ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015 19:35
UPD:23:53

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι την 20η Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν  (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.326.715 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 68,79% επί συνόλου 22.280.000 κοινών ονομαστικών μετοχών. Για τον καθορισμό της  απαρτίας  δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 323.995 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Μητρικής χρήσεως 1/1/2014  έως 31/12/2014.

 

2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων)  χρήσεως 1/1/2014  έως 31/12/2014.

 

3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του  Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.  Έγκυρες ψήφοι 15.326.715 (68,79% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.326.715  (100%), κατά 0, αποχή 0.

 

4.  Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 και αποφάσισε λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος την μη διανομή μερίσματος.

Έγκυρες ψήφοι 15.326.715 (68,79% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.326.715  (100%), κατά 0, αποχή 0.

5. Με απαρτία 68,79% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Έγκυρες ψήφοι 15.326.715 (68,79% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.326.715  (100%), κατά 0, αποχή 0.

 

6. Χορήγησε άδεια για την υπογραφή σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της εταιρείας και τρίτων ενδιαφερομένων ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ενδεχόμενη περίπτωση πώλησης σε αυτά της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν. και την μερική ή ολική πώληση των πλοίων της. Έγκυρες ψήφοι Έγκυρες ψήφοι 15.326.715 (68,79% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.326.715  (100%), κατά 0, αποχή 0.

7. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2014  έως 31/12/2014.

Έγκυρες ψήφοι 15.326.715 (68,79% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.326.715  (100%), κατά 0, αποχή 0.

 

8. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Έγκυρες ψήφοι 15.326.715 (68,79% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.326.715  (100%), κατά 0, αποχή 0.

 

9. Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, ήτοι: α) ως Τακτικό  Ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο του Αριστείδη (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 12001) και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24151) και προενέκρινε την αμοιβή αυτών.

Έγκυρες ψήφοι 15.326.715 (68,79% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.326.715  (100%), κατά 0, αποχή 0.

 

10.Χορήγησε την άδεια, κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ευάγγελο Ρούσσο, Γεώργιο Ρούσσο και  Ιωάννη Ρούσσο να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρείας ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν. 

Έγκυρες ψήφοι 15.326.715 (68,79% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.326.715  (100%), κατά 0, αποχή 0.

 

11. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΡΕΒΟΙΛ

Σχολιασμένα