ΧΑ: Aνακοινώσεις (1)

Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2004 18:47
UPD:19:00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

03. 03. 2004

Ανακοίνωση

Με απόφασή του της 9.12.2003 ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΧΑ είχε θέσει σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης την μετοχή της εταιρείας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ συνεπεία εκδόσεως της υπ΄αριθμ. 6296/2003 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία είχε αποφασισθεί η ακύρωση της συγχώνευσης της εταιρείας με την εταιρεία ΕΤΕΠ. Η απόφαση αναστολής διαπραγμάτευσης είχε ληφθεί για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και ομαλής λειτουργίας της αγοράς, και ιδίως προκειμένου να πληροφορηθεί το επενδυτικό κοινό με σαφήνεια και πληρότητα τις συνέπειες της αποφάσεως αυτής. Στις 2/3/2004 δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθμ. 1389/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτηση της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ, με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της 6296/2003 απόφασης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της εφέσεως που άσκησε η εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ κατά της πρωτόδικης αποφάσεως. Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΧΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα γεγονότα που προέκυψαν, αποφάσισε την άρση του μέτρου της αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, από 3-3-2004. Επισημαίνεται πάντως ότι το επενδυτικό κοινό πρέπει να λάβει υπόψη του το γεγονός ότι η εκκρεμότητα επί της νομιμότητας της συγχωνεύσεως παραμένει μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της εφέσεως, η συζήτηση της οποίας έχει ορισθεί για την 1.04.2004". Η εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 6 της Απόφασης 95/23.12.2002, του Δ.Σ. του Χ.Α. εντάσσεται αρχικά στον χρονισμό βραχείας (τρίωρης συνεχούς) διαπραγμάτευσης.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

03. 03. 2004

Ανακοίνωση

Η ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

Την 02.03.2004 εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε η με αρ.1389/2.3.2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία) επί της αιτήσεως της εταιρείας μας για την αναστολή ισχύος και εκτέλεσης της με αρ. 6296/2003 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία) η οποία εκδικάσθηκε την 15.01.2004. Η απόφαση έκανε αποδεκτό το αίτημα της εταιρείας και αναστέλλει την ισχύ και εκτέλεση της αποφάσεως με αρ. 6296/2003, μέχρις εκδόσεως απόφασης επί της από 8.12.2003 ασκηθείσας από την εταιρεία μας εφέσεως κατά της ως άνω πρωτοδίκου αποφάσεως.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

03. 03. 2004

Εκποίηση Μετοχών

Χορήγηση άδειας για συνολική εκποίηση άνω των 2.000 ομοειδών μετοχικών τίτλων. Διορισμός μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την εκποίηση μετοχών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 και 2 του ν.3152/2003 (ΦΕΚ 152 Α΄) όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3632/28 « περί Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών › όπως ισχύει και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

3. Το ν. 2396/96 (ΦΕΚ 73 Α΄) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές› όπως ισχύει.

4. Την απόφαση 19/284/9.10.2003 (ΦΕΚ 1620 Β’/3.11.2003) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Διευθυντή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

5. Την απόφαση 71/2.4.1996 Δ.Σ. της Ε.Κ. «Ορισμός ανώτατων ορίων ημερησίας διακύμανσης των τιμών των μετοχών, των συναλλαγών πακέτων και με συμψηφιστική εγγραφή› (ΦΕΚ 296 Β΄) όπως ισχύει.

6. Την εγκύκλιο 18/23.10.2003 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7. Το άρθρο 22 της απόφασης 98/5.5.2003 Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

8. Την αίτηση με αρ. πρωτ. Ε.Κ. 809/12.1.2004 του πληρεξούσιου δικηγόρου της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα E.F.G. Eurobank Ergassias Ανώνυμη Εταιρία›, κ. Νικολάου Κατηφόρη, για εκποίηση μετοχών ενεχυρασμένων σύμφωνα με το Ν.Δ. της 17.7/13.8.1923, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

9. Τις εκθέσεις επίδοσης με αριθμό 2582Γ’/17.12.2003, 2583Γ’/17.12.2003, 2584Γ’/17.12.2003 και 2585Γ’/17.12.2003 του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κ. Κων/νου Τουρνά.

10. Την από 11.2.2004 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών, Πιστοποίησης και Μηχανοργάνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Τη χορήγηση άδειας εκποίησης έξι χιλιάδων (6.000) κοινών ονομαστικών μετοχών έκδοσης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.›

2) Τον διορισμό της εταιρίας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΧΕ› ως το αρμόδιο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια της εκποίησης των προαναφερθεισών μετοχών.

Η εκποίηση των μετοχών θα διενεργηθεί στο Τμήμα Λειτουργίας και Υποστήριξης Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 4 Μαρτίου 2004, ημέρα Πέμπτη, κατά τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο 18/13.10.2003 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο άρθρο 22 της απόφασης 98/5.5.2003 του Δ.Σ. του Χ.Α., παρουσία της υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού, κ. Όλγας Φωτοπούλου-Χατζηζαχαρίου, συμβολαιογράφου Αθηνών, και της υπαλλήλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Ελένης Κοσσονάκου, ή των νόμιμων αναπληρωτών τους αντίστοιχα. Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά την ημέρα της εκποίησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%).

ΑΝΕΚ Α.Ε.

03. 03. 2004

Ανακοινώσεις

Α/ Η εισηγμένη στο Χ.Α. εταιρία ΑΝΕΚ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., από τη συνεδρίαση της 04/03/2004 κι εφεξής, θα αρχίσει η ειδική διαπραγμάτευση επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρίας, προς ενίσχυσης της ρευστότητάς τους, με ειδικό διαπραγματευτή το Μέλος του Χ.Α., ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. με της εξής βασικούς όρους: 1. H ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α. εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρίας ANEK A.E., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η εταιρία ANEK A.E. θα καταβάλλει αμοιβή στην ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους. Β/ Η εταιρία ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., από τη συνεδρίαση της 04/03/2004 κι εφεξής, θα αρχίσει υπό την ιδιότητα της ως Ειδικός Διαπραγματευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χ.Α., την Ειδική Διαπραγμάτευση επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρίας «ΑΝΕΚ Α.Ε.›, προς ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών αυτών. Η εταιρία ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την εταιρία «ANEK A.E.›, με τους εξής βασικούς όρους: 1. H ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α. εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρίας «ANEK A.E.›. Για την υπηρεσία αυτή η ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. θα λαμβάνει από την εταιρία αμοιβή. 2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρία έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

03. 03. 2004

Ανακοίνωση

Η εταιρία GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί δήλωσή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως εξής: «Την 19.12.2003 αποκτήσαμε 10.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› (η ‘Εταιρία’) οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 49,92% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας αυτής. Ενόψει όμως του γεγονότος ότι η Εταιρία, κατά την ημερομηνία απόκτησης των πιο πάνω μετοχών από εμάς, κατείχε ίδιες μετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό 3,56% του μετοχικού κεφαλαίου, συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 5 στοιχείο δ' της απόφασης της Επιτροπής σας με αριθμό 2/258/5.12.2002, οπότε και υποβάλαμε την από 19.12.2003 Δήλωσή μας προς την Επιτροπή σας. Κατόπιν της από 5.2.2004 πώλησης από την Εταιρία των πιο πάνω ίδιων μετοχών της, που δημοσιεύθηκε την 12.2.2004 στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεν συντρέχει πλέον περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του ως άνω άρθρου 5 παρ. 5 στοιχείο δ' της απόφασης της Επιτροπής σας με αριθμό 2/258/5.12.2002. Κατά συνέπεια, θα θέλαμε με την παρούσα να σας δηλώσουμε ότι δεν ισχύει η από 19.12.2003 Δήλωσή μας περί πώλησης εντός έτους από την απόκτησή τους μετοχών που υπερβαίνουν, σύμφωνα με την απόφαση 2/258/5.12.2002, ποσοστό 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας καθώς εκλείπει ο λόγος για τον οποίο δεσμευθήκαμε να προβούμε στην εν λόγω πώληση.›

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΕΘΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Συνήλθε την 27/02/2004, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, η οποία ενέκρινε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρίας για το 2003 κατά το οποίο τα καθαρά προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 12,54 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 2,97 εκατ. ευρώ το 2002. Στα πλαίσια της πάγιας πολιτικής της Εταιρίας για διανομή του υψηλότερου κατά το δυνατό μερίσματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 9,90 εκατ. ευρώ. Το παραπάνω μέρισμα ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, διαμορφώνει μερισματική απόδοση 5,19% και 5,08%με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής στις 31/12/2003 και στις 26/02/2004, αντίστοιχα. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Βρανάς, δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στις 27/02/2004. Από τις 1/03/2004 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος του οποίου η καταβολή θα αρχίσει στις 10/03/2004 από καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας. Σχετικά με τη διανομή του μερίσματος θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση διά του τύπου. Η Εταιρία συνεχίζει και κατά το τρέχον έτος την επενδυτική πολιτική της με βάση την οποία το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της επενδύεται σε μετοχές κυρίως του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Συγκεκριμένα στις 26/02/2004 ποσοστό 88,8 % περίπου του ενεργητικού ήταν επενδεδυμένο στο Χ.Α. με την παρακάτω ποσοστιαία κλαδική σύνθεση: Τράπεζες 23,8% - Τηλεπικοινωνίες 11,3% - Τσιμέντα-Μη μεταλλ.ορυκτά 10,1% - Τυχερών Παιχνιδιών 7,2% - Συμμετοχών 6,8% - Ηλεκτρικής Ενέργειας 5,5% - Πληροφορικής 4,2% - Ποτοποιϊας 3,8% - Λιανικού Εμπορίου 3,4% - Διυλιστήρια 2,6% - Κατασκευές 2,5% - Βοηθητικές προς τις μεταφορές δραστηριότητες 2,2% - Ύδρευση 1,9% - Βασικά μέταλλα 1,8% - Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας 1,8% - Λοιποί κλάδοι 11,1%. Επίσης, οι μεγαλύτερες θέσεις της Εταιρίας αφορούν μετοχές των εταιριών : Εθνική, Ο.Τ.Ε., ¶λφα Τράπεζα, ΤΙΤΑΝ, Δ.Ε.Η., Ο.Π.Α.Π., Coca-Cola, Eurobank, Ελληνικά Χρηματιστήρια και Cosmote. Στις 26/02/2004 η εσωτερική αξία της μετοχής ήταν 2,15 ευρώ, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή 1,97 ευρώ (discount 8,38 %). Τέλος, η απόδοση της εσωτερικής αξίας της μετοχής από 01/01/2004 έως 20/02/2004 ανέρχεται σε 8,05% και είναι από τις υψηλότερες του κλάδου σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κατά την παραπάνω ημερομηνία.›

Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία Μ.Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Ο Όμιλος Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ανακοινώνει τα Ετήσια Ενοποιημένα Αποτελέσματα Χρήσεως 2003, τα οποία διαμορφώνονται ως ακολούθως: - Ενοποιημένες Πωλήσεις ύψους 296.0 εκ. Ευρώ έναντι πωλήσεων 310.9 εκ. Ευρώ κατά το 2002. - Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Ε.Β.Ι.Τ.D.A.) 50.0 εκ. Ευρώ (17% των πωλήσεων) έναντι 54.5 εκ. Ευρώ (17,5% των πωλήσεων) κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2002. - Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων (Ε.Β.Τ.) 21.3 εκ. Ευρώ έναντι 26.2 εκ. Ευρώ του έτους 2002. Το 2003 ήταν μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την διεθνή Οικονομία με ορατές τις επιπτώσεις της ύφεσης, με σημαντικά γεγονότα όπως ο πόλεμος του Ιράκ και βέβαια με την σημαντική ανατίμηση του Ευρώ. Είναι λογικό αυτή η διεθνής συγκυρία να επηρεάσει ένα κατεξοχήν εξωστρεφή Όμιλο. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η δραστηριότητα του Ομίλου Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ κατά 97% πραγματοποιείται εκτός Ελλάδος. Στην πραγματικότητα, αν εξαιρέσουμε την επίπτωση της υποτίμησης του δολαρίου την ίδια περίοδο, της λίρας Αγγλίας καθώς και αρκετών νομισμάτων Ανατολικών Χωρών υπάρχει αύξηση των πωλήσεων οι οποίες θα έφταναν τα 318 εκ. Ευρώ. Η κύρια επίπτωση στην κερδοφορία ήταν αποτέλεσμα σημαντικών συναλλαγματικών διαφορών χωρίς την επίπτωση των οποίων οι δείκτες κερδοφορίας θα ήταν στα ίδια επίπεδα με το 2002. Σε αυτό το δύσκολο χρόνο ο Όμιλος υλοποίησε σημαντικές βιομηχανικές επενδύσεις, κυρίως στην Ιταλία (SIAT), αλλά και επενδύσεις υποδομών και αναδιαρθρώσεων με υψηλό κόστος. Παράλληλα η προσπάθεια ορθολογικοποίησης του Ομίλου ήδη αποδίδει καρπούς με την εμφανή και σε απόλυτους αριθμούς μείωση του κόστους και των εξόδων. Το 2004 ξεκινάει διαφορετικά, ο Όμιλος Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ είναι διαφορετικός. Η ολοκλήρωση και αναδιάρθρωση του Ομίλου είναι δεδομένη, ο Όμιλος είναι δυνατός, πιο ευέλικτος και πιο ανταγωνιστικός. Οι μεγαλύτεροι και πιο απαιτητικοί πελάτες διεθνώς τον εμπιστεύονται με πολυετή συμβόλαια συνεργασίας σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική (Wal-Mart, Coca-Cola, Agfa Group, Smurfit, κ.α.).›

ΟΛΠ Α.Ε.

03. 03. 2004

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι, σύμφωνα με την από 25-2-2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει δωρεάν 90.560 μετοχές της Ο.Λ.Π Α.Ε, επί συνόλου 18.625.000 μετοχών που κατέχει, σε 14.281 ιδιώτες (μη θεσμικούς) επενδυτές, δικαιούχους του κινήτρου διακράτησης, που απέκτησαν μετοχές κατά τη Δημόσια Εγγραφή και για τον αριθμό των μετοχών που διακράτησαν αδιαλείπτως μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 6 Φεβρουαρίου 2004. Οι δικαιούχοι θα λάβουν δωρεάν μία (1) μετοχή ανά δέκα (10) διακρατηθείσες, με ανώτατο όριο τις διακόσιες (200 μετοχές) ανά μέτοχο. Οι μετοχές αυτές θα μεταβιβαστούν στους δικαιούχους εξωχρηματιστηριακά την 4-3-2004 (και μέχρι 11.00 π.μ) και θα είναι διαπραγματεύσιμες από την ίδια ημερομηνία. Η ως άνω μεταβίβαση των δωρεάν μετοχών απαλλάσσεται από οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο φόρο ή άλλη εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.

03. 03. 2004

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, οι οποίες συνήλθαν την 4η Απριλίου 2003, εγκρίθηκε η αγορά Ιδίων Μετοχών της εταιρίας, σε χρονικό διάστημα εντός των 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των κοινών μετοχών αυτής και 10% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών αυτής με κατώτατη τιμή αγοράς 0,5 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 5 ευρώ ανά κοινή και προνομιούχο μετοχή. 2. Σε εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων των έκτακτων Γ.Σ. των μετόχων, η εταιρία γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της την 10/12/2003 την πρόθεσή της να προβεί στην απόκτηση έως 4.000.000 κοινών μετοχών της με κατώτατη τιμή αγοράς 1,5 ευρώ και ανώτατη αγοράς 4 ευρώ ανά μετοχή καθώς και έως 300.000 προνομιούχων μετοχών με κατώτατη τιμή αγοράς 1,4 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 3,5 ευρώ ανά μετοχή, κατά το χρονικό διάστημα 15/12/2003 έως 28/02/2004. 3. Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η εταιρία προέβη στην αγορά: α/ 1.700.790 κοινών μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,83 ευρώ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2,13% του συνόλου των κοινών μετοχών αυτής. β/ 98.550 προνομιούχων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,66 ευρώ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 3,08% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών αυτής.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.

03. 03. 2004

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την 27/02/2004 εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003 και η διανομή συνολικού μερίσματος ποσού 9.903.600 ευρώ. Το παραπάνω μέρισμα αντιστοιχεί σε 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στις 27/02/2004. Από τις 1/03/2004 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος του οποίου η καταβολή θα αρχίσει στις 10/03/2004 από καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας. Σχετικά με τη διανομή του μερίσματος θα ακολουθήσει αναλυτική Ανακοίνωση διά του Τύπου.

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Οριακή μείωση των πωλήσεων και περαιτέρω συρρίκνωση των ζημιών εμφανίζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την χρήση του 2003, σύμφωνα με την Λογιστική Κατάσταση της 31.12.2003. Ο κύκλος εργασιών της Βιομηχανίας Ξύλου ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΑΕ ανήλθε την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2003 στα 19,8 εκατ. ευρώ, έναντι 20,48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002, ωστόσο ο όγκος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 10% περίπου που δείχνει σαφή βελτίωση στην διεύρυνση μεριδίου αγοράς. Το σύνολο των εσόδων επηρεάστηκε αρνητικά από τις χαμηλότερες τιμές που επικράτησαν κατά το 2003, ως αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού στην αγορά ξυλείας. Στα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας οι ζημίες μειώθηκαν περαιτέρω στις 587 χιλιάδες ευρώ από 1,28 εκατ. ευρώ που ήταν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003. Η εταιρεία εκτιμά ότι κατά το τρέχον έτος οι συνθήκες θα είναι βελτιωμένες για τα αποτελέσματα της ΒΑΛΚΑΝ καθώς αναμένεται η εταιρεία να ωφεληθεί από την αναδιάρθρωση λειτουργίας της με τη σημαντική μείωση κόστους, την αύξηση των πωλήσεων, τις μηδενικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και την υψηλή ταμιακή ρευστότητα που διαθέτει. Ήδη οι συνθήκες στην αγορά ξυλείας διαφαίνονται καλύτερες καθώς παρατηρήθηκε ελαφρά ανάκαμψη των τιμών πώλησης από το τέταρτο τρίμηνο του 2003.›

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία του ομίλου της Ελληνικής Υφαντουργίας Α.Ε. διατηρήθηκαν για το 2003 σε ικανοποιητικά επίπεδα, αν και επηρεάστηκαν σημαντικά σε σχέση με το 2002 από δύο διεθνείς συγκυρίες και συγκεκριμένα από τη μείωση της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ και την άνοδο της τιμής του εκκοκκισμένου βαμβακιού. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 80,43 εκ. Ευρώ, έναντι 85,11 εκ. Ευρώ το 2002, προερχόμενος κατά 80% από εξαγωγές κυρίως σε χώρες της Ε.Ε. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων σε ενοποιημένη βάση έφτασαν τα 4,28 εκ. Ευρώ έναντι 6,52 εκ. Ευρώ το 2002. Το Δ.Σ. της εταιρείας θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων διανομή μερίσματος 0,07 Ευρώ ανά μετοχή, εφαρμόζοντας για τρίτη συνεχή χρονιά μια ικανοποιητική μερισματική πολιτική για τους μετόχους της εταιρείας. Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 31/12/2003, η μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 2,5%. Ο όμιλος συνέχισε στο 2003 την εφαρμογή της στρατηγικής του, με κύριο άξονα τη δημιουργία προϊόντων αιχμής μέσω των κατάλληλων επενδύσεων, που θα του δώσουν την ευελιξία, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα που απαιτεί η αγορά. Μέσα στο 2003 πραγματοποιήθηκαν παραγωγικές επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ύψους 13,45 εκ. Ευρώ, από τα οποία 11,19 εκ. Ευρώ στη μητρική και 2,26 εκ. Ευρώ στη θυγατρική Κλωστήρια Κιλκίς Α.Ε. Ο όμιλος, αξιοποιώντας τα δύο εκκοκκιστήρια βάμβακος που διαθέτει στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, έχει ήδη καλύψει τις ανάγκες του σε πρώτη ύλη μέχρι την έναρξη της νέας εκκοκκιστικής περιόδου σε άριστη ποιότητα και ικανοποιητικές τιμές. Για το 2004, επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, που ενισχύεται από το γεγονός ότι η ζήτηση των προϊόντων denim παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι.›

ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σε συνέχεια της από 23-12-2003 υπογραφής των συμβάσεων του Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 30.000.000 και Κοινοπρακτικού Δανείου Ευρώ 8.900.000 μεταξύ της ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. και των συμμετεχουσών τραπεζών: ALPHA BANK Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., BNP PARIBAS και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., η εταιρεία ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών και διαδικασιών για την εκταμίευση των δύο παραπάνω δανείων. Η εκταμίευση αυτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου 2004. Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί, αποκλειστικά, για την αναχρηματοδότηση τρέχοντος, βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας μετατρέποντάς τον σε μεσο-μακροπρόθεσμο, ενώ το Κοινοπρακτικό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για χρηματοδότηση και υποστήριξη εκτέλεσης των έργων της εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω συμβάσεις υπεγράφησαν στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου πενταετούς σχεδίου ανάπτυξης της ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ. και αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη των Τραπεζών στην ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ και στη διοίκηση της.›

ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Πολύ σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών της παρουσίασε το 2003 η εισηγμένη εταιρία ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ. Σε εταιρική βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 155,63 εκατ. Ευρώ έναντι 97,67 εκατ. Ευρώ το 2002, σημειώνοντας αύξηση κατά 59,3%, ενώ ο αμιγής κύκλος εργασιών σημείωσε σημαντικότατη αύξηση κατά 93,9% και από 59,25 εκατ. Ευρώ το 2002 ανήλθε σε 114,89 εκατ. Ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,45 εκατ. Ευρώ έναντι αρνητικού αποτελέσματος 9,78 εκατ. Ευρώ το 2002. Η σημαντική αυτή αύξηση των οικονομικών μεγεθών της ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ επηρέασε θετικά, όπως ήταν φυσικό και τα οικονομικά μεγέθη της σε ενοποιημένη βάση. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2003 ανήλθε σε 179,22 εκατ. Ευρώ έναντι 114,94 εκατ. Ευρώ το 2002, σημειώνοντας επίσης σημαντική αύξηση κατά 55,92%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων μετά την αφαίρεση της αναλογίας των μετόχων μειοψηφίας ανήλθαν σε 14,02 εκατ. Ευρώ έναντι αρνητικού αντίστοιχου αποτελέσματος 10,43 εκατ. Ευρώ το 2002. Σημειώνεται ότι, μετά το αρνητικό αποτέλεσμα του 2002, το οποίο οφειλόταν κυρίως στη συγχώνευση με απορρόφηση κατασκευαστικών εταιριών που πραγματοποιήθηκαν με βάση το Ν.2940/2001 για την απόκτηση του πτυχίου της νέας ανώτατης (7ης) τάξης του ΜΕΕΠ, και το οποίο καταγράφηκε για πρώτη φορά στην επί 27 έτη συνεχή ανοδική και κερδοφόρο πορεία της εταιρίας, η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ, όπως επανειλλημένα έχει υπογραμμιστεί από τη διοίκησή της, επανήλθε το 2003 σε σημαντικού ύψους κερδοφορία και συνεχίζει απρόσκοπτα τη δυναμική της πορεία, τόσο στον κατασκευαστικό τομέα όσο και στους λοιπούς τομείς δραστηριότητας (ανάπτυξη ακινήτων, ενέργεια, τουρισμός).›

ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε.

03. 03. 2004

Γνωστοποίηση

Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Ε.Κ. 5/204/14.11.2000, η εταιρία γνωστοποιεί ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ως ακολούθως: «Την 27/02/2004, έλαβε χώρα η Συνεδριαση του Δ.Σ. με θέμα ημερήσιας διάταξης ?Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα". Μετά την παραίτηση του Κων/νου Δράκου και την εκλογή του Χαράλαμπου Ερμείδη ως νεο μέλος του Δ.Σ., το νέο Δ.Σ. συγκρότηθηκε σε σώμα και αποφάσισε ότι δύο μέλη του και συγκεκριμένα οι (α) Ιωάννης Μανούσος και (β) Χαράλαμπος Ερμείδης θα είναι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του. Ως εκ τούτου το νέο Δ.Σ. είναι το ακόλουθο: Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος: Βασιλική Νάση του Δημητρίου και της Χαριτίνης. Αντιπρόεδρος: Αβραάμ Δημητράκης του Στεργίου και της Ευαγγελίας. Μέλος: ¶δωνις Ιωαννίδης του Ανδρέα και της Μελανής. Ανεξάρτητο μή εκτελεστικό μέλος: Ιωάννης Μανούσος του Ισίδωρου και της Μαρίας και Ανεξάρτητο μή εκτελεστικό μέλος: Χαράλαμπος Ερμείδης του Γεωργίου και της Ζωής.› ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND Α.Ε.Ε.Χ.

03. 03. 2004

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρία ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND ΑΕΕΧ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Διανομή μερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2003, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 27/02/2004 η οποία, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών και όρισε ορκωτούς ελεγκτές για τη χρήση 2004. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 10/03/2004. Από την Πέμπτη 11/03/2004, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσης 2003. Για την καταβολή του μερίσματος, οι μέτοχοι θα ενημερωθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας. Υπενθυμίζεται τέλος, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση της από την ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.E.X. και ήδη από 19/02/04 έχει δημοσιευθεί το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.›

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

03. 03. 2004

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρία ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Διανομή μερίσματος 0,1285 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2003, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 27/02/2004 η οποία, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών και όρισε ορκωτούς ελεγκτές για τη χρήση 2004. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 10/03/2004. Από την Πέμπτη 11/03/2004, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσης 2003. Για την καταβολή του μερίσματος, οι μέτοχοι θα ενημερωθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, το Δ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας. Ειδικότερα ότι, με βάση τις από 31.01.02, 31.12.02 και 08.01.04 αποφάσεις των Γ.Σ. των μετόχων, έχουν αποκτηθεί, μέχρι σήμερα, συνολικά 1.680.870 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,69% του συνόλου των μετοχών και του μετοχικού της κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσης τα 2,22 ευρώ. Επίσης έθεσε στη διάθεσή τους, τον πλήρη κατάλογο των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες μετοχές. Υπενθυμίζεται τέλος, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση της ALPHA TRUST-ASSET MANAGER FUND A.E.E.X. και ήδη από 19/02/04 έχει δημοσιευθεί το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.›

HYATT REGENCY Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία HYATT REGENCY ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Αύξηση 34,9% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της Εταιρείας Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Ελλάς) Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2003 (01.01.2003 - 31.12.2003) και ανήλθε σε 231,92 εκατομμύρια Ευρώ, έναντι 171,9 εκατ. Ευρώ το 2002 (01.01.2003 - 31.12.2003). Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 33,3% και ανήλθαν σε 73,2 εκατ. Ευρώ τα οποία μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 8,4 εκατ. Ευρώ, ανέρχονται σε 64,8 εκατ. Ευρώ. Στο επίπεδο της Εταιρείας Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Ελλάς) Α.Ε. τα καθαρά προ φόρων κέρδη για το 2003 (01.01.2003 - 31.12.2003), παρουσίασαν αύξηση 9,96% και ανήλθαν σε 60,7 εκατ. Ευρώ έναντι 55,2 εκατ. Ευρώ το 2002. Το σύνολο των ανωτέρω κερδών προέρχεται από καθαρά λειτουργικά κέρδη. Παράλληλα, αύξηση 2,13% παρουσίασε και ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας και ανήλθε σε 175,6 εκατ. Ευρώ, καθώς και τα μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης τα οποία αυξήθηκαν κατά 5,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2002. Το μεικτό περιθώριο κέρδους της Εταιρείας αυξήθηκε σε 49,68% το 2003 από 48,27% το 2002. Σημειωτέον ότι τα αποτελέσματα το 2003 επιβαρύνθηκαν με τόκους 2,09 εκατ. Ευρώ λόγω δανείου ύψους 46,2 εκατ. Ευρώ για την εξαγορά του Μοντ Παρνές. Τα ίδια κεφάλαια στις 31.12.2003 ανήλθαν σε 138,2 εκατ. Ευρώ, έναντι 126,2 εκατ. Ευρώ το 2002 αυξανόμενα κατά 9,46%. Στα ενοποιημένα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνεται και η εταιρεία Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε, ο κύκλος εργασιών της οποίας ανήλθε σε 60,7 εκατ. Ευρώ, για τους οκτώ μήνες (Μάιο - Δεκέμβριο 2003) λειτουργίας του Συγκροτήματος που η Εταιρεία μας απέκτησε τη συμμετοχή και διαχείριση, εμφανίζοντας αύξηση 15,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2002. Για τους δύο πρώτους μήνες του 2004, η αύξηση του κύκλου εργασιών του κλάδου παιχνιδιών εμφανίζει αύξηση 31,5% έναντι των δύο πρώτων μηνών του 2003. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση αναβάθμισης του Συγκροτήματος Μοντ Παρνές, ενώ εντός των προσεχών μηνών και μετά την ολοκλήρωση και έγκριση των σχετικών μελετών, θα αρχίσει η εκ βάθρων ανακαίνισή του.›

ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2003, ο Όμιλος Εταιρειών ΕΔΡΑΣΗΣ, σημείωσε σημαντικές αυξήσεις σε όλα τα οικονομικά του μεγέθη, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ενοποιημένο Ισολογισμό της 31/12/2003, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΕΔΡΑΣΗΣ αυξήθηκε κατά 49% περίπου, φθάνοντας στα 123,860 εκατ. Ευρώ, έναντι των 82,973 εκατ. Ευρώ το 2002, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 6,030 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 24% περίπου, σε σύγκριση με τα 4,868 εκατ. Ευρώ του 2002. Σημαντικά αυξημένα εμφανίζονται και τα οικονομικά αποτελέσματα της εισηγμένης ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε., αφού σύμφωνα με τον Ισολογισμό της 31/12/2003, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 94,675 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 27%, έναντι των 74,668 εκατ. Ευρώ του 2002. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη προ φόρων έφθασαν στα 4,850 εκατ. Ευρώ, από 4,485 εκατ. Ευρώ το 2002, σημειώνοντας αύξηση 8% περίπου. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΕΔΡΑΣΗΣ αυξήθηκαν κατά 2,367 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 30% περίπου, ενώ αυξημένες κατά 782 χιλ. Ευρώ (ποσοστό 15%) είναι και οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το προτεινόμενο μέρισμα προς διανομή στους μετόχους είναι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί σε μία από τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις του κλάδου, της τάξης του 5%. Το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Ομίλου Εταιρειών ΕΔΡΑΣΗΣ, το οποίο ανέρχεται στα 150 εκατ. Ευρώ, αλλά και τα σημαντικά νέα έργα που έχει αναλάβει η εταιρεία από την αρχή του έτους, οδηγούν σε αισιόδοξες εκτιμήσεις της Διοίκησης για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας και κατά την τρέχουσα χρήση του 2004, τόσο σε επίπεδο εταιρείας, όσο και Ομίλου.›

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Η INTRASOFT International Α.Ε. ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο εφαρμογής των προϊόντων επιχειρησιακού λογισμικού mySAP.com της SAP στην INTRACOM Κατασκευές A.E. H INTRACOM Κατασκευές A.E., μέλος του Χ.Α. από το 2001, δραστηριοποιείται στον τεχνικό κατασκευαστικό χώρο από το 1987, καλύπτοντας με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχεδιασμού, αδειοδότησης, εκτέλεσης, εγκατάστασης, κατασκευής και επίβλεψης σε μεγάλα τηλεπικοινωνιακά, ενεργειακά, βιομηχανικά, οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα, με ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκ. ΕΥΡΩ, ενώ διατηρεί σημαντική παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. Το έργο εφαρμογής των προϊόντων λογισμικού SAP υλοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών και περιλάμβανε τη θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των υποσυστημάτων Οικονομικής Διαχείρισης, Διοικητικής Λογιστικής, Πωλήσεων & Διανομής, Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων, Διαχείρισης Υπεργολάβων, και Διαχείρισης και Κοστολόγησης Έργων. Στο πλαίσιο του έργου εφαρμόστηκε, για πρώτη φορά σε ελληνική εταιρεία, η ειδική λύση (Industry Solution) της SAP για τον Κατασκευαστικό Κλάδο (SAP Engineering, Constructions & Operations), εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική και πλήρη μηχανογραφική κάλυψη της Διαχείρισης Συμβάσεων και Υπεργολάβων. Παράλληλα, καλύφθηκαν οι πρόσφατες απαιτήσεις της νομοθεσίας για την παρακολούθηση αποθεμάτων ανά έργο, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις καταστάσεων Χρηματιστηρίου. Δεδομένων των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν σήμερα τον Κατασκευαστικό Κλάδο, καθώς και της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των σύγχρονων έργων υποδομής, η INTRACOM Κατασκευές A.E. επέλεξε τις λύσεις επιχειρησιακού λογισμικού SAP, με στόχο την αναδιοργάνωση των εσωτερικών της διαδικασιών, την εγκαθίδρυση μηχανισμών ελέγχου και βελτιστοποίησης των κοστολογικών δομών της, και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων και των σχέσεων της με τους πελάτες και συνεργάτες της. Επιπροσθέτως, η INTRASOFT International ανέλαβε την οργάνωση και λειτουργία Helpdesk στην έδρα του πελάτη, για την αποτελεσματική και αδιάλειπτη υποστήριξη των 80 και πλέον χρηστών του συστήματος, ενώ σε μεταγενέστερη φάση θα υλοποιήσει και την κάλυψη του ERP συστήματος σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS).›

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

03. 03. 2004

Δελτίο Τύπου

Σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματά της για τη χρήση 2003, η εταιρία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον ισολογισμό της 31.12.2003 ο κύκλος εργασιών της σε μη ενοποιημένη βάση ανήλθε στα 51,67 εκατ. ευρώ από 42,34 εκατ. ευρώ το 2002, εμφανίζοντας αύξηση 22%. Τα κέρδη ανήλθαν στα 2,41 εκατ. ευρώ από 1,88 εκατ. ευρώ το 2002, δηλαδή είναι αυξημένα κατά 28,2%. Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και φόρων ανήλθαν στα 7,2 εκατ. ευρώ από 6,5 εκατ. ευρώ το 2002. Για τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31.12.2003 η εταιρία εμφανίζει αύξηση των οικονομικών της μεγεθών. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών το 2003 διαμορφώθηκε στα 85,9 εκατ. ευρώ έναντι 68,2 εκατ. ευρώ το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση 26%. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 9,4 εκατ. ευρώ από 8,7 εκατ. ευρώ το 2002, ήτοι αυξήθηκαν κατά 8%. Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και φόρων ανήλθαν κατά το 2003 στο ποσό των 21,90 εκατ. ευρώ έναντι 20,07 εκατ. ευρώ το 2002. Η Διοίκηση της εταιρίας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή, από 0,10 ευρώ που διανεμήθηκε κατά την προηγούμενη χρήση. Σημαντική είναι η συνεισφορά της θυγατρικής εταιρίας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν. στα ενοποιημένα αποτελέσματα της 31.12.2003. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 23,9 εκατ. ευρώ από 20,7 εκατ. ευρώ, ήτοι αυξήθηκε κατά 15,5%. Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στα 10,4 εκατ. ευρώ από 8,9 εκατ. ευρώ το 2002, ήτοι αυξήθηκαν κατά 17%. Σημαντική αύξηση εμφανίζουν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, τα οποία την 31.12.2003 ανέρχονται στα 46,7 εκατ. ευρώ έναντι 30,8 εκατ. ευρώ την 31.12.2002. Σημειώνεται, ότι η θυγατρική κατά ποσοστό 100% εταιρία της με την επωνυμία ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ κατέθεσε αίτηση εισαγωγής των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. Πρόκειται για την πρώτη Εταιρία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία (βάσει του ν. 2843/2000 όπως έχει τροποποιηθεί από τον ν. 2992/2002) που υποβάλει αίτηση εισαγωγής στο Χ.Α. Η απόφαση για την εισαγωγή στο Χ.Α. ελήφθη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν της 21.01.2004, η οποία μεταξύ άλλων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή κατά το ποσό των Ευρώ 10.197.200, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 10.197.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 η κάθε μία. Η τιμή διάθεσης θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 350/85 πριν την Δημόσια Εγγραφή. Σύμβουλοι Έκδοσης και Κύριοι Ανάδοχοι είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΝΔΡΟ
  • ΑΝΕΚ
  • ΙΝΤΚΑ
  • ΝΙΚΑΣ
  • ΟΛΠ

Σχολιασμένα