμετέχει με 16,97% στη μετοχική σύνθεση της εταιρίας μας, μας ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προβεί στην έναρξη των διαδικασιών απόσχισης του κλάδου παροχής υπηρεσιών της και στην εισφορά του στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΑΓΑΝ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.›

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

16. 01. 2004

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ότι οι 4.387.700 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές που προέκυψαν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 Euro σε 0,30 Euro με παράλληλη αύξηση του αριθμού των μετοχών από 4.539.000 σε 8.926.700 (split) σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29-12-2003 και τη σχετική έγκριση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 15-01-2004 εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2004. Από την ίδια ημερομηνία (20-01-2004)οι ανωτέρω νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων μετόχων, οπότε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποτελείται από 8.926.700 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Euro εκάστης.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.

16. 01. 2004

Ανακοίνωση

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι την 29/12/2003, ημέρα Δευτέρα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.07.2003. Οι νέες μετοχές αναλήφθηκαν από (α) THRUSH INVESTMENTS LTD 9.175.000 νέες ανώνυμες μετοχές και (β) Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. 3.142.500 νέες ανώνυμες μετοχές, υπέρ των οποίων καταργήθηκε το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την καταβολή του ποσού των Euro 4.927.000 εκ των οποίων το ποσό των Euro 4.187.950 θα αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο και ποσό Euro 739.050 θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο› που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης, δηλαδή Euro 0,40 η κάθε μία και της ονομαστικής αξίας της μετοχής, δηλαδή Euro 0,34 η κάθε μία. Με την ως άνω καταβολή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Euro 4.927.000 με την έκδοση 12.317.500 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας Euro 0,34 η κάθε μία. Ακολούθως το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Euro 9.664.330 και είναι διαιρεμένο σε 28.424.500 μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 0,34 η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει (α) η THRUSH INVESTMENTS LTD μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 32,28% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΑΕ και (β) η Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,06% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΑΕ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό με ανακοίνωση της εταιρείας.

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

16. 01. 2004

Ανακοίνωση

Η εταιρία ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου στην Ελληνική Εκτυπωτική ΑΕ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων υπέρ της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΕΒΕ. Έτσι η ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΕΒΕ κατέχει συνολικά 69.980 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,40 και συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Εκτυπωτικής ΑΕ το οποίο ανέρχεται στα 2.057.412,00 ευρώ.›

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

16. 01. 2004

Προαναγγελία Συναλλαγών

Ο κ. Σερπετσιδάκης Νικόλαος, με την από 16/01/2004 επιστολή του προς το Χ.Α., γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., την κάτωθι προαναγγελία συναλλαγών: Στοιχεία υπόχρεου: Σερπετσιδάκης Νικόλαος. Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επωνυμία εταιρίας: ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Κατηγορία μετοχών: Κοινές. Είδος συναλλαγής: Πώληση. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 20.000 τεμάχια. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 19/01/2004 έως 31/01/2004. Μέλος του Χ.Α. μέσω του οποίου θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ALPHA ΑΧΕ.

ΛΑΝ - ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

16. 01. 2004

Προαναγγελίες Συναλλαγών

Ο κ. Θωμάς Λαναράς, με την από 16/01/2004 επιστολή του προς το Χ.Α., γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., τις κάτωθι προαναγγελίες συναλλαγών: I. Στοιχεία υπόχρεου: Θωμάς Λαναράς. Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Πρόεδρος. Επωνυμία εταιρίας: ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Κατηγορία μετοχών: Κοινές. Είδος συναλλαγής: Αγορά. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 200.000 τεμάχια. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 19/01/2004 έως 30/01/2004. Μέλη του Χ.Α. μέσω των οποίων θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ΣΑΡΡΟΣ ΑΧΕ, EUROCORP ΑΧΕ, EUROXX ΑΧΕ. II. Στοιχεία υπόχρεου: Θωμάς Λαναράς. Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Πρόεδρος. Επωνυμία εταιρίας: ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Κατηγορία μετοχών: Κοινές. Είδος συναλλαγής: Πώληση. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 100.000 τεμάχια. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 19/01/2004 έως 30/01/2004. Μέλη του Χ.Α. μέσω των οποίων θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ΣΑΡΡΟΣ ΑΧΕ, EUROCORP ΑΧΕ, EUROXX ΑΧΕ.

ΛΑΝ - ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

16. 01. 2004

Προαναγγελίες Συναλλαγών

- Η εταιρία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. με την από 16/01/2004 επιστολή της προς το Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ. και σε συνέχεια των από 05/01/2004 προαναγγελιών εκχώρησης και απόκτησης στη μετοχή ΛΑΝ – ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 5ης Ιανουαρίου 2004 σας γνωρίζουμε ότι, η εταιρία μας, θα προβεί σε αγορά 250.000 τεμαχίων και σε πώληση 250.000 τεμαχίων στη μετοχή ΛΑΝ – ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα μέχρι 30/01/2004. I. Στοιχεία υπόχρεου: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Συνδεδεμένη εταιρία. Επωνυμία εταιρίας: ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Κατηγορία μετοχών: Κοινές ονομαστικές. Είδος συναλλαγής: Αγορά. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 250.000 τεμάχια. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 19/01/2004 έως 30/01/2004. Μέλη του Χ.Α. μέσω των οποίων θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ΚΥΚΛΟΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ, AXON, FORTIUS, EUROCORP, ΠΗΓΑΣΟΣ, MARKET, EUROXX. II. Στοιχεία υπόχρεου: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Συνδεδεμένη εταιρία. Επωνυμία εταιρίας: ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Κατηγορία μετοχών: Κοινές ονομαστικές. Είδος συναλλαγής: Πώληση. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 250.000 τεμάχια. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 19/01/2004 έως 30/01/2004. Μέλη του Χ.Α. μέσω των οποίων θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ΚΥΚΛΟΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ, AXON, FORTIUS, EUROCORP, ΠΗΓΑΣΟΣ, MARKET, EUROXX.›

- Η εταιρία ΒΙΟΛΑΝ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε. με την από 16/01/2004 επιστολή της προς το Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ. και σε συνέχεια των από 05/01/2004 προαναγγελιών εκχώρησης και απόκτησης στη μετοχή ΛΑΝ – ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 5ης Ιανουαρίου 2004 σας γνωρίζουμε ότι, η εταιρία μας, θα προβεί επιπλέον σε αγορά 60.000 τεμαχίων και σε πώληση 60.000 τεμαχίων στη μετοχή ΛΑΝ – ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα μέχρι 30/01/2004. I. Στοιχεία υπόχρεου: ΒΙΟΛΑΝ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε. Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Συνδεδεμένη εταιρία. Επωνυμία εταιρίας: ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.. Κατηγορία μετοχών: Κοινές ονομαστικές. Είδος συναλλαγής: Αγορά. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 60.000 τεμάχια. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 19/01/2004 έως 30/01/2004. Μέλη του Χ.Α. μέσω των οποίων θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ΚΥΚΛΟΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ, AXON, FORTIUS, EUROCORP, ΠΗΓΑΣΟΣ, MARKET, EUROXX. II. Στοιχεία υπόχρεου: ΒΙΟΛΑΝ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε. Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Συνδεδεμένη εταιρία. Επωνυμία εταιρίας: ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Κατηγορία μετοχών: Κοινές ονομαστικές. Είδος συναλλαγής: Πώληση. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 60.000 τεμάχια. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 19/01/2004 έως 30/01/2004. Μέλη του Χ.Α. μέσω των οποίων θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ΚΥΚΛΟΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ, AXON, FORTIUS, EUROCORP, ΠΗΓΑΣΟΣ, MARKET, EUROXX.›

- Η εταιρία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. με την από 16/01/2004 επιστολή της προς το Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ. και σε συνέχεια των από 05/01/2004 προαναγγελιών εκχώρησης και απόκτησης στη μετοχή ΛΑΝ – ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 5ης Ιανουαρίου 2004 σας γνωρίζουμε ότι, η εταιρία μας, θα προβεί σε αγορά 400.000 τεμαχίων και σε πώληση 400.000 τεμαχίων στη μετοχή ΛΑΝ – ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα 19/01/2004 μέχρι 30/01/2004. I. Στοιχεία υπόχρεου: ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Συνδεδεμένη εταιρία. Επωνυμία εταιρίας: ΛΑΝ - ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Κατηγορία μετοχών: Κοινές ονομαστικές. Είδος συναλλαγής: Πώληση. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 400.000 τεμάχια. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 19/01/2004 έως 30/01/2004. Μέλη του Χ.Α. μέσω των οποίων θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ΚΥΚΛΟΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ, AXON, FORTIUS, EUROCORP, ΠΗΓΑΣΟΣ, MARKET, EUROXX. II. Στοιχεία υπόχρεου: ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Συνδεδεμένη εταιρία. Επωνυμία εταιρίας: ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Κατηγορία μετοχών: Κοινές ονομαστικές. Είδος συναλλαγής: Αγορά. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 400.000 τεμάχια. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 19/01/2004 έως 30/01/2004. Μέλη του Χ.Α. μέσω των οποίων θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ΚΥΚΛΟΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ, AXON, FORTIUS, EUROCORP, ΠΗΓΑΣΟΣ, MARKET, EUROXX.›

- Η εταιρία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. με την από 16/01/2004 επιστολή της προς το Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ. και σε συνέχεια των από 05/01/2004 προαναγγελιών εκχώρησης και απόκτησης στη μετοχή ΛΑΝ – ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 5ης Ιανουαρίου 2004 σας γνωρίζουμε ότι, η εταιρία μας, θα προβεί επιπλέον σε αγορά 400.000 τεμαχίων και σε πώληση 400.000 τεμαχίων στη μετοχή ΛΑΝ – ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 30/01/2004. I. Στοιχεία υπόχρεου: ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Συνδεδεμένη εταιρία. Επωνυμία εταιρίας: ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Κατηγορία μετοχών: Κοινές ονομαστικές. Είδος συναλλαγής: Αγορά. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 400.000 τεμάχια. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 19/01/2004 έως 30/01/2004. Μέλη του Χ.Α. μέσω των οποίων θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ΚΥΚΛΟΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ, AXON, FORTIUS, EUROCORP, ΠΗΓΑΣΟΣ, MARKET, EUROXX. II. Στοιχεία υπόχρεου: ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Συνδεδεμένη εταιρία. Επωνυμία εταιρίας: ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Κατηγορία μετοχών: Κοινές ονομαστικές. Είδος συναλλαγής: Πώληση. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 400.000 τεμάχια. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 19/01/2004 έως 30/01/2004. Μέλη του Χ.Α. μέσω των οποίων θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ΚΥΚΛΟΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ, AXON, FORTIUS, EUROCORP, ΠΗΓΑΣΟΣ, MARKET, EUROXX.›

- Η εταιρία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. με την από 16/01/2004 επιστολή της προς το Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ. και σε συνέχεια των από 05/01/2004 προαναγγελιών εκχώρησης και απόκτησης στη μετοχή ΛΑΝ – ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 5ης Ιανουαρίου 2004 σας γνωρίζουμε ότι, η εταιρία μας, θα προβεί σε αγορά 150.000 τεμαχίων και σε πώληση 150.000 τεμαχίων στη μετοχή ΛΑΝ – ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα μέχρι 30/01/2004. I. Στοιχεία υπόχρεου: ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Συνδεδεμένη εταιρία (ποσοστό 20,97%). Επωνυμία εταιρίας: ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Κατηγορία μετοχών: Κοινές ονομαστικές. Είδος συναλλαγής: Αγορά. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 150.000 τεμάχια. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 19/01/2004 έως 30/01/2004. Μέλη του Χ.Α. μέσω των οποίων θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ΚΥΚΛΟΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ, AXON, FORTIUS, EUROCORP, ΠΗΓΑΣΟΣ, MARKET, EUROXX. II. Στοιχεία υπόχρεου: ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Συνδεδεμένη εταιρία (ποσοστό 20,97%). Επωνυμία εταιρίας: ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Κατηγορία μετοχών: Κοινές ονομαστικές. Είδος συναλλαγής: Πώληση. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 150.000 τεμάχια. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 19/01/2004 έως 30/01/2004. Μέλη του Χ.Α. μέσω των οποίων θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ΚΥΚΛΟΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ, AXON, FORTIUS, EUROCORP, ΠΗΓΑΣΟΣ, MARKET, EUROXX.›

VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

16. 01. 2004

Γνωστοποίηση

Σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 2 (α) της υπό στοιχεία 2/258/5.12.2002 απόφασης της Ε.Κ. σχετικά με τη "Δημόσια Πρόταση Αγοράς Κινητών Αξιών", η εταιρία VODAFONE GROUP Plc δηλώνει ότι κατά τη συνεδρίαση της 15/1/2004 του Χ.Α., αγόρασε 1.510.375 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρίας VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες εκτελέσθηκαν από την Alpha Finance ΑΧΕΠΕΥ στις ακόλουθες τιμές: 1.510.327 μετοχές στην τιμή των 6,18 ευρώ η κάθε μία, 43 μετοχές στην τιμή των 6,16 ευρώ η κάθε μία και 5 μετοχές στην τιμή των 6,14 ευρώ η κάθε μία.

MICROMEDIA - ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ Α.Ε.

16. 01. 2004

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρία MICROMEDIA - ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ ΑΕ ότι σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 26,72% πραγματοποίησε το έτος 2003 ο κλάδος Λιανικού Εμπορίου Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών και Ηλεκτρονικών (δίκτυο καταστημάτων ELEPHANT) της εταιρίας, ξεπερνώντας τα 77 εκατ. ευρώ έναντι 61 εκατ. ευρώ του έτους 2002.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.

16. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Στις 16 Ιανουαρίου 2004 η INTRACOM υπέγραψε σύμβαση, ύψους 1,8 εκ. Euro, με τις Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος επικοινωνιών των σκαφών κατευθυνόμενων βλημάτων τύπου Combattante III του Πολεμικού Ναυτικού. Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης η INTRACOM ανέλαβε την κατασκευή και εγκατάσταση νέου επικοινωνιακού συστήματος προηγμένης τεχνολογίας (WISPR Net), το οποίο παρέχει προηγμένες λειτουργίες ενδοεπικοινωνίας και υποστηρίζει τον έλεγχο των τακτικών επικοινωνιακών υποσυστημάτων. Το WISPR Net έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την INTRACOM ως ένα καινοτόμο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα για πολεμικά πλοία. Οι τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται παρέχουν ασφάλεια, αξιοπιστία, επεκτασιμότητα και ευκολία αναβάθμισης, ενώ παράλληλα το WISPR Net μπορεί να αποτελέσει την επικοινωνιακή βάση για την υλοποίηση ενός συστήματος Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών (C4I). Το WISPR Net ενσωματώνει, για πρώτη φορά σε συστήματα του είδους, δυνατότητα διαχείρισης δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η οποία επιτρέπει την υποστήριξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών, όπως Video Teleconference, Τηλεϊατρική κ.α. Οι προηγμένες δυνατότητες του WISPR Net προκάλεσαν το ενδιαφέρον του NATO, το οποίο ζήτησε την επίσημη παρουσίασή του σε επιτελείς του Πολεμικού Ναυτικού των χωρών μελών του, καθώς και της υπηρεσίας NATO Command Control Communications Agency (NC3A). Σημειώνεται ότι το εν λόγω σύστημα έχει προσφερθεί σαν ολοκληρωμένη λύση συστήματος επικοινωνίας στα πλαίσια του προγράμματος των Nέων Κορβετών του Πολεμικού Ναυτικού. Συνολικά η INTRACOM έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στα συστήματα ενδοεπικοινωνίας προηγμένης τεχνολογίας. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ήδη επιλέξει και χρησιμοποιούν την τεχνολογία WISPR σε συστήματα επικοινωνιών ξηράς, ενώ έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από μεγάλους οίκους του εξωτερικού για την ενσωμάτωση των προϊόντων της INTRACOM σε σύνθετα οπλικά συστήματα.›

IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS Α.Ε.

16. 01. 2004

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (εφεξής η "Εταιρία"), ανακοινώνει ότι την 13-01-2004 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, η υπ? αριθμ. K2-468 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή του είδους των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές καθώς επίσης και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 3.738.285 Euro με κεφαλαιοποίηση ισόποσου από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση 12.460.950 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Euro εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για μία (1) παλαιά μετοχή που κατέχουν. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 7.476.570 Euro διαιρούμενο σε 24.921.900 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Euro εκάστη. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη Συνεδρίασή του της 16-01-2004 έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: 1) Όρισε την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2004 ως την τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των 12.460.950 (ΚΑ) μετοχών της Εταιρίας, προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες (ΚΟ) μετοχές. Από την επομένη, Πέμπτη, 22-01-2004 παύει η διαπραγμάτευση των παλαιών ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας και διαγράφονται από τον ηλεκτρονικό πίνακα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων ονομαστικών μετοχών ορίζεται η Τετάρτη, 28-01-2004. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες των δικαιούχων κατά την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσής τους. 2) Όρισε ότι δικαιούχοι των ως άνω δωρεάν νέων μετοχών της Εταιρίας θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της Τετάρτης, 21-01-2004. Από την Τετάρτη, 28-01-2004, οπότε θα λάβει χώρα και η προσαρμογή της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή νέων δωρεάν μετοχών. Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 12.460.950 νέων ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ορίζεται η Τετάρτη, 28-01-2004. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες των δικαιούχων κατά την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσής τους.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

16. 01. 2004

Ανακοίνωση

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2004, αρχίζει η διαπραγμάτευση 25.855.668 μετοχών της Τράπεζας Κύπρου Λτδ («Τράπεζα›) που προέκυψαν από την άσκηση Επετειακών Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Centenary Warrants) 1999/2003 της Τράπεζας. Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω μετοχών θα αρχίσει ταυτόχρονα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των πιο πάνω μετοχών, ο συνολικός αριθμός μετοχών της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 464.770.595.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

16. 01. 2004

Γνωστοποίηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία Συστήματα, Δίκτυα, Τηλεπικοινωνίες Υψηλής Τεχνολογίας ΑΕ και διακριτικό τίτλο "Hitech SNT" ανακοινώνει το Νέο Οργανόγραμμά της, όπως εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από 09/01/2004 και προέκυψε από την συγχώνευση με απορρόφηση της SNT HELLAS AE από την Hitech Consultants AE. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Σφυρής Νικόλαος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Τρούλος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Διακομανώλης Γεώργιος, Διοικητικός και Οικονομικός Διευθυντής Διακομανώλης Φιλοκτήτης, Προϊστάμενος Λογιστηρίου Μαρτίνος Παναγιώτης, Εμπορικός Διευθυντής Μολοχίτης Μεντζέλος, Διευθυντής Έργων Δημοσίου Οικονόμου Παναγιώτης, Διευθυντής Παραγωγής Τεχνικών Έργων και Έργων Ασφάλειας Διακομανώλης Χρήστος, Διευθυντής Εφαρμογών Διαδικτύου Δούλος Νικόλαος, Διευθυντής Έργων Client/Server Σαλούστρος Γρηγόρης, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Χαϊδεμένος Ιάκωβος, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Ζαχαροπούλου Ειρήνη, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων Χατζάκη Καλλιόπη.

Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ

16. 01. 2004

Γνωστοποίηση

Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, η εταιρία Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει τη δημιουργία νέας Γενικής Διεύθυνσης Marketing, η οποία αποτελεί μέρος της Διοικητικής Επιτροπής του ΗΡΑΚΛΗ. Ο κ. Γιώργος ΜΙΧΟΣ, σύμβουλος έως σήμερα στην αγορά του έτοιμου σκυροδέματος, ανέλαβε από 15 Ιανουαρίου 2004 τη νέα θέση του Γενικού Διευθυντή Marketing στον ΗΡΑΚΛΗ. Είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Albert CORCOS. Κατά συνέπεια και μετά από σχετική αναδιάρθρωση, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας μετονομάστηκε από 15 Ιανουαρίου 2004 σε Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων. Επικεφαλής της είναι ο κ. Γιώργος ΜΕΛΑΤΟΣ ως Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, ο οποίος θα εξακολουθήσει να αναφέρεται στον κ. Albert CORCOS. Ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων παραμένει μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.

NTIONIK A.E.

16. 01. 2004

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται απο την εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ ότι την 23/01/2004 ημέρα Παρασκευή αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 344.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν απο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 103.200 λόγω ασκήσεως απο 52 δικαιούχους συνολικά, ήτοι απο τα μέλη του Δ.Σ, τον Δ/νοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Δ/ντη και το προσωπικό της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε, δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15/05/2002. Η ανωτέρω αύξηση που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, αποφασίστηκε απο το Δ.Σ. της εταιρείας στίς 15/12/2003, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, και εγκρίθηκε απο την Διεύθυνση ΑΕ και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε (υπ αριθμ. Κ2-16254/13.1.2004 ανακοίνωση). Το Δ.Σ του Χ.Α κατά την συνεδρίαση του στις 15/01/2004 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α των 344.000 αυτών μετοχών. Οι εν λόγω μετοχές θα έχουν πιστωθεί την 23/01/2004 στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ, σε 52 δικαιούχους. Επίσης ανακοινώνεται ότι απο την ίδια ημερομηνία η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α θα γίνεται σε αναπροσαρμοσμένη τιμή λόγω της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου,σύμφωνα με την απόφαση 45 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

16. 01. 2004

Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.

Σε απάντηση επιστολής του Χ.Α. σχετικά με δημοσιεύματα για την εταιρία Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ, η εταιρία S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Από το καλοκαίρι του 2003, ο κύριος μέτοχος (με το 80% των μετοχών) της Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ και διαχειριστής του έργου Newmont Mining Corporation, είχε ξεκινήσει επαφές για την ανεύρεση αγοραστή, οι οποίες πρόσφατα επικεντρώθηκαν σε έναν πιθανό αγοραστή, την καναδική Frontier Pacific Mining Corporation. Ως γνωστόν, η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. κατέχει το υπόλοιπο 20% των μετοχών των Χρυσωρυχείων Θράκης ΑΜΒΕ. Η Frontier Pacific υπέβαλε στις 21 Νοεμβρίου 2003 μέσω της Newmont Mining Co, προς τις εταιρίες-μετόχους μία καταρχήν προσφορά για την αγορά του 100% των Χρυσωρυχείων Θράκης ΑΜΒΕ, την υλοποίηση της οποίας η προαναφερθείσα υποψήφια αγοράστρια έθεσε υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις και συγκεκριμένα α. την προηγούμενη εξασφάλιση χρηματοδότησης, β. την έγκριση του Διοικητικού της Συμβουλίου, γ. τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσης σε φορολογικά και άλλα θέματα, δ. την προηγούμενη διενέργεια πλήρους νομικού ελέγχου με ικανοποιητικά, κατά την απόλυτη κρίση της, αποτελέσματα και ε. την προηγούμενη έγκριση της πράξης από μία σειρά ρυθμιστικών σωμάτων του Καναδά. Επίσης, η Frontier Pacific επιφύλαξε για τον εαυτό της τη δυνατότητα υπαναχώρησης σε περίπτωση που προκύψει ζήτημα το οποίο, κατά την απόλυτη κρίση της, επηρεάζει το αντικείμενο εργασιών της Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ. Την παραπάνω προσφορά αποδέχθηκαν οι εταιρίες-μέτοχοι με τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί. Και τα δύο μέρη (αγοραστής και πωλητές) δεσμεύτηκαν, εφόσον πληρωθούν οι όροι που τέθηκαν από την αγοράστρια εταιρία, να συζητήσουν και να ολοκληρώσουν μέχρι το Μάρτιο του 2004 τους επιμέρους όρους της εξαγοράς. H Frontier Pacific ανέλαβε την υποχρέωση και κατέβαλε στην Newmont (80%) και στην S&B (20%) ποσό $1 εκατ. έναντι της υποχρέωσης των εταιριών-μετόχων να μην διαπραγματευθούν με τρίτους παρά μόνον με τη Frontier Pacific (standstill payment). Αυτή είναι ουσιαστικά η μόνη δέσμευση της προσφέρουσας. Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. προτίθεται να προβεί σε πώληση του 20% που κατέχει στην εταιρία Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ, στο πλαίσιο της δεδηλωμένης στρατηγικής της προσπάθειας για αποδέσμευση από δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στο βασικό κορμό των εργασιών της. Το τίμημα σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς θα ανέρχεται (για το 100% των μετοχών) στο ποσό των $11 εκατ. Επιπλέον προβλέπονται και δικαιώματα πρόσθετης αμοιβής εξαρτώμενης από πιθανή εμπορική εκμετάλλευση του εξευρεθέντος κοιτάσματος. Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. δεν προέβη σε ενημέρωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθότι πρόκειται για μία καταρχήν προσφορά, η ολοκλήρωση της οποίας ενέχει σοβαρό βαθμό αβεβαιότητας για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω, ενώ στην προσφορά αυτή δεν καθίστανται σαφείς οι εκατέρωθεν δεσμεύσεις των συμβαλλομένων, τόσο μάλλον που η προσφέρουσα είναι ουσιαστικά αδέσμευτη. Κατά συνέπεια πιστεύουμε ότι δεν είχαμε υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 350/85 και της απόφασης Ε.Κ. 5/204/14.11.2000. Επιπλέον, η συγκεκριμένη πράξη είναι ιδιαίτερα μικρής οικονομικής σημασίας για την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και δεν επηρεάζει ουσιωδώς τα βασικά οικονομικά της μεγέθη.›

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

16. 01. 2004

Πώληση Ιδίων Μετοχών

Η εταιρία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ γνωστοποιεί ότι πώλησε στις 16 Ιανουαρίου 2004 98.000 ίδιες μετοχές της στην τιμή των 7,84 ευρώ η κάθε μία. Η εταιρία πλέον κατέχει 98.950 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,58% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝ
  • ΕΛΓΕΚ
  • ΧΑΙΔΕ
  • ΙΝΤΚΑ
  • ΠΗΓΑΣ
  • ΔΕΗ
  • ΠΕΙΡ

Σχολιασμένα