Τα μυστικά για εξασφάλιση ρευστότητας μέσω των ΕΚΕΣ

Tι είναι και πώς λειτουργούν οι Εταιρείες Κεφαλαίου Επενδυτικών Συμμετοχών
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014 15:13
UPD:15:13
REUTERS/LEONHARD FOEGER

Το μικρό μέγεθος των εταιρειών στις οποίες επενδύουν, η ευελιξία αλλά και η μορφή της παρεχόμενης ρευστότητας είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των ΕΚΕΣ.

Ενα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο κάνει δειλά τα βήματά του στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, με βασικό χαρακτηριστικό την ευελιξία των επενδύσεων, το μικρό μέγεθος των εταιρειών στις οποίες επενδύει, αλλά και τη μορφή της παρεχόμενης ρευστότητας. Οι Εταιρείες Κεφαλαίου Επενδυτικών Συμμετοχών αποτελούν χρηματοδοτικά σχήματα τα οποία συνδυάζουν χαρακτηριστικά, τόσο από τα AKEΣ (Venture Capital) όσο και από τις ΑΕΕΧ.

Ειδικότερα, με βάση το Ν.4141/2013, για την ίδρυση της εταιρείας απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο κεφαλαίων της τάξης των 300.000 ευρώ, δηλαδή ένα χαμηλό ποσό. Από τη φύση της λοιπόν η ΕΚΕΣ απευθύνεται μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες με μικρές ενέσεις ρευστότητας μπορούν να πραγματοποιήσουν κινήσεις. Κύρια κατεύθυνση λοιπόν των κεφαλαίων αναμένεται να είναι εταιρείες οι οποίες μπορούν να απορροφήσουν μέχρι το 25% των συνολικών κεφαλαίων της ΕΚΕΣ.

Οι ΕΚΕΣ μοιάζουν με τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, όμως απαλλάσσονται από την υποχρέωση να επενδύουν μόνο σε εισηγμένες εταιρείες. Από την άλλη μεριά, όπως και οι ΑΕΕΧ, θα πρέπει να εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά διαπραγμάτευσης 24 μήνες μετά την ίδρυσή τους, ενώ αν συντρέχουν λόγοι μπορούν να λάβουν παράταση έως και 18 μήνες. Επίσης, στη λήξη κάθε χρήσης θα πρέπει να είναι επενδυμένο το 40% του συνολικού τους κεφαλαίου.

Μια επίσης πολύ σημαντική διαφορά με άλλα επενδυτικά εργαλεία αποτελεί το γεγονός ότι οι ΕΚΕΣ δεν χρειάζεται να παρέχουν ρευστότητα μόνο μέσω μετοχικής συμμετοχής.

Μπορούν να καλύπτουν ομολογιακές εκδόσεις ή να προσφέρουν εγγυήσεις για τη δανειοδότηση εταιρειών. Παράλληλα μπορούν να χρηματοδοτούν συγκεκριμένες δραστηριότητες μιας εταιρείας με κάλυμμα κάποια απαίτηση της εταιρείας αυτής.

Για παράδειγμα, μια παραγωγική εταιρεία η οποία θέλει να χρηματοδοτήσει την εξωστρέφειά της και συμφωνεί για εξαγωγές προς συγκεκριμένους πελάτες, μπορεί να προσφέρει ως εγγύηση στο χρηματοδότη της, δηλαδή την ΕΚΕΣ, την απαίτηση προς τον πελάτη της.
Φυσικά στους κόλπους της εταιρείας υπάρχει επενδυτική επιτροπή, αλλά και συνεργαζόμενοι ελεγκτές που κάνουν το due diligence της εταιρείας και προχωρούν ανάλογα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α. είναι θετικές στην ανάπτυξη των εταιρειών αυτών καθώς και στην εισαγωγή τους στο Χ.Α.

Σύμφωνα με το νόμο για τις ΕΚΕΣ έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και σε τρίτη χώρα εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Επίσης μία ΕΚΕΣ μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών, μέχρι σωρευτικά ανώτατου ποσοστού 40% του ενεργητικού της.

Η δε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να μεταβάλλει το παραπάνω ποσοστό. Η ΕΚΕΣ μπορεί επίσης να επενδύει σε ομολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά. 

Ο Παναγιώτης Λέκκας

Πρώτη η CNL Capital

Μέχρι σήμερα μόνο μία ΕΚΕΣ έχει ιδρυθεί με συνολικά κεφάλαια 900 χιλ. ευρώ, η CNL Capital EKΕΣ, στην οποία αναφέρεται και σχετικό δημοσίευμα της «Ν» την 6η Οκτωβρίου. Η εταιρεία έχει συσταθεί με τη συγκέντρωση κεφαλαίων από 26 μετόχους, που κατέβαλαν συνολικά 900.000 ευρώ, ενώ «ψυχή» του εγχειρήματος είναι οι Παναγιώτης Λέκκας (στη φωτογραφία επάνω) και Νικόλαος Χλωρός. Στόχος του νέου σχήματος, που συστάθηκε με βάση το νόμο για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι η ενίσχυση της ρευστότητας μικρών εταιρειών, οι οποίες ενώ διακρίνονται για την καλή τους πορεία, δεν μπορούν να αναπτυχθούν, καθώς δεν έχουν τα περιθώρια εξασφάλισης των αναγκαίων κεφαλαίων. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ - [email protected]


Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα