ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. : Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13ης Μαΐου 2015

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 16:32
UPD:23:53

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 13η Μαΐου 2015, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν επτά (7) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 5.459.486 μετοχές επί συνόλου 7.914.480, ήτοι παρέστη το 68,98%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί όλες οι αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2014, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική  χρήση 2014.

3. Εγκρίθηκε η εκλογή για την χρήση 2015 του κ. Κωνσταντίνου Ευαγγελινού του Παναγιώτη Α.Μ. ΣΟΕΛ 13151 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κας Αικατερίνης Μαλαβάζου του Αθανασίου Α.Μ. ΣΟΕΛ 13831 ως αναπληρωματικής.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2015.

5. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Δ.Σ. και στη διεύθυνση των θυγατρικών και συγγενών της εταιρειών, κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Εγκρίθηκε η λήψη απόφασης για την παροχή εγγυήσεως σε συνδεδεμένες με την ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. εταιρείες ή θυγατρικές αυτής ή εταιρείες στις οποίες συμμετέχει.

7. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα