ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 13:35
UPD:23:53

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  20/6/2014

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 20/06/2014, είχε νόμιμη απαρτία. Παραστάθηκαν σε αυτήν 13.264.663 μετοχές και ψήφοι που αντιστοιχούν σε 32,32% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το σώμα της Γ.Σ. ενέκρινε εγκύρως τα παρακάτω:

1. Με ψήφους  13.264.663 (32,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) υπερ και 0 κατά ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις –εταιρικές και ενοποιημένες-της Εταιρικής Χρήσης 2013  (1.1.2013-31.12.2013), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τη σχετική Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την  Έκθεση  ελέγχου του  Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2013  στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.

2. Με ψήφους  13.264.663 (32,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) υπερ και 0 κατά ενέκρινε την απαλλαγή  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης  2013(1.1.2013 - 31.12.2013)

3. Με ψήφους 13.264.663 (32,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) .υπερ και 0 κατά ενέκρινε την εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2014 και καθόρισε την αμοιβή αυτής.

4. Με ψήφους  13.264.663  (32,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).εξέλεξε νέο τριμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους :

  • Αθανάσιο  Ισμαήλο  του Νικολάου
  • Γρηγόρη Δέδε  του Γεωργίου
  • Αθανάσιο  Βάλαρη  του  Κωνσταντίνου

Οι κ.κ. Αθ. Βάλαρης και Γρηγόρης Δέδες ορίστηκαν  ως ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

5.Με ψήφους 13.264.663  (32,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).  υπερ και 0 κατά ενέκρινε τις καταβληθείσες για τη χρήση του 2013 αμοιβές και μισθούς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέκρινε αμοιβές και μισθούς αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2014  .

6 Με ψήφους 13.264.663  (32,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). υπερ και 0 κατά ενέκρινε τις συμβάσεις χρηματοδοτήσεως μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπού νομικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920

7. Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις προς συζήτηση.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα