Παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για θέματα φορολογίας

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014 15:51
UPD:15:53
EUROKINISSI/ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το τέλος ταξινόμησης επί οχημάτων που μισθώνουν, με χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση, κάτοικοι Ελλάδος από μη Έλληνες εκμισθωτές.

Διαδικασίες κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα φορολογίας, περιβάλλοντος και ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.

Ειδικότερα, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το τέλος ταξινόμησης επί οχημάτων που μισθώνουν, με χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση, κάτοικοι Ελλάδος από μη Έλληνες εκμισθωτές.

Με βάση την ελληνική νομοθεσία, αν ένας πελάτης που είναι κάτοικος Ελλάδος μισθώσει με χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση ένα όχημα από εκμισθωτή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος, ολόκληρο το τέλος ταξινόμησης πρέπει να καταβληθεί στην Ελλάδα.

Όπως υποστηρίζει η Κομισιόν, η Ελλάδα δεν ενσωμάτωσε το ζήτημα της διασυνοριακής χρηματοδοτικής ή απλής μίσθωσης αυτοκινήτων στη νομοθεσία της, παραβιάζοντας έτσι τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, που επιβάλλει στα κράτη- μέλη να εισπράττουν, στην περίπτωση διασυνοριακής χρηματοδοτικής ή απλής μίσθωσης, τέλος ανάλογο με τη διάρκεια χρήσης του οχήματος.

Αυτό, σύμφωνα με την Επιτροπή, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη διασυνοριακή δραστηριότητα, κατά παράβαση των αρχών της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών που ορίζουν οι Συνθήκες.

Αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων

Εξάλλου, με άλλη απόφασή της, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να εκπονήσει την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική οδηγία για τους οικοτόπους.

Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί από τα κράτη- μέλη να υποβάλουν τις αντίστοιχες εκθέσεις τους έως τον Ιούνιο του 2013, έτσι ώστε να μπορεί η Επιτροπή να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ, πριν από τη σύνταξη της δικής της έκθεσης.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος- μέλος που δεν έχει εκπονήσει και διαβιβάσει την έκθεση, της εστάλη προειδοποιητική επιστολή στις 31 Μαρτίου 2014.

Σύμφωνα με την απάντηση της Ελλάδας, η έκθεση δεν έχει ακόμη συνταχθεί, οπότε η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη.
Αν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ενεργειακή απόδοση κτηρίων

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, η Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ελλάδα να λάβει μέτρα για να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις που έχει, δυνάμει της σχετικής οδηγίας.

Στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη- μέλη πρέπει να καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των δομικών στοιχείων, να υπολογίζουν το επίπεδο βέλτιστου κόστους για την επίτευξη του στόχου και να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

Αυτή είναι κρίσιμης σημασίας πτυχή της οδηγίας, δεδομένου ότι καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, τις οποίες τα νέα και τα ανακαινισμένα κτήρια πρέπει να πληρούν, υποστηρίζει η Επιτροπή.

Η αρχική προθεσμία για την κοινοποίηση της σχετικής έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έληγε στις 30 Ιουνίου 2012, παρατάθηκε έως τις 21 Μαρτίου 2013, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η δημοσίευση κατ' εξουσιοδότηση της Επιτροπής σχετικά με τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του βέλτιστου κόστους.

Το αίτημα της Επιτροπής διατυπώνεται υπό τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, σύμφωνα με τη διαδικασία παράβασης της ΕΕ. Αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Πηγή: ΑΜΠΕΠροτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα