Χ.Α. - Γενικές Συνελεύσεις

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2004 17:22

NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.*

Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 25/05/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, οδός Ξενοφώντος 14, 1ος όροφος, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για κάλυψη ζημιών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.*

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 28/05/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, στα γραφεία της εταιρίας, στην Κηφιασιά, οδός Πηγών 33, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των Ετησίων και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2003. 2. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2003 και απόφαση για την διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2003. 4. Επικύρωση εκλογής από το Δ.Σ. νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ. και καθορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. 6. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για το έτος 2003 και προέγκριση αυτών για το έτος 2004. 7. Έγκριση αποζημιώσεως Μέλους Δ.Σ. ασκούντος καθήκοντα Επόπτου του Εσωτερικού Ελεγκτή. 8. Παροχή εξουσίας προς το Δ.Σ. για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου καθώς, και για τον καθορισμό των όρων αυτού. 9. Μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. 10. Τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού. 11. Τροποποίηση για συμπλήρωση του άρθρου 4 του καταστατικού ως προς τον σκοπό της εταιρίας. 12. Λήψη αποφάσεως για την ίδρυση τριών (3) θυγατρικών Ναυτικών εταιριών, με κεφάλαια της εταιρίας μέχρι του ποσού που έχει προαναγγελθεί με το από Δεκεμβρίου 2003 εγκεκριμένο Ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας, προς υλοποίηση του προγράμματος αγοράς από αυτές των τριών δεξαμενοπλοίων ΜΑΙΣΤΡΟΣ, ΓΑΡΜΠΗΣ, ΓΡΕΓΟΣ, προς εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της εταιρίας. 13. Παροχή ειδικής εγκρίσεως προς το Δ.Σ. για την σύναψη συμβάσεων χρονοναύλωσης με τις τρεις (3) ιδρυθησόμενες Ναυτικές Εταιρίες για την χρονοναύλωση των τριών δεξαμενοπλοίων ΜΑΙΣΤΡΟΣ, ΓΑΡΜΠΗΣ, ΓΡΕΓΟΣ. 14. Παροχή ειδικής εγκρίσεως προς το Δ.Σ. για την σύναψη συμβάσεων εκμισθώσεως χώρων από την εταιρία προς την θυγατρική της εταιρία ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και παροχής υπηρεσιών μεταξύ των δύο εταιριών. 15. Παροχή ειδικής εγκρίσεως προς το Δ.Σ. για την σύναψη συμβάσεως παροχής Νομικών υπηρεσιών με μέλος του Δ.Σ. 16. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 17. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

ΟΛΠ Α.Ε.*

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 28/05/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοίκησης ΟΛΠ), στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 10, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2003 μέχρι 31/12/2003, που συνοδεύονται από: α) την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και την ετήσια Κατάσταση Ταμιακών Ροών, καθώς και από β) την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 4ης εταιρικής χρήσης. 3. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών και διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1/1/2003 μέχρι 31/12/2003. 4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Ανάκληση των Μελών του Δ.Σ. που είχαν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 6.Εκλογή Μελών Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων Μελών του Δ.Σ. 7. Προέγκριση συμβάσεων, αμοιβών και αποζημιώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.*

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 28/05/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού εταιρικής χρήσεως 2003, μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών, καθώς και των οικονομικών καταστάσεων και διαθέσεως ετησίων κερδών. Υποβολή και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού χρήσεως 2003 και της ενοποιημένης καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων χρήσεως 2003. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2003 και προέγκριση για την χρήση 2004. 4. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. 5. Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη χρήσεως 2003. 6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 2004.

ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.*

Α/ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, την 28/05/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρίας, στον Πειραιά Αττικής, οδός Αθηνών 39, 1ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή της Έκθεσης του Δ.Σ. και του Ελεγκτή για τον Ισολογισμό της χρήσης 1/1/2003 - 31/12/2003. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2003 - 31/12/2003. 3. Υποβολή της Έκθεσης του Δ.Σ. και του Ελεγκτή για τον ενοποιημένο Ισολογισμό της χρήσης 1/1/2003 - 31/12/2003. 4. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2003 - 31/12/2003. 5. Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών. 6. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τις πράξεις Διοικήσεως και Ελέγχου της χρήσης από 1/1/2003 - 31/12/2003. 7. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2004 - 31/12/2004 για τον έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορισμός αμοιβής τους. 8. Έγκριση αμοιβών Μελών Δ.Σ. κατά τη χρήση 2003 και προέγκριση αμοιβών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2004. 9. Ανακοίνωση στοιχείων για αγορά ιδίων μετοχών. 10. Έγκριση Πίνακα Αντληθέντων κεφαλαίων και αλλαγή σκοπού διάθεσης αυτών. 11. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών της με σκοπό την εξυγίανση της εταιρίας και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας λόγω της παραπάνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. 12. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 13. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. 14. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω των παραπάνω (υπό 11,12 και 13) μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών, αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικοποίησης των μετοχών. 15. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις - εγκρίσεις.

Β/ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 28/05/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στην έδρα της Εταιρίας, στον Πειραιά Αττικής, οδός Αθηνών 39, 1ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών της με σκοπό την εξυγίανση της εταιρίας και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας λόγω της παραπάνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. 2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 3. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. 4. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω των παραπάνω (υπό 1,2 και 3) μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών, αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικοποίησης των μετοχών. 5. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις - εγκρίσεις.

COMPUCON Α.Β.Ε.Ε.*

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/05/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο 14o χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού της 10ης εταιρικής χρήσεως (01/01/2003 έως 31/12/2003) και της σχετικής ανάλυσης του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 2. Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 10ης εταιρικής χρήσης (01/01/2003 έως 31/12/2003). 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσης από 01/01/2003 μέχρι 31/12/2003. 4. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2003. 5. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών για την εταιρική χρήση από 01/01/2004 μέχρι 31/12/2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Λήψη απόφασης για έκδοση Κοινού μη Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του παραπάνω Ομολογιακού Δανείου. 7. Λήψη απόφασης για την αλλαγή του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την Κεφαλαιαγορά και τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου της εταιρίας. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.

A.S. COMPANY Α.Ε.*

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 28/05/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της, επί του 2ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2003 και των λοιπών ετήσιων εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση διανομής των κερδών της χρήσης 2003. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2004 και έγκριση της αμοιβής των. 5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. 6. Απολογισμός και έγκριση επενδυτικού πλάνου της εταιρίας και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τη διενέργεια νέων επενδύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.*

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 28/05/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρίας, επί της οδού Πανεπιστημίου 4 και Κριεζώτου (8ος όροφος), στην Αθήνα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού της Τράπεζας - Κωδικοποίηση.

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.*

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 31/05/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί των οδών Θηβαϊδος 15 και Κορνηλίου, στη Νέα Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έκλεισε 31/12/2003 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έκλεισε στις 31/12/2003. 3. Υποβολή προς έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού και των λοιπών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 31/12/2003 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2003. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση των καταβληθέντων αμοιβών και λοιπών παροχών σε μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση που έκλεισε στις 31/12/2003 και παροχή αδείας για μελλοντικές αναπροσαρμογές. 7. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΛΜΥ
  • ΑΣΚΟ
  • ΕΛΙΝ
  • ΟΛΠ

Σχολιασμένα