Χ.Α.: Συναλλαγές - μεταβολές ποσοστών

Παρασκευή, 30 Απριλίου 2004 17:07

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

30. 04. 2004

Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής

Σε απάντηση επιστολής του Χ.Α. η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με την από 30/04/2004 επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1992 όπως ισχύει σήμερα, και την από 15/02/2001 (ημερομηνία καταχώρησης στο Σ.Α.Τ. 23/02/2001) σύμβαση ενεχυρίασης τίτλων, ενεχυριάσαμε υπέρ της Τράπεζάς μας συνολικά 780.000 κοινές ανώνυμες μετοχές της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,857% του μετοχικού κεφαλαίου της με σκοπό την εξασφάλιση μακροχρόνιου δανεισμού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε., που διπλασιάστηκαν σε μετοχές 1.560.000 με split της 03/04/2002. Στη συνέχεια την 29/10/2003 αποδεσμεύσαμε από το ενέχυρο μετοχές 780.000 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,429% του μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με τη σύμβαση τα δικαιώματα ψήφου ανήκουν στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αλλά στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρίας, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης της Τράπεζας, τα δικαιώματα ψήφου κατά πάγια τακτική μας εκχωρούνται και ασκούνται από μέρους του κ. Κ. Λαζαρίδη.

- Επωνυμία εισηγμένης εταιρίας: ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. Υπόχρεος: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Είδος κινητής αξίας: Κοινές ανώνυμες μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: Σύσταση ενεχύρου σε ασφάλεια μακροπρόθεσμου δανείου της εταιρίας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν τη μεταβολή 0,000%, μετά τη μεταβολή 10,857%. Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν τη μεταβολή 0, μετά τη μεταβολή 780.000. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου πριν τη μεταβολή 0,000%, μετά τη μεταβολή 0,000%. Συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρίας ανά κατηγορία μετοχών: 7.184.000 κοινές ανώνυμες μετοχές. Ημ/νία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου ενημέρωσης του Χ.Α.: 15/02/2001. Ημ/νία κατά την οποία ο υπόχρεος έλαβε γνώση μεταβολής ποσοστού: 15/02/2001. Ημ/νία υποβολής δήλωσης προς το Χ.Α. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 29/04/2004.

- Επωνυμία εισηγμένης εταιρίας: ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. Υπόχρεος: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Είδος κινητής αξίας: Κοινές ανώνυμες μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: Τμηματική άρση υφιστάμενου ενεχύρου σε ασφάλεια μακροπρόθεσμου δανείου της εταιρίας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν τη μεταβολή 10,857%, μετά τη μεταβολή 5,429%. Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν τη μεταβολή 1.560.000, μετά τη μεταβολή 780.000. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου πριν τη μεταβολή 0,000%, μετά τη μεταβολή 0,000%. Συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρίας ανά κατηγορία μετοχών: 14.368.000 κοινές ανώνυμες μετοχές. Ημ/νία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου ενημέρωσης του Χ.Α.: 29/10/2003. Ημ/νία κατά την οποία ο υπόχρεος έλαβε γνώση μεταβολής ποσοστού: 29/10/2003. Ημ/νία υποβολής δήλωσης προς το Χ.Α. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 29/04/2004.»

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΤΗΛΑ

Σχολιασμένα