Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015 16:26
UPD:23:53

Αθήνα, 29 Απριλίου 2015

 

Μέρισμα χρήσης 2014


Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Απριλίου 2015, αποφάσισε την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014 ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή μεικτό.

Το ποσό μερίσματος των 0,20 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%  σύμφωνα με το ν. 4110/2013, ήτοι 0,02 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,18 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Τρίτη 5 Μαΐου 2015.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2015 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς», ως ακολούθως:

1.    Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4., την παρ. 5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2.   Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

3.    Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή για πέντε (5) έτη (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή- Σ.Α.Τ.), την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου,  είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Επενδυτικών Σχέσεων της ΕΥΔΑΠ (Τηλ. 210 214 44 00 - 01), κα Αφροδίτη Κατσούδα.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα